fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją eugeniczną

22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny zajmie się sprawą wniosku posłów, doty­czącego aborcji euge­nicznej, czyli przy­padku, w którym zabija się dziecko w fazie pre­na­talnej ze względu na jego choroby lub wady roz­wojowe.

Wniosek w tej sprawie złożyli do TK w grudniu 2019 roku grupa posłów repre­zen­to­wanych przez Bar­tło­mieja Wró­blew­skiego i Piotra Uściń­skiego. We wniosku poselskim czytamy:

„Wniosek o stwier­dzenie, że art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży (…) są nie­zgodne z art. 30 Kon­sty­tucji RP przez to, że lega­lizują praktyki euge­niczne w sto­sunku do dziecka jeszcze nie uro­dzonego, odma­wiając mu tym samym posza­no­wania i ochrony god­ności czło­wieka”.

Obecne nasze prawo dopuszcza trzy przy­padki aborcji: gdy ciąża jest wynikiem gwałtu; gdy zagraża zdrowiu lub życiu kobiety i gdy mamy do czy­nienia z chorobą dziecka nie­na­ro­dzonego.

Jak wynika z danych przed­sta­wionych przez MZ, w 2019 r. w pol­skich szpi­talach prze­pro­wa­dzono 1110 zabiegów prze­rwania ciąży. 1074 aborcje zostały prze­pro­wa­dzone w przy­padku, gdy badania pre­na­talne lub inne prze­słanki medyczne wskazały na duże praw­do­po­do­bieństwo cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia dziecka albo nie­ule­czalnej choroby zagra­ża­jącej jego życiu. W 33 przy­padkach aborcja została prze­pro­wa­dzona, ponieważ ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety. W trzech innych sytu­acjach zacho­dziło podej­rzenie, że dziecko poczęło się w wyniku czynu zabro­nionego jako gwałt lub kazi­rodztwo. Jak wynika ze sta­tystyk naj­więcej nie­na­ro­dzonych dzieci zabi­janych jest z uwagi na podej­rzenie cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia lub nie­ule­czalnej choroby.

W przy­padku uznania przez TK aborcji euge­nicznej za nie­zgodną z kon­sty­tucją, przepisy ustawy zostaną uchylone i nie będzie potrzeby, aby sprawą zaj­mował się Sejm. Wniosek w żadnym stopniu nie dotyczy innych sytuacji prze­ry­wania ciąży, czyli ze względu na zagro­żenie życia matki i ze względu na gwałt czy kazi­rodztwo.

We wniosku przy­wołano cztery artykuły Kon­sty­tucji RP. Posłowie wskazali w nim, że aborcja euge­niczna budzi wąt­pli­wości co do jej kon­sty­tu­cyj­ności ze względu na art. 30, czyli przy­ro­dzoną i nie­zby­walną godność czło­wieka. Powołują się także na art. 38, czyli prawo do życia, art. 32, który zakazuje dys­kry­mi­nacji dzieci nie­peł­no­sprawnych względem dzieci zdrowych. Przy­wołany został także art. 2 kon­sty­tucji ze względu na wywo­dzącą się z niego zasadę demo­kra­tycznego państwa prawnego.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny już w orze­czeniu z 28 maja 1997 r. (K 26/96) orzekł, że: „Wartość kon­sty­tu­cyjnie chro­nionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie roz­wi­jające się w fazie pre­na­talnej, nie może być róż­ni­cowana. Brak jest bowiem dosta­tecznie pre­cy­zyjnych i uza­sad­nionych kry­teriów pozwa­la­jących na doko­nanie takiego zróż­ni­co­wania w zależ­ności od fazy roz­wo­jowej ludz­kiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc war­tością chro­nioną kon­sty­tu­cyjnie. Dotyczy to także fazy pre­na­talnej.”

To sta­no­wisko pod­trzymał również 7 lat później (K 14/03): „Wszelkie możliwe wąt­pli­wości co do ochrony życia ludz­kiego powinny być roz­strzygane na rzecz tej ochrony (in dubio pro vita humana).”

Dziecko od początku swego ist­nienia ma przede wszystkim prawo do życia, którego nikomu nie wolno naruszać. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być sza­nowane i chro­nione w sposób bez­dy­sku­syjny. Jeżeli u nie­na­ro­dzonego dziecka stwierdza się chorobę czy wady roz­wojowe, to należy tego małego pacjenta otoczyć tro­skliwą opieką i leczyć, a nie zabijać. Zabi­janie chorych dzieci jest aborcją euge­niczną. To likwi­dacja ludzi chorych, tak jak miało to miejsce w nazi­stow­skich Niem­czech. Aborcja euge­niczna jest w pewnym sensie kon­ty­nuacją nie­mieckiej Akcji T4. Każdy człowiek ma prawo się narodzić i umrzeć w godnych warunkach. To prawo wynika z nie­zby­walnej god­ności czło­wieka. Przepisy kon­sty­tu­cyjne, muszą znaleźć odzwier­cie­dlenie w usta­wo­daw­stwie zwykłym i wykluczyć prze­słankę euge­niczną z pol­skiego porządku prawnego.

 

JB
Źródło: dorzeczy.pl

 

 

%d bloggers like this: