Tylko życie ma przyszłość!

trisomia 21

Chore dziecko

To tylko jeden dodatkowy chromosom

Ze­spół Do­wna to chy­ba naj­bar­dziej zna­ne za­bu­rze­nie ge­ne­tycz­ne i – nie­ste­ty — naj­częst­szy po­wód do tzw. abor­cji eugenicznej.

Chore dziecko

Zaburzenie w każdej komórce ciała

Ja­kość ży­cia osób z ze­spo­łem Do­wna za­le­ży od te­go, na ile ich ro­dzi­ce oraz spo­łecz­ność, w któ­rej ży­ją, po­mo­gą im się przy­sto­so­wać do ota­cza­ją­ce­go świa­ta i je­go wymagań.