Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Młodzież

Młodzież. Fot.; 123rf.com
Wie­lu na­sto­lat­ków po­szu­ku­je od­po­wie­dzi na py­ta­nia do­ty­czą­ce ochro­ny ludz­kie­go ży­cia. Py­tań i wąt­pli­wo­ści mło­dzi lu­dzie ma­ją szcze­gól­nie du­żo po wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w spra­wie abor­cji eu­ge­nicz­nej. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­cho­dząc na­prze­ciw po­trze­bom mło­dych lu­dzi, za­pra­sza ich i ich opie­ku­nów – ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców, na­uczy­cie­li, ka­te­che­tów – do za­po­zna­nia się z na­szą ofer­tą edu­ka­cyj­ną skie­ro­wa­ną do młodzieży. 

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

16 edycji, blisko 25 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Kon­kurs, któ­ry ura­to­wał dziec­ko | Na­sto­lat­ki z Że­le­cho­wa na­krę­ci­ły film kon­kur­so­wy pt. Wzór. Je­go bo­ha­te­ra­mi są skłó­ce­ni mał­żon­ko­wie. Mąż jest żoł­nie­rzem i wy­jeż­dża na mi­sję po­ko­jo­wą, za­nim zdą­ży się do­wie­dzieć, ze je­go żo­na jest w cią­ży. Kil­ka ty­go­dni póź­niej ko­bie­ta od­kry­wa, ze cho­ru­je na bia­łacz­kę i mu­si wy­bie­rać, któ­ra wal­ka bę­dzie prio­ry­te­to­wa – o nią czy o dziec­ko. Po tym jak film na­sto­lat­ków tra­fił do in­ter­ne­tu, ode­zwa­ła się do nich pew­na ma­ma z Bia­łe­go­sto­ku. Po­wie­dzia­ła, ze dzię­ki nie­mu nie zde­cy­do­wa­ła się na aborcje. 

Te­ma­ty­ka | Wszyst­kie ak­tu­al­ne za­gad­nie­nia bio­etycz­ne jak an­ty­kon­cep­cja, abor­cja, „in vi­tro” czy eu­ta­na­zja. Pro-li­fe to tak­że mi­łość, ro­dzi­na, adopcja.

For­my | Ołó­wek, pa­ste­le, akwa­re­le, far­by olej­ne, wy­dzie­ran­ki, wy­kle­jan­ki, pra­ce prze­strzen­ne, stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, fil­my, tek­sty pio­se­nek, te­le­dy­ski, gry kom­pu­te­ro­we… Wszyst­ko pro-life!

Pa­tron – bł. ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko | Na­zy­wa­ny „obroń­cą ko­ły­ski”. Mó­wił, że „Za­da­niem Ko­ścio­ła jest nie tyl­ko teo­re­tycz­ne gło­sze­nie świę­to­ści ży­cia, pra­wa do ży­cia nie­na­ro­dzo­nych, lecz tak­że prak­tycz­na obro­na te­go pra­wa”. Po­ma­gał fi­nan­so­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie sa­mot­nym mat­kom i mło­dym dziew­czy­nom w cią­ży. Przy­go­to­wy­wał pacz­ki żyw­no­ścio­we i wy­praw­ki nie­mow­lę­ce, roz­da­wał le­kar­stwa. Był dusz­pa­ste­rzem służ­by zdrowia.

Ter­mi­ny | Na pra­ce kon­kur­so­we cze­ka­my do Dnia Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca 2021 r.). Lau­re­atów i oso­by wy­róż­nio­ne za­pro­si­my na uro­czy­stą ga­lę do Kra­ko­wa, gdzie pod ko­niec kwiet­nia lub w pierw­szej po­ło­wie ma­ja ogło­si­my zwy­cięz­ców i wrę­czy­my na­gro­dy. Zwy­cięz­cy za­pre­zen­tu­ją swo­je pra­ce, spo­tka­ją się z ar­ty­sta­mi i po­zna­ją z in­ny­mi mło­dy­mi obroń­ca­mi ży­cia człowieka.

TRZY PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż, ga­zet­ka szkolna…

PLASTYCZNA:

pla­kat, gra­fi­ka, ma­lar­stwo,
mon­taż, ga­blo­ta szkol­na
i pa­ra­fial­na…

MULTIMEDIALNA:

stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, pro­gram multimedialny…

TRZY KATEGORIE:

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Webinary

Dla ko­go? Na spo­tka­nia on­li­ne za­pra­sza­my m.in. uczniów szkół pod­sta­wo­wych i po­nad­pod­sta­wo­wych, wspól­no­ty mło­dzie­żo­we i ich li­de­rów, mi­ni­stran­tów, lek­to­rów oraz har­ce­rzy. Jed­nym sło­wem wszyst­kie mło­de oso­by, któ­rym bli­ska jest po­sta­wa pro-li­fe i ta­kie, któ­re chcia­ły­by się cze­goś wię­cej do­wie­dzieć na te­mat ochro­ny ludz­kie­go ży­cia od poczęcia.

Co da­je­my? Fa­cho­wą wie­dzę w przy­stęp­nej for­mie, po­par­tą na­uko­wy­mi ba­da­nia­mi z ca­łe­go świa­ta. Spo­tka­nia są oka­zją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, wol­ność, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp. W cen­trum na­sze­go za­in­te­re­so­wa­nia za­wsze są obo­je – dziec­ko i je­go mama. 

We­bi­na­ry ma­ją for­mę cie­ka­we­go wy­kła­du z pre­zen­ta­cją. W cza­sie spo­tka­nia moż­na za­da­wać na cza­cie py­ta­nia pre­le­gent­ce. Od­po­wie­dzi na nie udzie­la­ne są po za­koń­cze­niu czę­ści wy­kła­do­wej. Za­uwa­ży­li­śmy, że mło­dzież sta­wia cie­ka­we py­ta­nia, co świad­czy o tym, że jest ona wni­kli­wym ob­ser­wa­to­rem rze­czy­wi­sto­ści. Za każ­dym ra­zem za­chę­ca­my do ich za­da­wa­nia. Naj­czę­ściej spo­tka­nia trwa­ją dwie go­dzi­ny ze­ga­ro­we, z cze­go pół­to­rej go­dzi­ny zaj­mu­je część wy­kła­do­wa, a pół go­dzi­ny prze­zna­czo­ne jest na udzie­le­nie od­po­wie­dzi na po­sta­wio­ne przez mło­dzież py­ta­nia. Pro­po­nu­je­my na­stę­pu­ją­ce tematy:

1. Spór o abor­cję. Spo­łecz­na manipulacja

Pod­czas spo­tka­nia za­sta­na­wia­my się, co tak na­praw­dę wy­da­rzy­ło się po orze­cze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry orzekł, że tzw. abor­cja eu­ge­nicz­na jest nie­zgod­na z Kon­sty­tu­cją RP. Wy­ja­śnia­my, czym jest abor­cja eu­ge­nicz­na. Na spo­łecz­ne ma­ni­pu­la­cje od­po­wia­da­my, się­ga­jąc po ar­gu­men­ty z dzie­dzi­ny ge­ne­ty­ki, bio­lo­gii i medycyny.

2. Dziec­ko i ma­ma. Dwie ofia­ry aborcji

W nar­ra­cji wo­kół abor­cji bra­ku­je rów­no­wa­gi. Pod­czas gdy śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne de­kla­ru­ją się ja­ko obroń­cy ko­biet, moż­na mieć wra­że­nie, że śro­do­wi­ska pro-li­fe sku­pia­ją swą uwa­gę głów­nie na dziec­ku. Tym­cza­sem po­trze­ba tro­ski o obo­je – dziec­ko i ma­mę. W cza­sie we­bi­na­ru wy­ja­śnia­my, czym jest abor­cja z per­spek­ty­wy dziec­ka, a tak­że z ja­ki­mi jej skut­ka­mi nie­jed­no­krot­nie do koń­ca ży­cia zma­ga­ją się matki.

3. Peł­nia ży­cia! Roz­wój dziec­ka w ło­nie matki

Pod­czas we­bi­na­ru do­wia­du­je­my się, ja­kie są po­szcze­gól­ne eta­py roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie mat­ki, kie­dy wy­kształ­ca­ją się je­go na­rzą­dy, kie­dy dziec­ko na­by­wa kon­kret­ne umie­jęt­no­ści. W opar­ciu o ba­da­nia na­uko­we po­ka­zu­je­my peł­nię ży­cia przed narodzinami.

We­bi­na­ry pro­wa­dzi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji i se­kre­tarz Za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Za­in­te­re­so­wa­nych we­bi­na­ra­mi pro­si­my o kon­takt ma­ilo­wy webinary@pro-life.pl lub te­le­fo­nicz­ny 12 421–08–43. Ter­min spo­tka­nia, czas je­go trwa­nia i je­go te­ma­ty­kę usta­la­my indywidualnie.

Ist­nie­je moż­li­wość za­mó­wie­nia we­bi­na­ru dla na­uczy­cie­li, ka­te­che­tów i do­rad­ców ży­cia rodzinnego.

Wię­cej in­for­ma­cji i moż­li­wość za­pi­sów na ak­tu­al­ne spo­tka­nia, na któ­rych po­ru­sza­my in­ne niż wy­mie­nio­ne wy­żej te­ma­ty: pro-life.pl/webinary

Wystawa „Kochamy każde życie”

„Ko­cha­my każ­de ży­cie” – to ty­tuł na­szej wy­sta­wy pro-li­fe, któ­rą moż­na bez­płat­nie za­mó­wić do szko­ły, ko­ścio­ła, na kon­fe­ren­cję pro­ro­dzin­ną czy ro­dzin­ny piknik.

Ja­ki jest te­mat wystawy?

Wy­sta­wa w bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób opo­wia­da o fan­ta­stycz­nej przy­go­dzie, ja­ką jest roz­wój pre­na­tal­ny dziec­ka. Jest peł­na cie­ka­wo­stek. Cie­płe, ra­do­sne zdję­cia współ­gra­ją z krót­ki­mi, pro­sty­mi w od­bio­rze tek­sta­mi. W wy­sta­wie po­ru­sza­my ta­kie za­gad­nie­nia jak: po­czą­tek ży­cia, dy­na­mi­ka roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go, pra­wo do ży­cia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi czy star­szych, zmia­ny za­cho­dzą­ce w cie­le ko­bie­ty w cią­ży i in­ne. Ostat­nia plan­sza za­wie­ra ko­men­tarz św. Ja­na Paw­ła II i pa­pie­ża Franciszka.

Ja­kie są szcze­gó­ły techniczne?

Wy­sta­wa skła­da się z 10 stan­dów. Każ­dy z nich po roz­ło­że­niu ma wy­mia­ry 210 cm x 100 cm. Każ­dy roll-up jest spa­ko­wa­ny do osob­nej tor­by, ca­łość wy­sy­ła­my w dwóch du­żych pacz­kach, wa­żą­cych po ok. 15 kg każ­da. Dzię­ki te­mu wy­sta­wa jest so­lid­na i mo­że słu­żyć wie­lu oso­bom i środowiskom.

Czy wy­sta­wę mo­gą oglą­dać dzieci?

Tak, jak naj­bar­dziej! Wy­sta­wą jest ra­do­sną opo­wie­ścią o po­czę­ciu. Zo­sta­ła przy­go­to­wa­na w ta­ki spo­sób, aby moż­na by­ło ją za­mó­wić do szko­ły czy z oka­zji Dnia Dziec­ka lub Dnia Świę­to­ści Ży­cia do ko­ścio­ła al­bo na ro­dzin­ny pik­nik. Wy­sta­wa jest po­zy­tyw­na, nie za­wie­ra żad­nych dra­stycz­nych zdjęć, ani żad­nych dra­stycz­nych opi­sów. Aspek­ty bio­lo­gicz­ne są przed­sta­wio­ne w for­mie ciekawostek. 

Gdzie i z ja­kiej oka­zji moż­na za­mó­wić wystawę?

Wy­sta­wę moż­na za­pre­zen­to­wać m.in. w szko­le, w ko­ście­le, pod­czas kon­fe­ren­cji czy in­ne­go wy­da­rze­nia pro­ro­dzin­ne­go. Do­bry­mi oka­zja­mi mo­gą być np. Dzień Świę­to­ści Ży­cia, Ad­went, maj i czer­wiec, kie­dy na­tu­ral­nie wię­cej mó­wi się o ma­cie­rzyń­stwie i oj­co­stwie. Jed­nak tak na­praw­dę każ­dy czas jest naj­lep­szy, aby mó­wić o pięk­nie życia.

Ile kosz­tu­je wystawa?

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i ni­cze­go nie sprze­da­je. Stwo­rze­nie i wy­po­ży­cza­nie wy­sta­wy wpi­su­je się w na­szą sta­tu­to­wą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Koszt wy­pro­du­ko­wa­nia jed­nej wy­sta­wy wy­no­si po­nad 2000 zł (skła­da się na nią 10 stan­dów). Dla­te­go wy­sta­wę moż­na od nas wy­po­ży­czyć. Po uzgod­nie­niu ter­mi­nu od­bio­ru wy­sy­ła­my ją ku­rie­rem i tak­że ku­rie­rem na­le­ży ją do nas zwró­cić po umó­wio­nym cza­sie. Moż­li­wy jest też od­biór oso­bi­sty. Koszt wy­sył­ki ku­rie­rem mo­że po­kryć sto­wa­rzy­sze­nie, jed­nak w mia­rę moż­li­wo­ści za­chę­ca­my do dzie­le­nia te­go kosz­tu. Je­śli ktoś pra­gnął­by mieć wy­sta­wę na wła­sność, mo­że­my ją wy­dru­ko­wać, jed­nak za­in­te­re­so­wa­na oso­ba mu­sia­ła­by wów­czas po­kryć kosz­ty druku.

Czy wy­sta­wę moż­na za­pre­zen­to­wać na ze­wnątrz? Czy jest od­por­na na deszcz?

Wy­sta­wa jest przy­sto­so­wa­na do pre­zen­to­wa­nia jej w po­miesz­cze­niach, nie jest od­por­na na deszcz.

Czy mu­szę wy­sta­wić wszyst­kie roll-upy?

Za­chę­ca­my, aby za­pre­zen­to­wać ca­łą wy­sta­wę. Choć każ­dy stand po­ru­sza in­ne za­gad­nie­nie i teo­re­tycz­nie mo­że funk­cjo­no­wać sa­mo­dziel­nie, to jed­nak wszyst­kie plan­sze sta­no­wią spój­ną całość.

Jak mo­gę za­mó­wić wystawę?

Te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem 12 421 08 43, wewn. 110 w godz. 8–16.

Czy mo­gę zo­ba­czyć, jak wy­glą­da­ją plansze?

Oczy­wi­ście! Za­pra­sza­my do galerii:

Konspekty lekcji i prezentacje

Za­chę­ca­my wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów, na­uczy­cie­li bio­lo­gii i wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie do sko­rzy­sta­nia z na­szych kon­spek­tów lek­cji i pre­zen­ta­cji. Two­rzą je na­uczy­cie­le i pe­da­go­dzy z bo­ga­tym do­świad­cze­niem zawodowym. 

Dla ko­go? Dla uczniów kl. VI-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Po co? Po­mo­gą w prze­pro­wa­dze­niu lek­cji bio­lo­gii, re­li­gii, wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie i lek­cji wy­cho­waw­czej m.in. o roz­wo­ju pre­na­tal­nym czło­wie­ka, war­to­ści ludz­kie­go ży­cie, sza­cun­ku wo­bec osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, i pro­ce­du­rze aborcji.

Cel? Po­moc na­uczy­cie­lom w edu­ka­cja i kształ­to­wa­niu po­sta­wy pro-li­fe wśród młodzieży.

W kon­spek­tach i pre­zen­ta­cjach nie ma dra­stycz­nych zdjęć i opisów.

Ko­lej­ne kon­spek­ty za­mie­ści­my 15 mar­ca 2021 r.

Szko­ła podstawowa:

Te­mat: Po­czą­tek ży­cia ludzkiego

Te­mat: Roz­wój dziec­ka w ło­nie matki

Szko­ła ponadpodstawowa:

Te­mat: Pra­wo do życia

Te­mat: Po­czą­tek ży­cia człowieka

Te­mat: Roz­wój dziec­ka w ło­nie matki

Profil „Młodzi pro-life” na Facebooku

Pro­po­nu­je­my, by za­chę­cić mło­dzież do je­go po­lu­bie­nia tak, jak to uczy­ni­ło już po­nad 20 tys. osób. Za­miesz­cza­my tam in­for­ma­cje o bie­żą­cych wy­da­rze­niach z ca­łe­go świa­ta, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Pol­ski, świa­dec­twa oraz cie­ka­wost­ki o roz­wo­ju pre­na­tal­nym czło­wie­ka. Wszyst­kie wia­do­mo­ści do­ty­czą­ce obro­ny ludz­kie­go ży­cia utrzy­ma­ne są w mło­dzie­żo­wej, po­zy­tyw­nej i afir­mu­ją­cej ludz­kie ży­cie kon­wen­cji. Na pro­fi­lu znaj­du­je się du­żo przy­ja­znych grafik. 

Mło­dzi pro-li­fe: https://bit.ly/2JdnRNh

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj