fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

W stanie nieważkości

W 11. tygodniu życia wszystkie narządy dziecka są już ukształ­towane. Ich dosko­na­lenie jednak trochę jeszcze potrwa. Maleństwo ćwiczy nowe ruchy i staje się coraz spraw­niejsze.

Dziecko ma już 6,5 cm dłu­gości, czyli tyle, ile cytryna. Waży 9,5 g. Skacze w Twoim brzuchu jak astro­nauta, choć jeszcze wcale tego nie czujesz.

Co się dzieje w 11. tygodniu ciąży?

Wciąż rozwija się układ nerwowy Twojego dziecka. W korze mózgowej zachodzą zmiany struk­tu­ralne, które decydują o prze­wadze inte­lek­tu­alnej czło­wieka nad światem zwierząt. Powstają neurony, które na razie funk­cjonują auto­no­micznie, dopiero na póź­niej­szych etapach rozwoju zaczną się łączyć wypustkami.

Co jeszcze? Trzustka zaczyna wydzielać insulinę. Kształtują się struny głosowe i narząd słuchu. Powstają receptory zapachu. Jelita pokrywają się błoną śluzową.

Dziecko jest teraz bardzo ruchliwe, a ruchy coraz bar­dziej pre­cy­zyjne. Potrafi wyko­nywać skoki, zginać kolana, odpychać się od ściany macicy. Unosi się i opada, obraca stópkami, a nawet kołysze bio­drami. W wypeł­nionej płynem owo­dniowym macicy ma jeszcze dużo miejsca. Korzysta z niego, poru­szając się jak astro­nauta w stanie nie­waż­kości. Coraz lepiej pracują mięśnie dłoni i twarzy. Maluszek umie zamykać dłoń, przy­gi­nając kciuk, i robić grymasy: otwierać i zamykać usta, marszczyć brwi. Potrafi też połykać wody płodowe i roz­różniać ich smak. Naj­bar­dziej smakują mu słodkawe; może odczuć, jeśli zjadłaś zbyt ostro przy­pra­wione danie.

Skóra staje się coraz bar­dziej wrażliwa na dotyk. Do wraż­liwej strefy należą już głowa, ramiona, część klatki pier­siowej. Dotyk warg wywołuje ich zamknięcie i ruch poły­kania, dłoni – zamknięcie piąstki. Zaob­ser­wowano, że dziecko w 11. tygodniu zna już odruchy, by unikać nie­po­żą­danych bodźców.

Jak się czujesz, mamo?

Być może zaczęłaś nie­znacznie przy­bierać na wadze. Obser­wujesz, czy powiększył Ci się brzuch. Jeśli to Twoja pierwsza ciąża, możesz jeszcze nie widzieć tych zmian. Pamiętaj o racjo­nalnej, zbi­lan­so­wanej diecie i spa­cerach.

Coraz lepiej pracują mięśnie dłoni i twarzy. Maluszek umie zamykać dłoń, przy­gi­nając kciuk, i robić grymasy: otwierać i zamykać usta, marszczyć brwi.

Praw­do­po­dobnie coraz lepiej się odnaj­dujesz w roli mamy. Im spo­koj­niejsza jesteś, tym bez­pieczniej czuje się dziecko. Więc nie zamar­twiaj się! Masz przecież wszystko, co potrzebne, by Twoje dziecko roz­wijało się i rosło. Ciąża to natu­ralny proces, doskonale „wymy­ślony” i celowy. Poza tymi przy­padkami, gdy rze­czy­wiście potrzebne jest większe wsparcie medyczne, naj­lepiej zaufać naturze. Jeśli coś Cię jednak nie­pokoi, nie szukaj wiedzy w inter­necie. Być może znaj­dziesz kilka cennych wska­zówek, ale oprócz nich praw­do­po­dobnie natkniesz się na treści, które jeszcze bar­dziej Cię zde­nerwują. Zamiast tego – zapytaj lekarza!

Pomysł na kontakt

Maleństwo odczuwa Twój dobowy rytm. Już teraz możesz je zapraszać, by uczest­ni­czyło w nim razem z Tobą. Co rano daj Wam chwilę na przy­wi­tanie się, wie­czorem na powie­dzenie „dobranoc”. To tworzy Wasz codzienny rytuał. Jest to też przy­zwy­cza­jenie do tego, że Wasze dziecko staje się nowym członkiem rodziny i spo­łe­czeństwa. Może do Ciebie dołączyć Twój mąż i starsze rodzeństwo.

Więcej pomysłów na kontakt od naj­wcze­śniej­szych chwil życia Twojego dziecka znaj­dziesz w poniż­szych tek­stach: tu tu i tu.

Wiek Twojego dziecka może się nie­znacznie różnić od wyli­czonego w gabi­necie lekarskim. Lekarz liczy od daty Twojej ostatniej mie­siączki. My liczymy od poczęcia. Między tymi dwoma datami może być około dwóch tygodni różnicy.

 

Mag­dalena i Marek Urli­chowie

 

Biblio­grafia:

  1. Karolczuk-Kędzierska i in., Matka i dziecko, wyd. Klusz­czyński, Kraków 2006
  2. Fijał­kowski, Jestem od poczęcia. Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia, Czę­sto­chowa 2002
  3. Z. Koń­czewska-Murdzek, M. Murdzek-Wierz­bicka, Kochane od poczęcia. Rozwój dziecka w łonie matki, Lublin 2018

 

%d bloggers like this: