Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Raport nt. skrajnego ubóstwa wśród dzieci z niepełnosprawnością. Diagnoza oraz propozycje rozwiązań

Dziecko w inkubatorze. Fot.: 123rf.com

68 or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ho­spi­cjów dzie­cię­cych – ty­le pod­mio­tów pod ko­niec 2020 ro­ku pod­pi­sa­ło pe­ty­cję wy­sto­so­wa­ną przez Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Jó­ze­fa Ti­sch­ne­ra. Wśród sy­gna­ta­riu­szy by­ło tak­że Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z Kra­ko­wa, któ­re na co dzień zaj­mu­je się po­zy­tyw­ną edu­ka­cją pro-li­fe oraz po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną m.in. dla nie­peł­no­spraw­nych dzieci.

Ni­niej­szy ra­port jest roz­wi­nię­ciem i omó­wie­niem wspo­mnia­nej pe­ty­cji. To dia­gno­za kon­dy­cji ro­dzin, w któ­rych wy­cho­wu­ją się dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści, oraz pro­po­zy­cja kon­kret­nych roz­wią­zań, któ­re mo­gą tę trud­ną sy­tu­ację zmienić.

Po­stu­la­ty te nie zro­dzi­ły się przy na­szych biur­kach. To głos ro­dzi­ców, któ­rzy są naj­lep­szy­mi opie­ku­na­mi dla swo­ich dzie­ci. Wie­lu z nich ży­je na mar­gi­ne­sie za­wo­do­wym, to­wa­rzy­skim, eko­no­micz­nym, ze­pchnię­tych ze swo­im tru­dem i nie­za­wi­nio­ną bie­dą do czte­rech ścian. Re­al­na po­moc jest im po­trzeb­na natychmiast.

Wszyst­kich lu­dzi do­brej wo­li pro­si­my o przy­łą­cze­nie się do na­sze­go ape­lu, by wresz­cie, po wie­lu la­tach za­nie­dbań, za­trosz­czyć się o już uro­dzo­ne, nie­peł­no­spraw­ne dzieci.

I. PUNKT WYJŚCIA

Od je­sie­ni 2020 ro­ku ca­ła Pol­ska – ro­dzi­ny, któ­re wy­cho­wu­ją dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią, oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na udział w pro­te­stach na uli­cach i te, któ­re po­zo­sta­ły w do­mach – przy­słu­chu­ją się z uwa­gą de­kla­ra­cjom po­li­ty­ków, by wes­przeć naj­bar­dziej bez­bron­ną gru­pę w na­szym spo­łe­czeń­stwie – nie­ule­czal­nie cho­re dzie­ci i ich rodziców.

Ma­my na­dzie­ję, że rzą­dzą­cy, któ­rzy obie­cu­ją im praw­dzi­wą, a nie ilu­zo­rycz­ną po­moc, do­trzy­ma­ją da­ne­go sło­wa. Ma­my na­dzie­ję, że ro­dzi­ny, któ­re ocze­ku­ją na na­ro­dzi­ny cho­rych dzie­ci, nie zo­sta­ną uwię­zio­ne w „pu­łap­ce świad­cze­nio­wej” i nie za­czną po­grą­żać się w skraj­nej bie­dzie z po­wo­du nie­peł­no­spraw­no­ści swo­je­go dziec­ka. Że ży­cie i stan tych dzie­ci nie bę­dzie za­le­żeć od suk­ce­su lub po­raż­ki ko­lej­nej in­ter­ne­to­wej zbiórki.

Sys­tem wspie­ra­nia ro­dzin cho­rych dzie­ci jest ar­cha­icz­ny. Zo­stał przy­ję­ty w 2003 ro­ku, czy­li 18 lat te­mu, w in­nych re­aliach ryn­ko­wych i do­cho­do­wych, w in­nych re­aliach de­mo­gra­ficz­nych. Przez ostat­nich 18 lat zmie­ni­ło się bar­dzo wie­le, to­też sys­tem, któ­ry w 2003 ro­ku wy­da­wał się do­brą od­po­wie­dzią na ów­cze­sne pro­ble­my, zu­peł­nie nie przy­sta­je do no­wej rze­czy­wi­sto­ści. Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne i za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny, po­mi­mo kil­ku­krot­ne­go wa­lo­ry­zo­wa­nia tych świad­czeń, nie za­pew­nia­ją na­wet mi­ni­mum eg­zy­sten­cjal­ne­go w wie­lu ro­dzi­nach wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci niepełnosprawne.

Stan ten mia­ła zmie­nić Usta­wa z dnia 4 li­sto­pa­da 2016 r. o wspar­ciu ko­biet w cią­ży i ro­dzin „Za ży­ciem”. Na roz­wój in­sty­tu­cji i pro­gra­mów wspar­cia ro­dzin naj­bar­dziej cho­rych dzie­ci w la­tach 2017–2021 prze­zna­czo­no z bu­dże­tu za­le­d­wie po­nad 3 mld zł. Po czte­rech la­tach funk­cjo­no­wa­nia usta­wy, dla więk­szo­ści ro­dzi­ców je­dy­ną for­mą wspar­cia, któ­rą otrzy­ma­li, by­ła jed­no­ra­zo­wa wy­pła­ta 4 tys. zł (Ka­ta­rzy­na Bar­czyk, Czy pro­gram „Za ży­ciem” dzia­ła? „Kom­plek­so­we wspar­cie” tyl­ko na pa­pie­rze [ANALIZA], 29.10.2020, do­stęp: 15 lu­te­go br.).

Nie jest to za­sko­cze­niem, sko­ro na fla­go­wy pro­gram rzą­do­wy, któ­ry miał roz­wi­nąć kom­plek­so­we usłu­gi opie­ki wy­tchnie­nio­wej, asy­sten­tu­ry oso­bi­stej, cen­trów opie­kuń­czo-miesz­kal­nych i bez­po­śred­nie­go wspar­cia ro­dzin prze­zna­czo­no za­le­d­wie 0,17 proc. środ­ków bu­dże­tu państwa.

Bu­dżet pań­stwa w la­tach 2017–2021: 1 902, 9 mld zł
Pro­gram „Za Ży­ciem”: 3 mld zł
Udział pro­gra­mu w bu­dże­cie: 0,17 proc.

Da­ne Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go nie po­zo­sta­wia­ją żad­nych złu­dzeń. Mi­mo po­dej­mo­wa­nia róż­nych prób – lep­szych i gor­szych – by ulżyć ro­dzi­nom cho­rych dzie­ci, za­sięg skraj­ne­go ubó­stwa wśród ro­dzin z dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi nie zmie­nia się.

Zasięg ubóstwa – wykres

Wy­kres: Za­sięg ubó­stwa skraj­ne­go w 2018 r. i 2019 r. wg obec­no­ści osób z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści w go­spo­dar­stwie do­mo­wym (GUS, Za­sięg ubó­stwa eko­no­micz­ne­go w Pol­sce w 2019 r., s. 5, do­stęp: 15 lu­te­go br.).

W 2019 r. na­stą­pił spa­dek za­się­gu ubó­stwa (o ok. 3 proc.) w go­spo­dar­stwach do­mo­wych, w któ­rych gło­wa go­spo­dar­stwa do­mo­we­go po­sia­da­ła orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści, na­to­miast nie od­no­to­wa­no zmia­ny w przy­pad­ku go­spo­darstw z nie­peł­no­spraw­ny­mi dziećmi.

Nie je­ste­śmy pierw­szą or­ga­ni­za­cją, któ­ra alar­mu­je w tej spra­wie. Do­kład­nie ten sam pro­blem pod­ję­ło w swo­ich ra­por­tach Sto­wa­rzy­sze­nia Wio­sna. Naj­now­szy do­ku­ment, Ra­port o bie­dzie 20203 (Ra­port o bie­dzie 2020, Sto­wa­rzy­sze­nie Wio­sna, do­stęp: 15 lu­te­go br.), wska­zu­je, iż:

 • w 84 proc. ro­dzin, któ­re otrzy­ma­ły po­moc Szla­chet­nej Pacz­ki, ży­je przy­naj­mniej je­den cho­ry lub nie­peł­no­spraw­ny czło­nek rodziny,
 • co trze­ciej z ro­dzin ob­ję­tych po­mo­cą nie stać na po­kry­cie co­mie­sięcz­nych kosz­tów le­cze­nia, w tym na za­kup leków,
 • śred­ni do­chód na oso­bę w tych ro­dzi­nach wy­no­si 12 zł / dzień /osobę.

In­ter­net, me­dia spo­łecz­no­ścio­we i skrzyn­ki pocz­to­we wy­peł­nio­ne są dra­ma­tycz­ny­mi ape­la­mi o wspar­cie le­cze­nia nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci. Zbiór­ki in­ter­ne­to­we po­ka­zu­ją bez­sil­ność i sa­mot­ność ro­dzi­ców w wal­ce o ży­cie i zdro­wie ich dzieci.

Nic za­tem dziw­ne­go, że wie­lu Po­la­kom zwięk­sze­nie praw­nej ochro­ny ży­cia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych ko­ja­rzy się je­dy­nie z „uwię­zie­niem” ro­dzi­ców w do­mu i „wy­ro­kiem” ska­zu­ją­cym na ży­cie w skraj­nym ubó­stwie. Brak zde­cy­do­wa­nej re­ak­cji Rzą­du i Par­la­men­tu w ce­lu za­pew­nie­nia re­al­nej po­mo­cy tym ro­dzi­nom zda­je się tyl­ko po­twier­dzać praw­dzi­wość tej wizji.

Co jest po­wo­dem zwło­ki rzą­dzą­cych w tej spra­wie? Przecież:

1) Więk­szość oby­wa­te­li chce zwięk­sze­nia po­mo­cy dla osób nie­peł­no­praw­nych – z ba­dań CBOS dla Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ze stycz­nia i lu­te­go 2020 ro­ku wy­ni­ka, że 92 proc. Po­la­ków po­pie­ra zwięk­sze­nie po­mo­cy fi­nan­so­wej dla osób nie­peł­no­spraw­nych z bu­dże­tu państwa.

2) Na­wet w do­bie pan­de­mii Pol­skę stać na za­trosz­cze­nie się o naj­bied­niej­szych i naj­słab­szych, bo:

 • 286 mld zł – ty­le wy­no­sił rocz­ny bu­dżet, gdy Pra­wo i Spra­wie­dli­wość ob­ję­ło rzą­dy w 2015 roku,
 • 405 mld zł – ty­le wy­no­si pla­no­wa­ny bu­dżet na rok 2021.

3) Nie umniej­sza­my ro­li Do­mów Dziec­ka i Do­mów Po­mo­cy Spo­łecz­nej, ale naj­lep­szym śro­do­wi­skiem wzro­stu jest dla dziec­ka zdro­wa, peł­na rodzina.

245 tys. – ty­le dzie­ci z orze­cze­niem o niepełnosprawności4 ży­je w pol­skich ro­dzi­nach (Źró­dło: ko­re­spon­den­cja z Mi­ni­ster­stwa Ro­dzi­ny, Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej z dn. 15 wrze­śnia 2020 r. w od­po­wie­dzi na pi­smo PSOŻC o udzie­le­nie in­for­ma­cji pu­blicz­nej w spra­wie za­sił­ków i świad­czeń pielęgnacyjnych).

14,7 mld zł – ty­le kosz­to­wa­ło­by rocz­ne utrzy­ma­nie z bu­dże­tu 245 tys. dzie­ci w Do­mach Dziec­ka (bez kosz­tów ich re­ha­bi­li­ta­cji i leczenia)

Je­śli Sejm przyj­mie po­stu­lo­wa­ne roz­wią­za­nia re­al­nej po­mo­cy, to:

11,7 mld zł – ty­le wy­nio­są re­al­ne kosz­ty rocz­ne­go wspar­cia dla ro­dzin z 245 tys. dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści Za­tem wpro­wa­dza­jąc re­al­ne roz­wią­za­nia po­mo­co­we i po­zo­sta­wia­jąc dzie­ci w ro­dzi­nach, oszczęd­no­ści dla bu­dże­tu wy­nio­są 3 mld zł.

ZADBAJMY O JUŻ URODZONYCH
ALE JAK?

II. POSTULOWANE ROZWIĄZANIA

Od daw­na ro­dzi­ny z nie­peł­no­spraw­nym dzieć­mi ape­lu­ją o re­al­ną, a nie ilu­zo­rycz­ną po­moc dla ro­dzin dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści. Tyl­ko w ostat­nim cza­sie pod pe­ty­cją za­wie­ra­ją­cą po­niż­sze po­stu­la­ty pod­pi­sa­ło się 68 or­ga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się po­mo­cą nie­peł­no­spraw­nym (Pe­ty­cję moż­na prze­czy­tać tu­taj: https://petycja.hospicjumtischnera.org/tresc-petycji/). 5 li­sto­pa­da 2020 ro­ku pro­po­no­wa­ne roz­wią­za­nia po­parł też Par­la­men­tar­ny Ze­spół ds. Rodziny.

Ty­mi po­stu­la­ta­mi są:

 1. uwol­nie­nie moż­li­wo­ści pod­ję­cia le­gal­nej pra­cy dla ro­dzi­ców po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pielęgnacyjne,
 2. pod­wyż­sze­nie za­sił­ku pie­lę­gna­cyj­ne­go, któ­ry obec­nie wy­no­si 215,84 zł, do kwo­ty 2 tys. zł,
 3. roz­wój ho­spi­cjów per­ina­tal­nych oraz dzia­ła­nia in­for­ma­cyj­ne ce­lem bu­do­wa­nia świa­do­mo­ści o po­mo­cy, ja­ką świadczą.

Po­stu­la­ty te nie zro­dzi­ły się przy na­szych biurkach.

To głos ro­dzi­ców, któ­rzy są naj­lep­szy­mi opie­ku­na­mi dla swo­ich dzie­ci. Wie­lu z nich ży­je na mar­gi­ne­sie za­wo­do­wym, to­wa­rzy­skim, eko­no­micz­nym, ze­pchnię­tych ze swo­im tru­dem i nie­za­wi­nio­ną bie­dą do czte­rech ścian. Re­al­na po­moc jest im po­trzeb­na natychmiast.

Za­le­tą na­szych po­stu­la­tów jest to, że moż­na je zre­ali­zo­wać w już ist­nie­ją­cym sys­te­mie, któ­ry dzia­ła dość sprawnie.

W ca­łym kra­ju ist­nie­ją le­kar­skie ze­spo­ły ds. orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści i za­trud­nie­ni są pra­cow­ni­cy od­de­le­go­wa­ni do wy­pła­ca­nia świadczeń.

Pro­po­no­wa­na przez nas zmia­na do­ty­czy zwięk­sze­nia kwo­ty, któ­rą co mie­siąc otrzy­mu­ją rodzice.

Nie jest więc ko­niecz­ne po­wo­ły­wa­nie no­wych ze­spo­łów ds. orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści, nie jest też ko­niecz­ne za­trud­nia­nie no­wych urzęd­ni­ków czy an­ga­żo­wa­nie ko­lej­nych in­sty­tu­cji. Dzię­ki te­mu nie tyl­ko moż­na wdro­żyć na­sze roz­wią­za­nia „od rę­ki”, ale też, co waż­ne, do­dat­ko­we pie­nią­dze w ca­ło­ści zo­sta­ną prze­zna­czo­ne na po­moc ro­dzi­com, a nie zo­sta­ną zje­dzo­ne przez biurokrację.

1. PRACA

Po­stu­lu­je­my uwol­nie­nie moż­li­wo­ści pod­ję­cia le­gal­nej pra­cy dla ro­dzi­ców po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pielęgnacyjne.

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne to „wy­na­gro­dze­nie” dla ro­dzi­ca, któ­ry opie­ku­je się swo­im cho­rym lub nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem. Obec­nie wy­no­si 1971 zł mie­sięcz­nie. Ro­dzic-opie­kun po­bie­ra­ją­cy świad­cze­nie nie mo­że pod­jąć le­gal­nej pra­cy ani na umo­wę o pra­cę, ani na­wet na umo­wy zle­ce­nie lub o dzie­ło, mi­mo że:

 • wie­lu z nich to wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­ści i mo­gli­by słu­żyć ryn­ko­wi pra­cy swo­ją wie­dzą i doświadczeniem,
 • nie za­wsze opie­ka nad dziec­kiem wy­ma­ga za­an­ga­żo­wa­nia 24 go­dzi­ny na dobę,
 • moż­li­wość pod­ję­cia do­dat­ko­wej pra­cy, choć­by w nie­peł­nym wy­mia­rze eta­tu, po­mo­gła­by wy­do­stać się ro­dzi­nom z za­klę­te­go krę­gu nie­za­wi­nio­nej biedy.

W efek­cie ro­dzic dziec­ka, któ­re­go utrzy­ma­nie jest du­żo droż­sze niż w przy­pad­ku dziec­ka zdro­we­go, do­dat­ko­wo ob­wi­nia sie­bie za złą sy­tu­ację fi­nan­so­wą ro­dzi­ny lub po pro­stu w ak­cie de­spe­ra­cji po­dej­mu­je pra­cę „na czarno”.

Dla­cze­go świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne w obec­nej for­mie „nie działa”?

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne zo­sta­ło wpro­wa­dzo­ne w 2003 ro­ku, gdy bez­ro­bo­cie na ryn­ku pra­cy się­ga­ło 20 proc. Zo­sta­ło ono po­my­śla­ne ja­ko re­kom­pen­sa­ta za re­zy­gna­cję z pra­cy jed­ne­go z ro­dzi­ców na rzecz opie­ki nad cho­rym dziec­kiem. Ta­kie ogra­ni­cze­nie pra­cy za­rob­ko­wej mo­gło wte­dy zna­leźć uspra­wie­dli­wie­nie w po­li­ty­ce sta­bi­li­za­cji ryn­ku pracy.

Po­nad­to świad­cze­nie to mia­ło być uzu­peł­nie­niem do­cho­dów ro­dzi­ny, w któ­rej je­den z ro­dzi­ców pra­co­wał, a dru­gi po­dej­mo­wał się opie­ki nad cho­rym dzieckiem.

Obec­nie bez­ro­bo­cie na ryn­ku pra­cy wy­no­si 5–6 proc., zmie­nił się rów­nież ry­nek pra­cy (moż­li­wość pra­cy zdal­nej, ela­stycz­ny czas pra­cy, pra­ca na część eta­tu). Utrzy­my­wa­nie za­ka­zu pod­ję­cia le­gal­nej pra­cy dla ro­dzi­ców po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne jest więc roz­wią­za­niem cał­ko­wi­cie ar­cha­icz­nym, a rów­no­cze­śnie jed­nym z po­wo­dów utrzy­my­wa­nia ro­dzin w ubóstwie.

Zmie­ni­ły się tak­że re­alia de­mo­gra­ficz­ne – licz­ba sa­mot­nych ro­dzi­ców od 20 lat sys­te­ma­tycz­nie rośnie.

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne, na­wet wie­lo­krot­nie wa­lo­ry­zo­wa­ne do obec­nej wy­so­ko­ści 1971 zł, nie wy­star­cza na po­kry­cie pod­sta­wo­wych wy­dat­ków. W żad­nej mie­rze nie jest ade­kwat­ne do kosz­tów, ja­kie trze­ba po­nieść, aby móc le­czyć i re­ha­bi­li­to­wać dziec­ko niepełnosprawne.

W ta­kiej „pu­łap­ce świad­cze­nio­wej” utknę­ło 143 tys. ro­dzi­ców, czę­sto osób zna­ko­mi­cie wy­kształ­co­nych i spe­cja­li­stów po­szu­ki­wa­nych na ryn­ku pra­cy. Moż­li­wość pod­ję­cia pra­cy i zwią­za­ne z tym moż­li­wo­ści sa­mo­sta­no­wie­nia, po­czu­cie spraw­stwa, od­zy­ska­nie kon­tro­li i wia­ry we wła­sne si­ły – to rów­nie waż­ne, co „efekt do­cho­do­wy”, za­le­ty „uwol­nie­nia” ro­dzi­ców dla ryn­ku pracy.

„Do­bra pra­ca gwa­ran­tu­je nie­za­leż­ność eko­no­micz­ną, po­bu­dza do oso­bi­stych osią­gnięć i sta­no­wi naj­lep­szą ochro­nę przed bie­dą” (Eu­ro­pej­ska stra­te­gia w spra­wie nie­peł­no­spraw­no­ści 2010–2020: Od­no­wio­ne zo­bo­wią­za­nie do bu­do­wa­nia Eu­ro­py bez ba­rier, Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, 2010).

2. REGULARNE WSPARCIE FINANSOWE

Po­stu­lu­je­my pod­wyż­sze­nie za­sił­ku pie­lę­gna­cyj­ne­go, któ­ry obec­nie wy­no­si 215,84 zł, do kwo­ty 2 tys. zł.

„Za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny przy­zna­wa­ny jest w ce­lu czę­ścio­we­go po­kry­cia wy­dat­ków wy­ni­ka­ją­cych z ko­niecz­no­ści za­pew­nie­nia opie­ki i po­mo­cy in­nej oso­by w związ­ku z nie­zdol­no­ścią do sa­mo­dziel­nej eg­zy­sten­cji” (Usta­wa z dnia 28 li­sto­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach ro­dzin­nych, art. 16 p. 1.) – na­pi­sał usta­wo­daw­ca. Je­go wy­so­kość to 215, 84 zł miesięcznie.

Ta­ka kwo­ta ma po­kryć wy­dat­ki ro­dzi­ców nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci, któ­re wy­no­szą np.:

 • re­ha­bi­li­ta­cja: 100–150 zł/h
 • wi­zy­ta u le­ka­rza spe­cja­li­sty: 100–300 zł
 • or­te­za: 3–15 tys. zł
 • wó­zek dla dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go: 4–45 tys. zł,

nie wspo­mi­na­jąc o kosz­tach spe­cja­li­stycz­nych su­ple­men­tów die­ty lub ko­sme­ty­ków, środ­ków opa­trun­ko­wych (ma­ści, pie­lu­chy…), cew­ni­ków itd.

Za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny, wpro­wa­dzo­ny po­dob­nie jak świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne wie­le lat te­mu, stał się je­dy­nie atra­pą po­mo­cy pań­stwa dla ro­dzin z dzieć­mi niepełnosprawnymi.

Od szyb­kiej i kom­plek­so­wej dia­gno­sty­ki, pod­ję­cia jak naj­wcze­śniej­szej in­ter­wen­cji i in­ten­syw­nej re­ha­bi­li­ta­cji, za­le­ży przy­szłość dziec­ka i je­go spraw­ność. Czę­sto od te­go za­le­ży też je­go ży­cie. Ro­dzi­ce zro­bią więc wszyst­ko, aby po­móc swo­im dzie­ciom. Je­dy­ną prze­szko­dą, ja­kiej nie są w sta­nie sa­mi po­ko­nać, jest brak środ­ków na le­cze­nie i kosz­tow­ną re­ha­bi­li­ta­cję. Od­le­głe ter­mi­ny kon­sul­ta­cji i re­ha­bi­li­ta­cji do­stęp­ne w ra­mach umów NFZ, tyl­ko po­głę­bia­ją ten dra­ma­tycz­ny brak od­po­wied­niej opie­ki nad naj­młod­szy­mi pacjentami.

Re­al­ny koszt za­pew­nie­nia opie­ki dziec­ku nie­peł­no­spraw­ne­mu i prze­wle­kle cho­re­mu, wy­li­czo­ny przez Fun­da­cję Oswo­ić Los, to kwo­ta od 4500 do 5400 zł mie­sięcz­nie (Krzysz­tof Ja­noś, Rząd da 4000+. To nie wy­star­czy na­wet na mie­siąc opie­ki nad cięż­ko cho­rym dziec­kiem, ar­ty­kuł z 3.11.2016, do­stęp: 15 lu­te­go br.).

Po­dob­ne wy­ni­ki przy­nio­sły osza­co­wa­nia bu­dże­tu do­mo­we­go ro­dzin z nie­peł­no­spraw­no­ścią w wo­je­wódz­twie lu­bel­skim w 2011 ro­ku – koszt wy­cho­wa­nia dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go był w tych ro­dzi­nach pięć ra­zy wyż­szy od kosz­tu utrzy­ma­nia dziec­ka spraw­ne­go (W. Otręb­ski, K. Ko­ne­fał, K. Ma­riań­czyk, M. Ku­lik, Wspie­ra­nie ro­dzi­ny z nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem wy­zwa­niem dla pra­cy so­cjal­nej. Ba­da­nia ro­dzin z nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi w wo­je­wódz­twie lu­bel­skim, Eu­ro­per­spek­ty­wa, Lu­blin 2011, do­stęp: 15 lu­te­go br.).

Je­śli w 2020 ro­ku re­al­ny koszt mie­sięcz­ne­go utrzy­ma­nia zdro­we­go dziec­ka zo­stał osza­co­wa­ny na 1000 zł mie­sięcz­nie (Pa­weł Ła­niew­ski, Kosz­ty utrzy­ma­nia dziec­ka. Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie dziec­ka?, do­stęp: 15 lu­te­go br., https://www.bankier.pl/smart/koszty-utrzymania-dziecka-ile-kosztuje-utrzymanie-dziecka), to kosz­ty le­cze­nia i re­ha­bi­li­ta­cji dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go wy­no­szą obec­nie oko­ło 5 tys. zł mie­sięcz­nie.

Co czu­je sa­mot­na mat­ka, gdy do­wia­du­je się, że na le­cze­nie swo­je­go dziec­ka otrzy­ma od pań­stwa 215 zło­tych i 84 grosze?

215,84 – naj­bar­dziej wsty­dli­wa licz­ba w Pol­sce
215,84 zł – to nie za­si­łek, ale atra­pa pomocy

Ile bę­dą kosz­to­wać te dwie zmiany?

OBECNIE

W 2019 r. świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne po­bie­ra­ło mie­sięcz­nie śred­nio 142,7 tys. rodziców:

1971 zł x 142 700 x 12 mie­się­cy = 3,3 mld zł

W 2020 r. za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny przy­słu­gi­wał 245 tys. dzieci:

215,84 zł x 245 000 x 12 mie­się­cy = 0,6 mld zł

PO POSTULOWANYCH ZMIANACH

Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne dla wszyst­kich dzie­ci z orze­cze­niem o niepełnosprawności:

1971 zł x 245 000 x 12 mie­się­cy = 5,8 mld zł

Za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny zwięk­szo­ny do kwo­ty 2 tys. zł:

2000 zł x 245 000 x 12 mie­się­cy = 5,9 mld zł

Do­dat­ko­we kosz­ty ad­mi­ni­stra­cyj­ne – 0 zł

Al­ter­na­tyw­ny koszt utrzy­ma­nia 245 tys. dzie­ci, gdy­by ro­dzi­ce od­da­li je do Do­mów Dziec­ka i prze­ka­za­li do opie­ki Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za: Ma­te­usz Mo­ra­wiec­ki, In­for­ma­cja Ra­dy Mi­ni­strów o re­ali­za­cji w ro­ku 2019 usta­wy z dnia 9 czerw­ca 2011 r. o wspie­ra­niu ro­dzi­ny i sys­te­mie pie­czy za­stęp­czej, do­stęp: 15 lu­te­go br.

3. INFORMACJA I WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI HOSPICJÓW PERINATALNYCH

Po­stu­lu­je­my roz­wój ho­spi­cjów per­ina­tal­nych oraz dzia­ła­nia in­for­ma­cyj­ne ce­lem bu­do­wa­nia świa­do­mo­ści o po­mo­cy, ja­ką świadczą.

W 2018 ro­ku na dzia­łal­ność ho­spi­cjów per­ina­tal­nych ze środ­ków NFZ prze­zna­czo­no 4 mln zł – z tej pu­li, w cią­gu ro­ku, wy­ko­rzy­sta­no je­dy­nie 10 proc.

Nie jest to za­sko­cze­niem, gdyż zde­cy­do­wa­na więk­szość Po­la­ków nie wie o ist­nie­niu te­go ty­pu miejsc i nie ro­zu­mie po­ję­cia „ho­spi­cjum per­ina­tal­ne”. Ba­da­nie prze­pro­wa­dzo­ne w 2019 ro­ku przez agen­cję SW Re­se­arch dla Sto­wa­rzy­sze­nia Me­dycz­ne­go Ho­spi­cjum Dla Dzie­ci Dol­ne­go Ślą­ska „For­mu­ła Do­bra” wy­ka­za­ło, iż bli­sko 89 proc. osób nie po­tra­fi wy­ja­śnić te­go ter­mi­nu lub co naj­wy­żej do­my­śla się, cze­go mo­że on do­ty­czyć, ale nie jest pew­nych swo­ich przypuszczeń.

89 proc. Po­la­ków nie wie, czym zaj­mu­je się ho­spi­cjum perinatalne

Nic więc dziw­ne­go, iż po ogło­sze­niu orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, ho­spi­cja per­ina­tal­ne zo­sta­ły zrów­na­ne z umie­ral­nia­mi, obo­za­mi in­ter­no­wa­nia dla ko­biet czy wręcz z wię­zie­nia­mi (myl­ne sko­ja­rze­nie sło­wa per­ina­tal­ny z za­kła­dem pe­ni­ten­cjar­nym) (Mo­ni­to­ring me­diów spo­łecz­no­ścio­wych w dniach 22.10.2020–14.02.2021, opra­co­wa­nie własne).

Czy to wi­na Po­la­ków, że nie ma­ją wie­dzy w tym za­kre­sie? Nie.

Po­pu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy na te­mat ho­spi­cjów per­ina­tal­nych jest za­da­niem i od­po­wie­dzial­no­ścią pań­stwa. Kie­dy ro­dzi­ce otrzy­mu­ją trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, po­win­ni po pro­stu wie­dzieć – tak jak wie­dzą o tym, że cią­żę moż­na pro­wa­dzić na NFZ – że ist­nie­ją miej­sca za­pew­nia­ją­ce kom­plek­so­wą, wie­lo­aspek­to­wą opie­kę dla dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re praw­do­po­dob­nie uro­dzą się cho­re, oraz ich matek.

In­for­ma­cja o naj­bliż­szym ho­spi­cjum po­win­na być do­stęp­na dla każ­dej ma­my ocze­ku­ją­cej na­ro­dzin dziec­ka za­rów­no w szpi­ta­lach i przy­chod­niach, jak rów­nież w ga­bi­ne­tach pry­wat­nych. Z na­szych do­świad­czeń wy­ni­ka, że kam­pa­nię in­for­mu­ją­cą o dzia­łal­no­ści i moż­li­wo­ści uzy­ska­nia po­mo­cy w ho­spi­cjach per­ina­tal­nych na­le­ży prze­pro­wa­dzić tak­że wśród le­ka­rzy (nie bra­ku­je gi­ne­ko­lo­gów, któ­rzy nie wie­dzą, iż w ich mie­ście dzia­ła te­go ty­pu pla­ców­ka i że mo­gą do niej skie­ro­wać pa­cjent­kę na NFZ). Wszy­scy świad­cze­nio­daw­cy po­win­ni zo­stać po­in­for­mo­wa­ni o moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia mat­ki w cią­ży do naj­bliż­sze­go ośrod­ka po­sia­da­ją­ce­go umo­wę z NFZ.

Na rok 2021 pod­pi­sa­no umo­wy tyl­ko z 16 ho­spi­cja­mi per­ina­tal­ny­mi. W 4 wo­je­wódz­twach nie ma ani jed­ne­go ho­spi­cjum per­ina­tal­ne­go (NFZ, Ko­mu­ni­kat do­ty­czą­cy per­ina­tal­nej opie­ki pa­lia­tyw­nej 27-11-2020, do­stęp: 15 lu­te­go br.).

Ko­niecz­ne jest na­tych­mia­sto­we zwięk­sze­nie do­stęp­no­ści tych usług we wszyst­kich województwach.

Otwar­tą kwe­stią po­zo­sta­je tak­że szko­le­nie wszyst­kich pra­cow­ni­ków ochro­ny zdro­wia, aby ro­dzi­ce z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną otrzy­my­wa­li wspar­cie na każ­dym eta­pie cią­ży i opie­ki nad cho­rym dzieckiem.

[frag­ment wy­wia­du] Kla­ra Klin­ger: W Pol­sce nie­jed­no­krot­nie wy­glą­da to tak, że le­karz, ro­biąc USG, mó­wi: „O mat­ko, co to jest. To nie ma mó­zgu”. Al­bo: „Cze­goś ta­kie­go nie chcia­ła­by pa­ni spo­tkać po dru­giej stro­nie ulicy”. (…)

Prof. Ewa Hel­wich: Jest je­den ta­ki zna­ny ul­tra­so­no­gra­fi­sta, któ­ry ta­kie rze­czy po­tra­fi mó­wić. Nie moż­na go prze­ko­nać, że po­stę­pu­je nie­etycz­nie (Kla­ra Klin­ger, „Hel­wich: Dziec­ko ze szpi­ta­la św. Ro­dzi­ny nie pła­ka­ło, mia­ło nie­wy­kształ­co­ne płu­ca. Nie wiem, skąd Ter­li­kow­ski czer­pie wie­dzę” Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na, 8 kwiet­nia 2016 r., do­stęp: 15 lu­te­go br.).

Au­to­rzy: Iwo­na Ci­choń, Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, Woj­ciech Zię­ba Kra­ków, 16 lu­te­go 2021 r.

KONKLUZJE RAPORTU:

 • 245 tys. pol­skich dzie­ci ma orze­cze­nie o niepełnosprawności,
 • 5,5 proc. dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi ży­je w skraj­nej biedzie,
 • do­tych­cza­so­we pro­gra­my spo­łecz­ne nie zmniej­szy­ły ska­li ubó­stwa wśród nich,
 • mie­sięcz­ny koszt utrzy­ma­nia dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią to oko­ło 5 tys. zł,
 • na­le­ży prze­ka­zać do­dat­ko­we pie­nią­dze do ro­dzin z dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią – to ro­dzic, ja­ko opie­kun, naj­le­piej wie, co jest po­trzeb­ne je­go dziecku,
 • 92 proc. Po­la­ków po­pie­ra zwięk­sze­nie po­mo­cy pań­stwa dla osób niepełnosprawnych,
 • po­trzeb­ny pil­ny do­dat­ko­wy pro­gram dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią o war­to­ści 7,8 mld zł rocznie,
 • al­ter­na­tyw­ny koszt utrzy­ma­nia 245 tys. dzie­ci w ośrod­kach opie­kuń­czo-te­ra­peu­tycz­nych wy­niósł­by 22 mld zł rocznie.

Do po­bra­nia plik PDF: Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dia­gno­za oraz pro­po­zy­cje rozwiązań 

Za­chę­ca­my aby wy­sy­łać do po­słów ze swo­ich okrę­gów e‑maile z po­par­ciem na­szej ini­cja­ty­wy. Po­ni­żej przy­kła­do­wy wzór listu:

Sza­now­na Pa­ni Po­słan­ko / Sza­now­ny Pa­nie Pośle,

z uwa­gą prze­czy­ta­ła­m/-em do­ku­ment pt. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dia­gno­za oraz pro­po­zy­cje roz­wią­zań, przy­go­to­wa­ny przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Ra­port otwie­ra oczy na skraj­nie trud­ną sy­tu­ację fi­nan­so­wą dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści – a jest ich w Pol­sce 245 ty­się­cy. Au­to­rzy ra­por­tu, któ­rzy od lat zaj­mu­ją się m.in. po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz ich ro­dzin, po­stu­lu­ją wpro­wa­dze­nie roz­wią­zań, któ­re zna­czą­co po­pra­wi­ły­by los tych ro­dzin, wy­ry­wa­jąc je z nie­za­wi­nio­nej bie­dy. Ape­lu­ją o uwol­nie­nie moż­li­wo­ści pod­ję­cia le­gal­nej pra­cy ro­dzi­com-opie­ku­nom po­bie­ra­ją­cym świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne (1971 zł mie­sięcz­nie) oraz o zwięk­sze­nie za­sił­ku pie­lę­gna­cyj­ne­go z kwo­ty 215,84 zł do 2000 zł. Roz­wią­za­nia te moż­na wpro­wa­dzić w już ist­nie­ją­cym sys­te­mie, nie są ko­niecz­ne żad­ne wy­dat­ki na ob­słu­gę (czy­li tzw. biurokrację).

Trze­cim po­stu­la­tem jest two­rze­nie ho­spi­cjów per­ina­tal­nych, bo w Pol­sce na­dal są wo­je­wódz­twa, w któ­rych nie ma ani jed­nej te­go ty­pu pla­ców­ki. Au­to­rzy ra­por­tu pro­szą też o prze­pro­wa­dze­nie kam­pa­nii in­for­ma­cyj­nej na te­mat dzia­łal­no­ści te­go ty­pu miejsc, bo pra­wie 90 proc. Po­la­ków nie wiem, czy zaj­mu­ją się ho­spi­cja perinatalne.

Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią zo­stał wy­sła­ny do wszyst­kich Par­la­men­ta­rzy­stów. Ufa­jąc, że los naj­bied­niej­szych i naj­słab­szych jest Pani/Panu bli­ski, zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o wni­kli­wą lek­tu­rę te­go za­wsty­dza­ją­ce­go do­ku­men­tu i o pod­ję­cie wszel­kich moż­li­wych kro­ków na rzecz zmia­ny dra­ma­tycz­nej sy­tu­acji wie­lu ro­dzin, ze­pchnię­tych ze swo­ją bie­dą do czte­rech ścian. Mam wiel­ką na­dzie­ję, że ich głos zo­sta­nie wresz­cie usłyszany.

War­to pa­mię­tać, że ra­port jest je­dy­nie roz­wi­nię­ciem pe­ty­cji o zwięk­sze­nie po­mo­cy dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­rą pod ko­niec ubie­głe­go ro­ku pod­pi­sa­ło aż 68 or­ga­ni­za­cji po­mo­co­wych i hospicjów.

Z wy­ra­za­mi szacunku

/podpis/

 

Po­sło­wie IX ka­den­cji Sej­mu okrę­ga­mi wyborczymi:

1 Legnica – Piotr Borys piotr.borys@sejm.pl

1 Legnica – Zofia Czernow zofia.czernow@sejm.pl

1 Legnica – Robert Kropiwnicki robert.kropiwnicki@sejm.pl

1 Legnica – Krzysztof Kubów krzysztof.kubow@sejm.pl

1 Legnica – Marzena Machałek marzena.machalek@sejm.pl

1 Legnica – Szymon Pogoda szymon.pogoda@sejm.pl

1 Legnica – Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska malgorzata.sekula-szmajdzinska@sejm.pl

1 Legnica – Ewa Szymańska ewa.szymanska@sejm.pl

1 Legnica – Elżbieta Witek elzbieta.witek@sejm.pl

1 Legnica – Wojciech Zubowski wojciech.zubowski@sejm.pl

1 Legnica – Stanisław Żuk stanislaw.zuk@sejm.pl

1  Legnica – Robert Obaz robert.obaz@sejm.pl

2 Wałbrzych – Michał Dworczyk michal.dworczyk@sejm.pl

2 Wałbrzych – Marek Dyduch marek.dyduch@sejm.pl

2 Wałbrzych – Marcin Gwóźdź marcin.gwozdz@sejm.pl

2 Wałbrzych – Izabela Mrzygłocka izabela.mrzyglocka@sejm.pl

2 Wałbrzych – Wojciech Murdzek wojciech.murdzek@sejm.pl

2  Wałbrzych – Tomasz Siemoniak tomasz.siemoniak@sejm.pl

2  Wałbrzych – Monika Wielichowska monika.wielichowska@sejm.pl

2  Wałbrzych – Ireneusz Zyska ireneusz.zyska@sejm.pl

3 Wrocław – Przemysław Czarnecki przemyslaw.czarnecki@sejm.pl

3 Wrocław – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk agnieszka.dziemianowicz-bak@sejm.pl

3 Wrocław – Paweł Hreniak pawel.hreniak@sejm.pl

3 Wrocław – Michał Jaros michal.jaros@sejm.pl

3 Wrocław – Krzysztof Mieszkowski krzysztof.mieszkowski@sejm.pl

3 Wrocław – Sławomir Piechota slawomir.piechota@sejm.pl

3  Wrocław – Jacek Protasiewicz jacek.protasiewicz@sejm.pl

3  Wrocław – Grzegorz Schetyna grzegorz.schetyna@sejm.pl

3  Wrocław – Agnieszka Soin agnieszka.soin@sejm.pl

3  Wrocław – Mirosława Stachowiak-Różecka miroslawa.stachowiak-rozecka@sejm.pl

3  Wrocław – Krzysztof Śmiszek krzysztof.smiszek@sejm.pl

3  Wrocław – Jacek Świat jacek.swiat@sejm.pl

3  Wrocław – Małgorzata Tracz malgorzata.tracz@sejm.pl

3  Wrocław – Krzysztof Tuduj krzysztof.tuduj@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Krzysztof Gawkowski krzysztof.gawkowski@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Bartosz Kownacki bartosz.kownacki@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Ewa Kozanecka ewa.kozanecka@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Iwona Kozłowska iwona.kozlowska@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Piotr Król piotr.krol@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Dariusz Kurzawa dariusz.kurzawa@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Tomasz Latos tomasz.latos@sejm.pl

4 Bydgoszcz – Magdalena Łośko magdalena.losko@sejm.pl

4  Bydgoszcz – Paweł Olszewski pawel.olszewski@sejm.pl

4  Bydgoszcz – Łukasz Schreiber lukasz.schreiber@sejm.pl

4  Bydgoszcz – Jan Szopiński jan.szopinski@sejm.pl

4  Bydgoszcz – Tadeusz Zwiefka tadeusz.zwiefka@sejm.pl

5 Toruń – Jan Ardanowski jan.ardanowski@sejm.pl

5 Toruń – Joanna Borowiak joanna.borowiak@sejm.pl

5 Toruń – Anna Gembicka anna.gembicka@sejm.pl

5 Toruń – Zbigniew Girzyński zbigniew.girzynski@sejm.pl

5 Toruń – Iwona Hartwich iwona.hartwich@sejm.pl

5 Toruń – Mariusz Kałużny mariusz.kaluzny@sejm.pl

5 Toruń – Robert Kwiatkowski robert.kwiatkowski@sejm.pl

5 Toruń – Tomasz Lenz tomasz.lenz@sejm.pl

5 Toruń – Iwona Michałek iwona.michalek@sejm.pl

5 Toruń – Arkadiusz Myrcha arkadiusz.myrcha@sejm.pl

5  Toruń – Joanna Scheuring-Wielgus joanna.scheuring-wielgus@sejm.pl

5  Toruń – Paweł Szramka pawel.szramka@sejm.pl

5  Toruń – Tomasz Szymański tomasz.szymanski@sejm.pl

6 Lublin – Jerzy Bielecki jerzy.bielecki@sejm.pl

6 Lublin – Kazimierz Choma kazimierz.choma@sejm.pl

6 Lublin – Przemysław Czarnek przemyslaw.czarnek@sejm.pl

6 Lublin – Jacek Czerniak jacek.czerniak@sejm.pl

6 Lublin – Jan Kanthak jan.kanthak@sejm.pl

6 Lublin – Michał Krawczyk michal.krawczyk@sejm.pl

6 Lublin – Jakub Kulesza jakub.kulesza@sejm.pl

6 Lublin – Jan Łopata jan.lopata@sejm.pl

6 Lublin – Gabriela Masłowska gabriela.maslowska@sejm.pl

6 Lublin – Joanna Mucha joanna.mucha@sejm.pl

6 Lublin – Krzysztof Szulowski krzysztof.szulowski@sejm.pl

6  Lublin – Sławomir Skwarek slawomir.skwarek@sejm.pl

6  Lublin – Artur Soboń artur.sobon@sejm.pl

6  Lublin – Sylwester Tułajew sylwester.tulajew@sejm.pl

6  Lublin – Marta Wcisło marta.wcislo@sejm.pl

7 Chełm – Anna Dąbrowska-Banaszek anna.dabrowska-banaszek@sejm.pl

7 Chełm – Marcin Duszek marcin.duszek@sejm.pl

7 Chełm – Krzysztof Grabczuk krzysztof.grabczuk@sejm.pl

7 Chełm – Riad Haidar riad.haidar@sejm.pl

7 Chełm – Teresa Hałas teresa.halas@sejm.pl

7  Chełm – Monika Pawłowska monika.pawlowska@sejm.pl

7  Chełm – Jarosław Sachajko jaroslaw.sachajko@sejm.pl

7  Chełm – Jacek Sasin jacek.sasin@sejm.pl

7  Chełm – Dariusz Stefaniuk dariusz.stefaniuk@sejm.pl

7  Chełm – Beata Strzałka beata.strzalka@sejm.pl

7  Chełm – Sławomir Zawiślak slawomir.zawislak@sejm.pl

7  Chełm – Tomasz Zieliński tomasz.zielinski@sejm.pl

8 Zielona Góra – Tomasz Aniśko tomasz.anisko@sejm.pl

8 Zielona Góra – Marek Ast marek.ast@sejm.pl

8 Zielona Góra – Krystian Kamiński krystian.kaminski@sejm.pl

8 Zielona Góra – Anita Kucharska-Dziedzic anita.kucharska-dziedzic@sejm.pl

8 Zielona Góra – Jacek Kurzępa jacek.kurzepa@sejm.pl

8 Zielona Góra – Jerzy Materna jerzy.materna@sejm.pl

8  Zielona Góra – Katarzyna Osos katarzyna.osos@sejm.pl

8  Zielona Góra – Elżbieta Płonka elzbieta.plonka@sejm.pl

8  Zielona Góra – Krystyna Sibińska krystyna.sibinska@sejm.pl

8  Zielona Góra – Waldemar Sługocki waldemar.slugocki@sejm.pl

8  Zielona Góra – Bogusław Wontor boguslaw.wontor@sejm.pl

9 Łódź – Waldemar Buda waldemar.buda@sejm.pl

9 Łódź – Hanna Gill-Piątek hanna.gill-piatek@sejm.pl

9 Łódź – Piotr Gliński piotr.glinski@sejm.pl

9  Łódź – Małgorzata Niemczyk malgorzata.niemczyk@sejm.pl

9  Łódź – Krzysztof Piątkowski krzysztof.piatkowski@sejm.pl

9  Łódź – Zbigniew Rau zbigniew.rau@sejm.pl

9  Łódź – Iwona Śledzińska-Katarasińska iwona.sledzinska-katarasinska@sejm.pl

9  Łódź – Włodzimierz Tomaszewski wlodzimierz.tomaszewski@sejm.pl

9  Łódź – Tomasz Trela tomasz.trela@sejm.pl

9  Łódź – Tomasz Zimoch tomasz.zimoch@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Cezary Grabarczyk cezary.grabarczyk@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Małgorzata Janowska malgorzata.janowska@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Dariusz Klimczak dariusz.klimczak@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Grzegorz Lorek grzegorz.lorek@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Antoni Macierewicz antoni.macierewicz@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Anna Milczanowska anna.milczanowska@sejm.pl

10 Piotrków Trybunalski – Grzegorz Wojciechowski grzegorz.wojciechowski@sejm.pl

10  Piotrków Trybunalski – Anita Sowińska anita.sowinska@sejm.pl

10  Piotrków Trybunalski – Robert Telus robert.telus@sejm.pl

11 Sieradz – Paweł Bejda pawel.bejda@sejm.pl

11 Sieradz – Agnieszka Hanajczyk agnieszka.hanajczyk@sejm.pl

11 Sieradz – Dariusz Joński dariusz.jonski@sejm.pl

11 Sieradz – Joanna Lichocka joanna.lichocka@sejm.pl

11 Sieradz – Beata Mateusiak-Pielucha beata.mateusiak-pielucha@sejm.pl

11 Sieradz – Marek Matuszewski marek.matuszewski@sejm.pl

11 Sieradz – Paulina Matysiak paulina.matysiak@sejm.pl

11 Sieradz – Paweł Rychlik pawel.rychlik@sejm.pl

11  Sieradz – Piotr Polak piotr.polak@sejm.pl

11  Sieradz – Tomasz Rzymkowski tomasz.rzymkowski@sejm.pl

11  Sieradz – Cezary Tomczyk cezary.tomczyk@sejm.pl

11  Sieradz – Tadeusz Woźniak tadeusz.wozniak@sejm.pl

12 Kraków – Rafał Bochenek rafal.bochenek@sejm.pl

12 Kraków – Ewa Filipiak ewa.filipiak@sejm.pl

12 Kraków – Filip Kaczyński filip.kaczynski@sejm.pl

12 Kraków – Krzysztof Kozik krzysztof.kozik@sejm.pl

12 Kraków – Władysław Kurowski wladyslaw.kurowski@sejm.pl

12  Kraków – Dorota Niedziela dorota.niedziela@sejm.pl

12  Kraków – Marek Polak marek.polak@sejm.pl

12  Kraków – Marek Sowa marek.sowa@sejm.pl

13 Kraków – Andrzej Adamczyk andrzej.adamczyk@sejm.pl

13 Kraków – Konrad Berkowicz konrad.berkowicz@sejm.pl

13 Kraków – Elżbieta Duda elzbieta.duda@sejm.pl

13 Kraków – Maciej Gdula maciej.gdula@sejm.pl

13 Kraków – Daria Gosek-Popiołek daria.gosek-popiolek@sejm.pl

13 Kraków – Jarosław Gowin jaroslaw.gowin@sejm.pl

13 Kraków – Paweł Kowal pawel.kowal@sejm.pl

13 Kraków – Aleksander Miszalski aleksander.miszalski@sejm.pl

13  Kraków – Jacek Osuch jacek.osuch@sejm.pl

13  Kraków – Ireneusz Raś ireneusz.ras@sejm.pl

13  Kraków – Bogusław Sonik boguslaw.sonik@sejm.pl

13  Kraków – Agnieszka Ścigaj agnieszka.scigaj@sejm.pl

13  Kraków – Ryszard Terlecki ryszard.terlecki@sejm.pl

13  Kraków – Małgorzata Wassermann malgorzata.wassermann@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Barbara Bartuś barbara.bartus@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Jan Duda jan.duda@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Andrzej Gut-Mostowy andrzej.gut-mostowy@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Wiesław Janczyk wieslaw.janczyk@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Jagna Marczułajtis-Walczak jagna.marczulajtis-walczak@sejm.pl

14 Nowy Sącz – Arkadiusz Mularczyk arkadiusz.mularczyk@sejm.pl

14  Nowy Sącz – Urszula Nowogórska urszula.nowogorska@sejm.pl

14  Nowy Sącz – Anna Paluch anna.paluch@sejm.pl

14  Nowy Sącz – Edward Siarka edward.siarka@sejm.pl

14  Nowy Sącz – Patryk Wicher patryk.wicher@sejm.pl

15 Tarnów – Urszula Augustyn urszula.augustyn@sejm.pl

15 Tarnów – Stanisław Bukowiec stanislaw.bukowiec@sejm.pl

15 Tarnów – Norbert Kaczmarczyk norbert.kaczmarczyk@sejm.pl

15 Tarnów – Władysław Kosiniak-Kamysz wladyslaw.kosiniak-kamysz@sejm.pl

15 Tarnów – Wiesław Krajewski wieslaw.krajewski@sejm.pl

15  Tarnów – Anna Pieczarka anna.pieczarka@sejm.pl

15  Tarnów – Urszula Rusecka urszula.rusecka@sejm.pl

15  Tarnów – Piotr Sak piotr.sak@sejm.pl

15  Tarnów – Józefa Szczurek-Żelazko jozefa.szczurek-zelazko@sejm.pl

16 Płock – Anna Cicholska anna.cicholska@sejm.pl

16 Płock – Elżbieta Gapińska elzbieta.gapinska@sejm.pl

16 Płock – Arkadiusz Iwaniak arkadiusz.iwaniak@sejm.pl

16 Płock – Marcin Kierwiński marcin.kierwinski@sejm.pl

16 Płock – Maciej Małecki maciej.malecki@sejm.pl

16  Płock – Waldemar Olejniczak waldemar.olejniczak@sejm.pl

16  Płock – Jacek Ozdoba jacek.ozdoba@sejm.pl

16  Płock – Łukasz Szumowski lukasz.szumowski@sejm.pl

16  Płock – Maciej Wąsik maciej.wasik@sejm.pl

16  Płock – Piotr Zgorzelski piotr.zgorzelski@sejm.pl

17 Radom – Dariusz Bąk dariusz.bak@sejm.pl

17 Radom – Radosław Fogiel radoslaw.fogiel@sejm.pl

17 Radom – Konrad Frysztak konrad.frysztak@sejm.pl

17 Radom – Agnieszka Górska agnieszka.gorska@sejm.pl

17 Radom – Joanna Kluzik-Rostkowska joanna.kluzik-rostkowska@sejm.pl

17 Radom – Andrzej Kosztowniak andrzej.kosztowniak@sejm.pl

17 Radom – Anna Kwiecień anna.kwiecien@sejm.pl

17 Radom – Mirosław Maliszewski miroslaw.maliszewski@sejm.pl

17  Radom – Marek Suski marek.suski@sejm.pl

18 Siedlce – Arkadiusz Czartoryski arkadiusz.czartoryski@sejm.pl

18 Siedlce – Kamila Gasiuk-Pihowicz kamila.gasiuk-pihowicz@sejm.pl

18 Siedlce – Maciej Górski maciej.gorski@sejm.pl

18 Siedlce – Henryk Kowalczyk henryk.kowalczyk@sejm.pl

18 Siedlce – Daniel Milewski daniel.milewski@sejm.pl

18 Siedlce – Czesław Mroczek czeslaw.mroczek@sejm.pl

18  Siedlce – Marek Sawicki marek.sawicki@sejm.pl

18  Siedlce – Anna Siarkowska anna.siarkowska@sejm.pl

18  Siedlce – Krzysztof Tchórzewski krzysztof.tchorzewski@sejm.pl

18  Siedlce – Teresa Wargocka teresa.wargocka@sejm.pl

18  Siedlce – Grzegorz Woźniak grzegorz.wozniak@sejm.pl

18  Siedlce – Marek Zagórski marek.zagorski@sejm.pl

19 Warszaw – Jarosław Krajewski jaroslaw.krajewski@sejm.pl

19 Warszawa – Władysław Teofil Bartoszewski wladyslaw.bartoszewski@sejm.pl

19 Warszawa – Magdalena Biejat magdalena.biejat@sejm.pl

19 Warszawa – Joanna Fabisiak joanna.fabisiak@sejm.pl

19 Warszawa – Aleksandra Gajewska aleksandra.gajewska@sejm.pl

19 Warszawa – Małgorzata Gosiewska malgorzata.gosiewska@sejm.pl

19 Warszawa – Klaudia Jachira klaudia.jachira@sejm.pl

19 Warszawa – Jarosław Kaczyński jaroslaw.kaczynski@sejm.pl

19 Warszawa – Sebastian Kaleta sebastian.kaleta@sejm.pl

19 Warszawa – Mariusz Kamiński mariusz.kaminski@sejm.pl

19 Warszawa – Małgorzata Kidawa-Błońska malgorzata.kidawa-blonska@sejm.pl

19 Warszawa – Janusz Korwin-Mikke janusz.korwin-mikke@sejm.pl

19 Warszawa – Paweł Lisiecki pawel.lisiecki@sejm.pl

19 Warszawa – Katarzyna Lubnauer katarzyna.lubnauer@sejm.pl

19  Warszawa – Katarzyna Maria Piekarska katarzyna.piekarska@sejm.pl

19  Warszawa – Dariusz Rosati dariusz.rosati@sejm.pl

19  Warszawa – Michał Szczerba michal.szczerba@sejm.pl

19  Warszawa – Adrian Zandberg adrian.zandberg@sejm.pl

19  Warszawa – Urszula Zielińska urszula.zielinska@sejm.pl

20 Warszawa – Mariusz Błaszczak mariusz.blaszczak@sejm.pl

20 Warszawa – Dominika Chorosińska dominika.chorosinska@sejm.pl

20 Warszawa – Anita Czerwińska anita.czerwinska@sejm.pl

20 Warszawa – Kinga Gajewska kinga.gajewska@sejm.pl

20 Warszawa – Jan Grabiec jan.grabiec@sejm.pl

20 Warszawa – Maciej Lasek maciej.lasek@sejm.pl

20  Warszawa – Dariusz Olszewski dariusz.olszewski@sejm.pl

20  Warszawa – Andrzej Rozenek andrzej.rozenek@sejm.pl

20  Warszawa – Zdzisław Sipiera zdzislaw.sipiera@sejm.pl

20  Warszawa – Piotr Uściński piotr.uscinski@sejm.pl

20  Warszawa – Paweł Zalewski pawel.zalewski@sejm.pl

20  Warszawa – Bożena Żelazowska bozena.zelazowska@sejm.pl

21 Opole – Kamil Bortniczuk kamil.bortniczuk@sejm.pl

21 Opole – Katarzyna Czochara katarzyna.czochara@sejm.pl

21 Opole – Ryszard Galla ryszard.galla@sejm.pl

21 Opole – Tomasz Kostuś tomasz.kostus@sejm.pl

21 Opole – Janusz Kowalski janusz.kowalski@sejm.pl

21 Opole – Paweł Kukiz pawel.kukiz@sejm.pl

21 Opole – Rajmund Miller rajmund.miller@sejm.pl

21  Opole – Marcin Ociepa marcin.ociepa@sejm.pl

21  Opole – Violetta Porowska violetta.porowska@sejm.pl

21  Opole – Ryszard Wilczyński ryszard.wilczynski@sejm.pl

21  Opole – Marcelina Zawisza marcelina.zawisza@sejm.pl

21  Opole – Witold Zembaczyński witold.zembaczynski@sejm.pl

22 Krosno – Piotr Babinetz piotr.babinetz@sejm.pl

22 Krosno – Tadeusz Chrzan tadeusz.chrzan@sejm.pl

22 Krosno – Joanna Frydrych joanna.frydrych@sejm.pl

22 Krosno – Mieczysław Kasprzak mieczyslaw.kasprzak@sejm.pl

22 Krosno – Marek Kuchciński marek.kuchcinski@sejm.pl

22 Krosno – Maria Kurowska maria.kurowska@sejm.pl

22 Krosno – Adam Śnieżek adam.sniezek@sejm.pl

22  Krosno – Teresa Pamuła teresa.pamula@sejm.pl

22  Krosno – Marek Rząsa marek.rzasa@sejm.pl

22  Krosno – Anna Schmidt-Rodziewicz anna.schmidt-rodziewicz@sejm.pl

22  Krosno – Piotr Uruski piotr.uruski@sejm.pl

23 Rzeszów – Grzegorz Braun grzegorz.braun@sejm.pl

23 Rzeszów – Wiesław Buż wieslaw.buz@sejm.pl

23 Rzeszów – Zbigniew Chmielowiec zbigniew.chmielowiec@sejm.pl

23 Rzeszów – Kazimierz Gołojuch kazimierz.golojuch@sejm.pl

23 Rzeszów – Fryderyk Kapinos fryderyk.kapinos@sejm.pl

23 Rzeszów – Kazimierz Moskal kazimierz.moskal@sejm.pl

23  Rzeszów – Jerzy Paul jerzy.paul@sejm.pl

23  Rzeszów – Paweł Poncyljusz pawel.poncyljusz@sejm.pl

23  Rzeszów – Krystyna Skowrońska krystyna.skowronska@sejm.pl

23  Rzeszów – Krzysztof Sobolewski krzysztof.sobolewski@sejm.pl

23  Rzeszów – Andrzej Szlachta andrzej.szlachta@sejm.pl

23  Rzeszów – Stanisław Tyszka stanislaw.tyszka@sejm.pl

23  Rzeszów – Marcin Warchoł marcin.warchol@sejm.pl

23  Rzeszów – Jan Warzecha jan.warzecha@sejm.pl

23  Rzeszów – Rafał Weber rafal.weber@sejm.pl

24 Białystok – Adam Andruszkiewicz adam.andruszkiewicz@sejm.pl

24 Białystok – Mieczysław Baszko mieczyslaw.baszko@sejm.pl

24 Białystok – Eugeniusz Czykwin eugeniusz.czykwin@sejm.pl

24 Białystok – Kazimierz Gwiazdowski kazimierz.gwiazdowski@sejm.pl

24 Białystok – Lech Kołakowski lech.kolakowski@sejm.pl

24 Białystok – Stefan Krajewski stefan.krajewski@sejm.pl

24 Białystok – Paweł Krutul pawel.krutul@sejm.pl

24  Białystok – Dariusz Piontkowski dariusz.piontkowski@sejm.pl

24  Białystok – Aleksandra Szczudło aleksandra.szczudlo@sejm.pl

24  Białystok – Krzysztof Truskolaski krzysztof.truskolaski@sejm.pl

24  Białystok – Robert Tyszkiewicz robert.tyszkiewicz@sejm.pl

24  Białystok – Robert Winnicki robert.winnicki@sejm.pl

24  Białystok – Jarosław Zieliński jaroslaw.zielinski@sejm.pl

24  Białystok – Jacek Żalek jacek.zalek@sejm.pl

25 Gdańsk – Piotr Adamowicz piotr.adamowicz@sejm.pl

25 Gdańsk – Jerzy Borowczak jerzy.borowczak@sejm.pl

25 Gdańsk – Małgorzata Chmiel malgorzata.chmiel@sejm.pl

25 Gdańsk – Tadeusz Cymański tadeusz.cymanski@sejm.pl

25 Gdańsk – Beata Maciejewska beata.maciejewska@sejm.pl

25  Gdańsk – Sławomir Neumann slawomir.neumann@sejm.pl

25  Gdańsk – Kacper Płażyński kacper.plazynski@sejm.pl

25  Gdańsk – Agnieszka Pomaska agnieszka.pomaska@sejm.pl

25  Gdańsk – Jarosław Sellin jaroslaw.sellin@sejm.pl

25  Gdańsk – Kazimierz Smoliński kazimierz.smolinski@sejm.pl

25  Gdańsk – Michał Urbaniak michal.urbaniak@sejm.pl

25  Gdańsk – Jarosław Wałęsa jaroslaw.walesa@sejm.pl

26 Słupsk – Tadeusz Aziewicz tadeusz.aziewicz@sejm.pl

26 Słupsk – Marek Biernacki marek.biernacki@sejm.pl

26 Słupsk – Artur Dziambor artur.dziambor@sejm.pl

26 Słupsk – Marcin Horała marcin.horala@sejm.pl

26 Słupsk – Zbigniew Konwiński zbigniew.konwinski@sejm.pl

26 Słupsk – Henryka Krzywonos-Strycharska henryka.krzywonos-strycharska@sejm.pl

26 Słupsk – Aleksander Mrówczyński aleksander.mrowczynski@sejm.pl

26 Słupsk – Piotr Müller piotr.muller@sejm.pl

26 Słupsk – Marek Rutka marek.rutka@sejm.pl

26 Słupsk – Janusz Śniadek janusz.sniadek@sejm.pl

26  Słupsk – Barbara Nowacka barbara.nowacka@sejm.pl

26  Słupsk – Kazimierz Plocke kazimierz.plocke@sejm.pl

26  Słupsk – Joanna Senyszyn joanna.senyszyn@sejm.pl

26  Słupsk – Magdalena Sroka magdalena.sroka@sejm.pl

27 Bielsko-Biała – Przemysław Drabek przemyslaw.drabek@sejm.pl

27 Bielsko-Biała – Grzegorz Gaża grzegorz.gaza@sejm.pl

27 Bielsko-Biała – Przemysław Koperski przemyslaw.koperski@sejm.pl

27 Bielsko-Biała – Kazimierz Matuszny kazimierz.matuszny@sejm.pl

27  Bielsko-Biała – Mirosława Nykiel miroslawa.nykiel@sejm.pl

27  Bielsko-Biała – Małgorzata Pępek malgorzata.pepek@sejm.pl

27  Bielsko-Biała – Grzegorz Puda grzegorz.puda@sejm.pl

27  Bielsko-Biała – Mirosław Suchoń miroslaw.suchon@sejm.pl

27  Bielsko-Biała – Stanisław Szwed stanislaw.szwed@sejm.pl

28 Częstochowa – Lidia Burzyńska lidia.burzynska@sejm.pl

28 Częstochowa – Andrzej Gawron andrzej.gawron@sejm.pl

28 Częstochowa – Szymon Giżyński szymon.gizynski@sejm.pl

28 Częstochowa – Izabela Leszczyna izabela.leszczyna@sejm.pl

28 Częstochowa – Zdzisław Wolski zdzislaw.wolski@sejm.pl

28  Częstochowa – Andrzej Szewiński andrzej.szewinski@sejm.pl

28  Częstochowa – Mariusz Trepka mariusz.trepka@sejm.pl

29 Katowice – Bożena Borys-Szopa bozena.borys-szopa@sejm.pl

29 Katowice – Barbara Dziuk barbara.dziuk@sejm.pl

29 Katowice – Tomasz Głogowski tomasz.glogowski@sejm.pl

29 Katowice – Marta Golbik marta.golbik@sejm.pl

29 Katowice – Jarosław Gonciarz jaroslaw.gonciarz@sejm.pl

29  Katowice – Wanda Nowicka wanda.nowicka@sejm.pl

29  Katowice – Tomasz Olichwer tomasz.olichwer@sejm.pl

29  Katowice – Wojciech Szarama wojciech.szarama@sejm.pl

29  Katowice – Krystyna Szumilas krystyna.szumilas@sejm.pl

19  Warszawa – Anna Żukowska anna.zukowska@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Krzysztof Gadowski krzysztof.gadowski@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Adam Gawęda adam.gaweda@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Teresa Glenc teresa.glenc@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Maciej Kopiec maciej.kopiec@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Marek Krząkała marek.krzakala@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Gabriela Lenartowicz gabriela.lenartowicz@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Grzegorz Matusiak grzegorz.matusiak@sejm.pl

30 Bielsko-Biała – Bolesław Piecha boleslaw.piecha@sejm.pl

30  Bielsko-Biała – Michał Woś michal.wos@sejm.pl

31 Katowice – Borys Budka borys.budka@sejm.pl

31 Katowice – Michał Gramatyka michal.gramatyka@sejm.pl

31 Katowice – Ewa Kołodziej ewa.kolodziej@sejm.pl

31 Katowice – Maciej Konieczny maciej.konieczny@sejm.pl

31 Katowice – Wojciech Król wojciech.krol@sejm.pl

31 Katowice – Mateusz Morawiecki mateusz.morawiecki@sejm.pl

31 Katowice – Andrzej Sośnierz andrzej.sosnierz@sejm.pl

31  Katowice – Jerzy Polaczek jerzy.polaczek@sejm.pl

31  Katowice – Monika Rosa monika.rosa@sejm.pl

31  Katowice – Dobromir Sośnierz dobromir.sosnierz@sejm.pl

31  Katowice – Marek Wesoły marek.wesoly@sejm.pl

31  Katowice – Michał Wójcik michal.wojcik@sejm.pl

32 Katowice – Rafał Adamczyk rafal.adamczyk@sejm.pl

32 Katowice – Waldemar Andzel waldemar.andzel@sejm.pl

32 Katowice – Mateusz Bochenek mateusz.bochenek@sejm.pl

32 Katowice – Włodzimierz Czarzasty wlodzimierz.czarzasty@sejm.pl

32 Katowice – Barbara Dolniak barbara.dolniak@sejm.pl

32 Katowice – Ewa Malik ewa.malik@sejm.pl

32  Katowice – Danuta Nowicka danuta.nowicka@sejm.pl

32  Katowice – Wojciech Saługa wojciech.saluga@sejm.pl

32  Katowice – Robert Warwas robert.warwas@sejm.pl

33 Kielce – Krzysztof Bosak krzysztof.bosak@sejm.pl

33 Kielce – Michał Cieślak michal.cieslak@sejm.pl

33 Kielce – Adam Cyrański adam.cyranski@sejm.pl

33 Kielce – Bartłomiej Dorywalski bartlomiej.dorywalski@sejm.pl

33 Kielce – Mariusz Gosek mariusz.gosek@sejm.pl

33 Kielce – Anna Krupka anna.krupka@sejm.pl

33 Kielce – Andrzej Kryj andrzej.kryj@sejm.pl

33 Kielce – Marek Kwitek marek.kwitek@sejm.pl

33 Kielce – Krzysztof Lipiec krzysztof.lipiec@sejm.pl

33  Kielce – Marzena Okła-Drewnowicz marzena.okla-drewnowicz@sejm.pl

33  Kielce – Czesław Siekierski czeslaw.siekierski@sejm.pl

33  Kielce – Bartłomiej Sienkiewicz bartlomiej.sienkiewicz@sejm.pl

33  Kielce – Andrzej Szejna andrzej.szejna@sejm.pl

33  Kielce – Piotr Wawrzyk piotr.wawrzyk@sejm.pl

33  Kielce – Agata Wojtyszek agata.wojtyszek@sejm.pl

33  Kielce – Zbigniew Ziobro zbigniew.ziobro@sejm.pl

34 Elbląg – Zbigniew Babalski zbigniew.babalski@sejm.pl

34 Elbląg – Monika Falej monika.falej@sejm.pl

34 Elbląg – Elżbieta Gelert elzbieta.gelert@sejm.pl

34 Elbląg – Robert Gontarz robert.gontarz@sejm.pl

34 Elbląg – Leonard Krasulski leonard.krasulski@sejm.pl

34  Elbląg – Jacek Protas jacek.protas@sejm.pl

34  Elbląg – Jerzy Wilk jerzy.wilk@sejm.pl

34  Elbląg – Zbigniew Ziejewski zbigniew.ziejewski@sejm.pl

35 Olsztyn – Iwona Arent iwona.arent@sejm.pl

35 Olsztyn – Janusz Cichoń janusz.cichon@sejm.pl

35 Olsztyn – Wojciech Kossakowski wojciech.kossakowski@sejm.pl

35 Olsztyn – Marcin Kulasek marcin.kulasek@sejm.pl

35 Olsztyn – Wojciech Maksymowicz wojciech.maksymowicz@sejm.pl

35 Olsztyn – Jerzy Małecki jerzy.malecki@sejm.pl

35  Olsztyn – Paweł Papke pawel.papke@sejm.pl

35  Olsztyn – Urszula Pasławska urszula.paslawska@sejm.pl

35  Olsztyn – Anna Wasilewska anna.wasilewska@sejm.pl

35  Olsztyn – Michał Wypij michal.wypij@sejm.pl

36 Kalisz – Jan Dziedziczak jan.dziedziczak@sejm.pl

36 Kalisz – Andrzej Grzyb andrzej.grzyb@sejm.pl

36 Kalisz – Piotr Kaleta piotr.kaleta@sejm.pl

36 Kalisz – Tomasz Ławniczak tomasz.lawniczak@sejm.pl

36 Kalisz – Marlena Maląg marlena.malag@sejm.pl

36 Kalisz – Jan Mosiński jan.mosinski@sejm.pl

36 Kalisz – Grzegorz Rusiecki grzegorz.rusiecki@sejm.pl

36  Kalisz – Karolina Pawliczak karolina.pawliczak@sejm.pl

36  Kalisz – Katarzyna Sójka katarzyna.sojka@sejm.pl

36  Kalisz – Wiesław Szczepański wieslaw.szczepanski@sejm.pl

36  Kalisz – Jarosław Urbaniak jaroslaw.urbaniak@sejm.pl

36  Kalisz – Mariusz Witczak mariusz.witczak@sejm.pl

37 Konin – Ryszard Bartosik ryszard.bartosik@sejm.pl

37 Konin – Witold Czarnecki witold.czarnecki@sejm.pl

37 Konin – Zbigniew Dolata zbigniew.dolata@sejm.pl

37 Konin – Leszek Galemba leszek.galemba@sejm.pl

37 Konin – Zbigniew Hoffmann zbigniew.hoffmann@sejm.pl

37 Konin – Tadeusz Tomaszewski tadeusz.tomaszewski@sejm.pl

37 Konin – Paulina Hennig-Kloska paulina.hennig-kloska@sejm.pl

37  Konin – Tomasz Nowak tomasz.nowak@sejm.pl

37  Konin – Jacek Tomczak jacek.tomczak@sejm.pl

38 Piła – Romuald Ajchler romuald.ajchler@sejm.pl

38 Piła – Krzysztof Czarnecki krzysztof.czarnecki@sejm.pl

38 Piła – Maria Janyska maria.janyska@sejm.pl

38 Piła – Marta Kubiak marta.kubiak@sejm.pl

38 Piła – Killion Munyama killion.munyama@sejm.pl

38  Piła – Krzysztof Paszyk krzysztof.paszyk@sejm.pl

38  Piła – Grzegorz Piechowiak grzegorz.piechowiak@sejm.pl

38  Piła – Marcin Porzucek marcin.porzucek@sejm.pl

38  Piła – Jakub Rutnicki jakub.rutnicki@sejm.pl

39 Poznań – Waldy Dzikowski waldy.dzikowski@sejm.pl

39 Poznań – Jadwiga Emilewicz jadwiga.emilewicz@sejm.pl

39 Poznań – Rafał Grupiński rafal.grupinski@sejm.pl

39 Poznań – Joanna Jaśkowiak joanna.jaskowiak@sejm.pl

39 Poznań – Katarzyna Kretkowska katarzyna.kretkowska@sejm.pl

39  Poznań – Franciszek Sterczewski franciszek.sterczewski@sejm.pl

39  Poznań – Adam Szłapka adam.szlapka@sejm.pl

39  Poznań – Szymon Szynkowski vel Sęk biuro@szynkowski.pl

39  Poznań – Katarzyna Ueberhan katarzyna.ueberhan@sejm.pl

39  Poznań – Bartłomiej Wróblewski bartlomiej.wroblewski@sejm.pl

40 Koszalin – Małgorzata Golińska malgorzata.golinska@sejm.pl

40 Koszalin – Jerzy Hardie-Douglas jerzy.hardie-douglas@sejm.pl

40 Koszalin – Czesław Hoc czeslaw.hoc@sejm.pl

40 Koszalin – Marek Hok marek.hok@sejm.pl

40 Koszalin – Radosław Lubczyk radoslaw.lubczyk@sejm.pl

40  Koszalin – Małgorzata Prokop-Paczkowska malgorzata.prokop-paczkowska@sejm.pl

40  Koszalin – Paweł Szefernaker pawel.szefernaker@sejm.pl

40  Koszalin – Piotr Zientarski piotr.zientarski@sejm.pl

41 Szczecin – Leszek Dobrzyński leszek.dobrzynski@sejm.pl

41 Szczecin – Magdalena Filiks magdalena.filiks@sejm.pl

41 Szczecin – Marek Gróbarczyk marek.grobarczyk@sejm.pl

41 Szczecin – Michał Jach michal.jach@sejm.pl

41 Szczecin – Katarzyna Kotula katarzyna.kotula@sejm.pl

41 Szczecin – Artur Łącki artur.lacki@sejm.pl

41 Szczecin – Arkadiusz Marchewka arkadiusz.marchewka@sejm.pl

41 Szczecin – Grzegorz Napieralski grzegorz.napieralski@sejm.pl

41  Szczecin – Sławomir Nitras slawomir.nitras@sejm.pl

41  Szczecin – Jarosław Rzepa jaroslaw.rzepa@sejm.pl

41  Szczecin – Artur Szałabawka artur.szalabawka@sejm.pl

41  Szczecin – Dariusz Wieczorek dariusz.wieczorek@sejm.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj