trisomia 21

Chore dziecko

To tylko jeden dodatkowy chro­mosom

Zespół Downa to chyba naj­bar­dziej znane zabu­rzenie gene­tyczne i – nie­stety — naj­częstszy powód do tzw. aborcji euge­nicznej.

Chore dziecko

Zabu­rzenie w każdej komórce ciała

Jakość życia osób z zespołem Downa zależy od tego, na ile ich rodzice oraz spo­łeczność, w której żyją, pomogą im się przy­sto­sować do ota­cza­jącego świata i jego wymagań.