Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

1) Orga­ni­zator:

Orga­ni­za­torem Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Kon­kursem) jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/1 w Kra­kowie.

2) Cele Kon­kursu:

  • zachę­cenie rodziców i wycho­wawców do rozmów z dziećmi na temat war­tości rodziny w ich życiu;
  • pod­kre­ślenie zna­czenia rodziców i rodziny w kształ­to­waniu oso­bo­wości każdego czło­wieka;
  • roz­wi­janie talentów pla­stycznych dzieci.

3) Kate­gorie wiekowe Uczest­ników:

  • dzieci w wieku przed­szkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół pod­sta­wowych.

4) Warunki uczest­nictwa w Kon­kursie:

  • nade­słanie pracy pla­stycznej, będącej twórczą inter­pre­tacją tytułu Kon­kursu;
  • format pracy dowolny;
  • technika dowolna (prosimy o zabez­pie­czenie pracy na czas wysyłki);
  • pod­pi­sanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę);
  • załą­czenie wypeł­nionego for­mu­larzu uczest­nictwa w kon­kursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akcep­tacja regu­laminu i zgoda na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO).

5) Termin zgła­szania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 20 maja 2019 r. (decyduje data wpły­nięcia pracy) pod adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka

ul. Kro­wo­derska 24/1

31–142 Kraków

z dopi­skiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Prace można też dostarczyć oso­biście do biura Orga­ni­zatora (ul. Kro­wo­derska 24/6 w Kra­kowie) w godzinach otwarcia 9–15 do dn. 20 maja 2019 r.

6) Ocena prac:

Komisja powołana przez Orga­ni­zatora oceni prace w wymie­nionych wyżej kate­go­riach. Przed­miotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki i sta­ranność wyko­nania.

7) Nagrody:

Komisja Kon­kursowa wyłoni Lau­reatów I, IIIII miejsca w każdej kate­gorii wie­kowej, może także przyznać wyróż­nienia. Lau­reaci otrzymają dyplomy i nagrody rze­czowe (instru­menty muzyczne, książki, artykuły pla­styczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą (tylko pod polskie adresy).

8) Ogło­szenie wyników Kon­kursu:

Odbędzie się z okazji Dnia Dziecka. Nazwiska Lau­reatów zostaną podane na stronie inter­ne­towej Orga­ni­zatora www.pro-life.pl w piątek 31 maja 2019 r.

9) Orga­ni­zator nie zwraca prac kon­kur­sowych.

10) Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo publi­ko­wania i repro­du­ko­wania prac kon­kur­sowych w ramach jego sta­tu­towej dzia­łal­ności edu­ka­cyjnej (bez wypła­cania hono­rariów autor­skich).

11) Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba spra­wująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO). Pełna klauzula infor­ma­cyjna o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka jest dostępna na stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”. Na życzenie Rodzica lub prawnego Opiekuna możemy ją także wysłać pocztą.

 

Do pobrania: For­mularz — Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

 

%d bloggers like this: