Tylko życie ma przyszłość!

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Oświad­czenie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w związku z wyrokiem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego stwier­dza­jącym nie­zgodność prze­słanki euge­nicznej do aborcji z ustawą zasadniczą

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z uznaniem i wdzięcz­nością przyjęło wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego stwier­dzający nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, przy­zwa­la­jących na uśmier­canie nie­na­ro­dzonych dzieci, u których podej­rzewa się chorobę czy niepełnosprawność.

Dzię­kując sędziom Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego za to histo­ryczne orze­czenie, ape­lujemy jed­no­cześnie do Pre­zy­denta, Rządu i Par­la­men­ta­rzystów o ini­cjatywę usta­wo­dawczą, mającą na celu realne zwięk­szenie pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Z badań prze­pro­wa­dzonych na zle­cenie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w styczniu i lutym br. przez CBOS wynika, że 92,1 proc. Polaków popiera zwięk­szenie pomocy finan­sowej dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­nością z budżetu państwa.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka postuluje zwięk­szenie wsparcia dla takich rodzin, poprzez pod­nie­sienie kwoty zasiłku pie­lę­gna­cyjnego o co naj­mniej 2 tys. zł mie­sięcznie, co zna­cząco ułatwi pono­szenie kosztów życia, leczenia i reha­bi­li­tacji. Nie­zbędne jest również umoż­li­wienie opie­kunom pobie­ra­jącym świad­czenia pie­lę­gna­cyjne moż­li­wości wypra­co­wy­wania dochodów w oparciu np. o umowy cywilnoprawne.

Jako orga­ni­zacja cha­ry­ta­tywna, świad­cząca m.in. pomoc mate­rialną na rzecz rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­ności, dekla­rujemy gotowość do kon­sul­tacji i współpracy.

 

W imieniu zarządu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Woj­ciech Zięba, prezes zarządu
Mag­dalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu

Kraków, 22 paź­dziernika 2020 r.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj