fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Podejmij Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i zamów książkę „Nieplanowane” z rozważaniami różańcowymi na każdy dzień

Hero­iczne dzia­łania całej ludz­kości pokazują, jak bardzo można zjed­noczyć się w walce o ludzkie życie i zdrowie. Epi­demia koro­na­wirusa ujawniła pod­stawowe pra­gnienie czło­wieka – życia i troski o nie. Pra­gnienie to jest rów­no­cześnie prawem czło­wieka i przy­sługuje wszystkim ludziom, także dzieciom nie­na­ro­dzonym.

Ogól­no­światowa stra­tegia pro-life zakłada, że pierwszym zadaniem każdego obrońcy życia czło­wieka jest modlitwa, drugim – edu­kacja i trzecim – pomoc cha­ry­ta­tywna. W Dniu Świę­tości Życia prosimy szcze­gólnie o modlitwę.

Św. Jan Paweł II w Kal­warii Zebrzy­dow­skiej w 1979 r. ape­lował: „Nie usta­wajcie w modlitwie! Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać – powie­dział Pan Jezus. (…) Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słu­chają (…) przemówi proste i zasad­nicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie naj­waż­niejsze. Naj­istot­niejsze orędzie!”.

25 marca obcho­dzimy Dzień Świę­tości Życia. To doskonała okazja do pod­jęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Trwająca 9 mie­sięcy modlitwa to kon­kretny wkład w rato­wanie życia dziecka zagro­żonego aborcją. I choć może za życia nigdy go nie poznamy, wie­rzymy, że Bóg wysłucha naszej modlitwy w wybranym przez siebie czasie.

Dowiedz się więcej i dołącz!

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego może podjąć każdy, nie­za­leżnie od wieku, stanu konta czy zna­jo­mości. Wystarczy codziennie odmówić krótką modlitwę, roz­ważyć dzie­siątkę Różańca i podjąć inne, dobro­wolne zobo­wią­zanie. Prosimy o łaskę życia dla dziecka, o nawró­cenie dla jego rodziców oraz tych, którzy do aborcji nama­wiają.

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć w każdym czasie, ale naj­lepiej przy okazji Dnia Świę­tości Życia, czyli 25 marca. Z uwagi na zagro­żenie epi­demią koro­na­wirusa reko­men­dujemy zło­żenie pry­watnego przy­rze­czenia przed krzyżem. Potrzebne teksty znajdują się w dalszej części wia­do­mości. Swoje zgło­szenie można przesłać pod adres Cen­tralnego Ośrodka Krze­wienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze lub zade­kla­rować modlitwę, wypeł­niając poniższy for­mularz. Nasze sto­wa­rzy­szenie (Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka) przekaże zbiorczo zgło­szenia do ww. ośrodka.

Cenną pomocą w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest modli­tewnik „Nie­pla­nowane” (Tytuł bez­po­średnio nawiązuje do gło­śnego filmu „Nie­pla­nowane”). Ksią­żeczka zawiera roz­wa­żania różańcowe na każdy dzień modlitwy. Współ­au­torami modli­tewnika są człon­kowie naszego Sto­wa­rzy­szenia.

Drugą war­to­ściową publi­kacją jest „Modli­tewnik Obrońcy Życia Czło­wieka”, wydany z inspi­racji śp. dr. inż. Anto­niego Zięby. Oprócz roz­ważań różań­cowych, zawiera roz­wa­żania Drogi Krzy­żowej, teksty na ado­rację, modlitwy św. Jana Pawła II i inne.

Dołącz do modlitwy i otrzymaj modlitewniki!

Jak?

  1. Wypełnij for­mularz, abyśmy mogli przesłać Ci modli­tewniki.
  2. Zaznacz „ptaszkiem”, czy chcesz otrzymać tylko modli­tewnik „Nie­pla­nowane”, czy także „Modli­tewnik obrońcy życia”.
  3. Po otrzy­maniu prze­syłki będziesz mógł złożyć drobną daro­wiznę na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin dzieci nie­peł­no­sprawnych, które są pod­opiecznymi naszego Sto­wa­rzy­szenia. Poprosimy Cię o wpłatę 10 zł za jeden modli­tewnik.

Poniżej zamiesz­czamy modlitwy, które należy odmówić przy­stę­pując do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Rotę odma­wiamy tylko raz na początku, nato­miast modlitwę „Panie Jezu” oraz dzie­siątkę różańca codziennie.

Rota przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Naj­świętsza Panno, Bogu­ro­dzico Maryjo, wszyscy Anio­łowie i Święci. Wie­dziony pra­gnieniem nie­sienia pomocy nie­na­ro­dzonym, posta­nawiam mocno i przy­rzekam, że od dnia .… .… .… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 mie­sięcy, każdego dnia, modlić się o ura­to­wanie jego życia oraz o spra­wie­dliwe i prawe życie po uro­dzeniu. Amen

Moimi zobo­wią­za­niami adop­cyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego,
  • moje dobro­wolne posta­no­wienia.
  • oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, którą teraz po raz pierwszy odmówię

Tekst codziennej modlitwy „Panie Jezu”

Panie Jezu za wsta­wien­nictwem Twojej Matki Maryi, która uro­dziła Cię z miłością oraz za wsta­wien­nictwem świętego Józefa, „Czło­wieka Zawie­rzenia”, który opie­kował się Tobą po uro­dzeniu, proszę Cię w intencji tego nie­na­ro­dzonego dziecka które znajduje się w nie­bez­pie­czeń­stwie zagłady i które duchowo adop­to­wałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu prze­zna­czyłeś. Amen.

Inne modlitwy i infor­macje można znaleźć na stronie Ruchu Krze­wienia Duchowej Adopcji – www.duchowa-adopcja.pl

%d bloggers like this: