Tylko życie ma przyszłość!

Regulamin młodzieżowego konkursu „Jestem pro-liferem. Jestem za życiem”

Uwaga! Prze­dłużamy konkurs „Jestem pro-liferem. Jestem za życiem”. Zgło­szenia zbieramy do 5 grudnia 2020 r.

Lista lau­reatów zostanie opu­bli­kowana na stronie inter­ne­towej sto­wa­rzy­szenia www.pro-life.pl i na jego fanpage’u na Face­booku do 11 grudnia 2020 r. Osoby nagro­dzone oraz wyróż­nione zostaną powia­do­mione tele­fo­nicznie lub mailowo o wynikach kon­kursu w ter­minie do 14 grudnia 2020 r. Wysyłka nagród nastąpi przed końcem grudnia 2020 r.

1. Cel konkursu

 1. Roz­wi­janie wśród mło­dzieży wraż­li­wości na piękno ludz­kiego życia na każdym etapie jego rozwoju.
 2. Zachę­canie mło­dzieży do eks­presji talentów.
 3. Kształ­to­wanie wśród mło­dzieży postawy sza­cunku wobec osób słab­szych: dzieci nie­na­ro­dzonych i osób z niepełnosprawnością.

2. Orga­ni­zator konkursu

 1. Orga­ni­za­torem kon­kursu jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie, zwane dalej organizatorem.
 2. Adres orga­ni­zatora: ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–124 Kraków.
 3. Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regu­laminu i roz­strzy­gania spraw nie­za­wartych w Regu­la­minie. Ewen­tualne zmiany będą publi­kowane pod adresem inter­ne­towym www.pro-life.pl i na fan­page’u sto­wa­rzy­szenia na Facebooku.

3. Zało­żenia organizacyjne

 1. Konkurs prze­zna­czony jest dla mło­dzieży z całej Polski w wieku 14–18 lat.
 2. Konkurs zostanie roz­strzy­gnięty w powyższej kate­gorii wiekowej.
 3. Prace muszą spełniać nastę­pujące kryteria:
 4. forma: mem, czyli grafika (zdjęcie/rysunek/szkic…) wraz z krótkim hasłem, prze­zna­czona do udo­stęp­niania w mediach społecznościowych
 5. nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora pracy
 6. praca musi być wynikiem indy­wi­du­alnej pracy twórczej autora, co autor poświadcza, nad­sy­łając z pracą sto­sowny for­mularz zgło­sze­niowy sta­no­wiący załącznik do regu­laminu, który należy wypełnić wła­sno­ręcznie. W przy­padku osoby nie­peł­no­letniej for­mularz musi również zostać pod­pisany przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
 7. nie przyj­mujemy prac, których autorami są dwie lub więcej osoby
 8. do stwo­rzenia memów autorzy mogą wyko­rzystać zdjęcia zro­bione przez siebie lub z ser­wisów ofe­ru­jących darmowe foto­grafie i/lub grafiki (jak np. Pixabay, Unsplash). W mailu należy podać źródło i autora wyko­rzy­stanego zdjęcia
 9. zapro­po­nowane hasła muszą być wynikiem twórczej pracy własnej uczestnika konkursu
 10. mem musi się w pozy­tywny sposób odnosić do obrony życia (bez dra­stycznych zdjęć)
 11. W przy­padku uza­sad­nionego zacy­to­wania w pracy przez autora treści nie będących jego autorstwa, należy podać autora i źródło pocho­dzenia wyko­rzy­stanych treści.
 12. Do swojej pracy należy dołączyć wypeł­niony for­mularz zgło­sze­niowy, który stanowi załącznik do regulaminu.
 13. W kon­kursie nie mogą brać udziału prace już wcze­śniej publi­kowane i roz­po­wszech­niane oraz takie, które już wcze­śniej zostały nagro­dzone w jakim­kolwiek konkursie.
 14. For­mularz zgło­sze­niowy musi być kom­pletnie wypeł­niony dru­ko­wanymi literami i zawierać nie­zbędne zgody oraz podpisy.
 15. Każdy uczestnik może nadesłać mak­sy­malnie pięć memów.

4. Ocena prac konkursowych

 1. O wyło­nienie zwy­cięzców kon­kursu zde­cyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Prace autorskie wraz z for­mu­larzem zgło­sze­niowym należy przesłać do 22 listopada 2020 r. (do końca dnia) na maila konkurs@pro-life.pl z dopi­skiem w temacie „Konkurs”.
 4. Prace nade­słane po ter­minie i takie, które nie speł­niają wszystkich wymagań, nie będą brane pod uwagę przez komisję kon­kursową w czasie wyła­niania laureatów.
 5. Kry­teria oceny ustalone zostają w nastę­pujący sposób:
 6. pozy­tywne podejście do tematu obrony życia,
 7. jakość wyko­nania,
 8. ory­gi­nalność,
 9. stopień trud­ności wyko­nania ade­kwatny do wieku autora,
 10. kom­po­zycja,
 11. walory arty­styczne.
 12. Nad­syłane prace powinny mieć pozy­tywny przekaz i nie powinny zawierać dra­stycznych zdjęć ani opisów. Prace dra­styczne (np. poka­zujące ciało dziecka pod­danego aborcji) zostaną zdys­kwa­li­fi­kowane i nie będą poddane ocenie.
 13. Decyzje komisji kon­kur­sowej są ostateczne.

5. Ogło­szenie wyników konkursu

 1. Lista lau­reatów zostanie opu­bli­kowana na stronie inter­ne­towej sto­wa­rzy­szenia www.pro-life.pl i na jego fan­page’u na Face­booku do 30 listopada 2020 r.
 2. Osoby nagro­dzone oraz wyróż­nione zostaną powia­do­mione tele­fo­nicznie lub mailowo o wynikach kon­kursu w ter­minie do 1 grudnia 2020 r.
 3. Wysyłka nagród nastąpi do 10 grudnia 2020 r.

6. Nagrody główne i dodatkowe

 1. Orga­ni­zator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz zastrzega sobie prawo przy­znania dowolnej liczby wyróżnień.
 2. Na lau­reatów i wyróż­nionych czekają atrak­cyjne nagrody: gry plan­szowe, książki i kalen­darze pro-life. Lau­reaci i osoby wyróż­nione otrzymają dodatkowo dyplomy.
 3. Nagrody i dyplomy zostaną wysyłane przez orga­ni­zatora kon­kursu na adresy podane przez lau­reatów w for­mu­la­rzach zgłoszeniowych.
 4. Dodat­kowymi wyróż­nie­niami dla autorów naj­cie­kaw­szych prac będą publi­kacje w wydaw­nic­twach pro-life.

7. Posta­no­wienia końcowe

 1. Biorąc udział w kon­kursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regu­lamin kon­kursu jest dostępny na stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl i w sie­dzibie Organizatora.
 3. Uczestnik akcep­tując regu­lamin, wyraża zgodę na bez­płatną publi­kację swojej pracy w mate­riałach pro-life wyda­wanych przez orga­ni­zatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w inter­necie), ich wyświe­tlanie i emisję telewizyjną.
 4. Uczestnik akcep­tując regu­lamin, wyraża zgodę na prze­twa­rzanie jego danych oso­bowych zawartych w for­mu­larzu zgło­sze­niowym w celu pro­wa­dzenia kon­kursu, wyła­niania zwy­cięzców i przy­zna­wania nagród, wyda­wania, odbioru i roz­li­czania nagród oraz w celach  mar­ke­tin­gowych, pro­mo­cyjnych lub rekla­mowych orga­ni­zatora, w tym na wpro­wa­dzenie danych do bazy danych, której admi­ni­stra­torem jest orga­ni­zator, w tym w przy­szłości, przy nie­zmie­nionych celach przetwarzania.
 5. Admi­ni­stra­torem tak zebranych danych oso­bowych jest orga­ni­zator kon­kursu – Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie. Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka gro­madzi i prze­twarza dane osobowe zgodnie z klauzulą infor­ma­cyjną doty­czącą prze­twa­rzania danych oso­bowych, której treść dostępna jest pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać opu­bli­kowane na stronie inter­ne­towej Orga­ni­zatora oraz profilu na Face­booku wyłącznie w celu przed­sta­wienia listy lau­reatów kon­kursu. Uczest­nikom przy­sługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich popra­wiania. Podanie danych jest dobro­wolne, acz­kolwiek odmowa ich podania jest rów­no­znaczna z brakiem moż­li­wości uczest­nictwa w konkursie.
 7. W przy­padku nie­peł­no­letnich uczest­ników zgodę na prze­twa­rzanie danych oso­bowych wyrażają rodzice lub opie­ku­nowie prawni.
 8. Uczestnicy nie­peł­no­letni zgła­szają swoje prace kon­kursowe za wiedzą i zgodą rodziców lub opie­kunów prawnych.
 9. Fun­da­torem nagród jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka.

Kraków, 2 listopada 2020 r.

Do pobrania: Arkusz zgło­sze­niowy na konkurs „Jestem pro-liferem. Jestem za życiem”

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj