fbpx

Przekaż 1% podatku

Wybrane ini­cjatywy zre­ali­zowane w roku 2018 dzięki środkom z 1% podatku i darowizn:
  • nowe mate­riały edu­ka­cyjne wydane w nakładzie 564 000 egz.,
  • mło­dzieżowy konkurs pro-life oraz konkurs aka­de­micki na naj­lepsze prace licen­cjackie i magi­sterskie o ochronie życia,
  • 385 bez­płatnych wystaw pro-life dla szkół,
  • pre­lekcje dla mło­dzieży i mał­żeństw,
  • paczki świą­teczne dla samotnych mam,
  • stała pomoc finansowa dla matek w ciąży (Fundusz Wsparcia Rodziny),
  • wsparcie finansowe dla rodzin wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci (Fundusz Dziecka Chorego).
Jak prze­kazać 1% podatku docho­dowego za rok 2018?
  • w odpo­wiedniej rubryce PIT‑u (pole 137 w PIT-37) należy podać numer KRS naszego Sto­wa­rzy­szenia: 0000140437,
  • w następnej rubryce (pole 138) należy podać wysokość 1% obli­czonego podatku,
  • zachęcamy, aby zaznaczyć pole 140 i w polu 141 podać swój adres e‑mail.
Darmowy PIT online uła­twiający prze­ka­zy­wanie 1% podatku na nasze Sto­wa­rzy­szenie dostar­czyła firma PITax.pl Łatwe podatki
%d bloggers like this: