skuteczność

Wokół seksualności

Pre­zer­watywy nie­idealne

Kto z użyt­kow­ników pre­zer­watyw nie doświadczył ich zawod­ności, niech pierwszy rzuci komen­tarzem!

Przed poczęciem

Jaka jest sku­teczność in vitro?

Kliniki in vitro są pla­cówkami komer­cyjnymi i jako takie reklamują swoje usługi. Warto o sku­tecz­ności in vitro poczytać nie na ich stronach inter­ne­towych, lecz w sta­ty­stykach medycznych cza­sopism naukowych.