Tylko życie ma przyszłość!

Młodzież

Wielu nasto­latków poszukuje odpo­wiedzi na pytania doty­czące ochrony ludz­kiego życia. Pytań i wąt­pli­wości młodzi ludzie mają szcze­gólnie dużo po wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika 2020 r. w sprawie aborcji euge­nicznej. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, zaprasza ich i ich opie­kunów – rodziców, wycho­wawców, nauczy­cieli, kate­chetów – do zapo­znania się z naszą ofertą edu­ka­cyjną skie­rowaną do młodzieży.

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

16 edycji, blisko 25 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bez­bronnemu zachęca mło­dzież do refleksji nad war­tością życia i god­nością czło­wieka. Rodzicom i wycho­wawcom daje kon­kretną infor­mację o tym, co młode poko­lenie myśli na tematy pro-life i jakich argu­mentów używa w swoich dyskusjach.

Konkurs, który ura­tował dziecko | Nasto­latki z Żele­chowa nakręciły film kon­kursowy pt. Wzór. Jego boha­terami są skłóceni mał­żon­kowie. Mąż jest żoł­nierzem i wyjeżdża na misję pokojową, zanim zdąży się dowie­dzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później kobieta odkrywa, ze choruje na bia­łaczkę i musi wybierać, która walka będzie prio­ry­tetowa – o nią czy o dziecko. Po tym jak film nasto­latków trafił do internetu, ode­zwała się do nich pewna mama z Bia­łe­go­stoku. Powie­działa, ze dzięki niemu nie zde­cy­dowała się na aborcje.

Tematyka | Wszystkie aktualne zagad­nienia bio­etyczne jak anty­kon­cepcja, aborcja, „in vitro” czy euta­nazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzie­ranki, wykle­janki, prace prze­strzenne, strony inter­netowe, pre­zen­tacje mul­ti­me­dialne, filmy, teksty pio­senek, tele­dyski, gry kom­pu­terowe… Wszystko pro-life!

Patron – bł. ks. Jerzy Popie­łuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem Kościoła jest nie tylko teo­re­tyczne gło­szenie świę­tości życia, prawa do życia nie­na­ro­dzonych, lecz także prak­tyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i orga­ni­za­cyjnie samotnym matkom i młodym dziew­czynom w ciąży. Przy­go­to­wywał paczki żyw­no­ściowe i wyprawki nie­mowlęce, roz­dawał lekarstwa. Był dusz­pa­sterzem służby zdrowia.

Terminy | Na prace kon­kursowe czekamy do Dnia Świę­tości Życia (25 marca 2021 r.). Lau­reatów i osoby wyróż­nione zaprosimy na uro­czystą galę do Krakowa, gdzie pod koniec kwietnia lub w pierwszej połowie maja ogłosimy zwy­cięzców i wrę­czymy nagrody. Zwy­cięzcy zapre­zentują swoje prace, spo­tkają się z arty­stami i poznają z innymi młodymi obrońcami życia człowieka.

TRZY PRZEDZIAŁY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4–6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7–8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE:

LITERACKA:

wiersz, opo­wia­danie, nowela, reportaż, gazetka szkolna…

PLASTYCZNA:

plakat, grafika, malarstwo,
montaż, gablota szkolna
i para­fialna…

MULTIMEDIALNA:

strona inter­netowa, film, program radiowy, program multimedialny…

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 1500 ZŁ, II MIEJSCE – 1200 ZŁ, III MIEJSCE – 900 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Prace kon­kursowe wraz z arkuszem zgło­sze­niowym prosimy prze­syłać pod adres: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Krajowe
Dusz­pa­sterstwo
Nauczy­cieli

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca promocyjna:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Kate­goria lite­racka (kliknij)

Kate­goria plastyczna:

Kategoria multimedialna (rozwiń playlistę):

Webinary

Dla kogo? Na spo­tkania online zapra­szamy m.in. uczniów szkół pod­sta­wowych i ponad­pod­sta­wowych, wspólnoty mło­dzieżowe i ich liderów, mini­strantów, lek­torów oraz har­cerzy. Jednym słowem wszystkie młode osoby, którym bliska jest postawa pro-life i takie, które chciałyby się czegoś więcej dowie­dzieć na temat ochrony ludz­kiego życia od poczęcia. Co dajemy? Fachową wiedzę w przy­stępnej formie, popartą naukowymi bada­niami z całego świata. Spo­tkania są okazją do poszu­ki­wania odpo­wiedzi na naj­trud­niejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, wolność, cele dia­gno­styki pre­na­talnej itp. W centrum naszego zain­te­re­so­wania zawsze są oboje – dziecko i jego mama. Webinary mają formę cie­kawego wykładu z pre­zen­tacją. W czasie spo­tkania można zadawać na czacie pytania pre­le­gentce. Odpo­wiedzi na nie udzielane są po zakoń­czeniu części wykła­dowej. Zauwa­ży­liśmy, że mło­dzież stawia ciekawe pytania, co świadczy o tym, że jest ona wni­kliwym obser­wa­torem rze­czy­wi­stości. Za każdym razem zachęcamy do ich zada­wania. Naj­czę­ściej spo­tkania trwają dwie godziny zegarowe, z czego pół­torej godziny zajmuje część wykładowa, a pół godziny prze­zna­czone jest na udzie­lenie odpo­wiedzi na posta­wione przez mło­dzież pytania. Pro­po­nujemy nastę­pujące tematy: 1. Spór o aborcję. Spo­łeczna manipulacja Podczas spo­tkania zasta­na­wiamy się, co tak naprawdę wyda­rzyło się po orze­czeniu Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który orzekł, że tzw. aborcja euge­niczna jest nie­zgodna z Kon­sty­tucją RP. Wyja­śniamy, czym jest aborcja euge­niczna. Na spo­łeczne mani­pu­lacje odpo­wiadamy, się­gając po argu­menty z dzie­dziny genetyki, bio­logii i medycyny. 2. Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji W nar­racji wokół aborcji brakuje rów­nowagi. Podczas gdy śro­do­wiska pro­abor­cyjne deklarują się jako obrońcy kobiet, można mieć wra­żenie, że śro­do­wiska pro-life sku­piają swą uwagę głównie na dziecku. Tym­czasem potrzeba troski o oboje – dziecko i mamę. W czasie webinaru wyja­śniamy, czym jest aborcja z per­spektywy dziecka, a także z jakimi jej skutkami nie­jed­no­krotnie do końca życia zmagają się matki. 3. Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki Podczas webinaru dowia­dujemy się, jakie są poszcze­gólne etapy rozwoju dziecka w łonie matki, kiedy wykształcają się jego narządy, kiedy dziecko nabywa kon­kretne umie­jęt­ności. W oparciu o badania naukowe poka­zujemy pełnię życia przed naro­dzinami. Webinary pro­wadzi Mag­dalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edu­kacji i sekretarz Zarządu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. Zain­te­re­so­wanych webi­narami prosimy o kontakt mailowy webinary@pro-life.pl lub tele­fo­niczny 12 421–08–43. Termin spo­tkania, czas jego trwania i jego tematykę ustalamy indy­wi­du­alnie. Ist­nieje moż­liwość zamó­wienia webinaru dla nauczy­cieli, kate­chetów i doradców życia rodzinnego. Więcej infor­macji i moż­liwość zapisów na aktualne spo­tkania, na których poru­szamy inne niż wymie­nione wyżej tematy: pro-life.pl/webinary

Wystawa pt. „Pełnia życia!”

Cel? Uka­zanie, że życie każdego czło­wieka jest tak samo cenne, piękne i war­to­ściowe nie­za­leżnie od wieku, rasy, urody, talentów czy posia­danych umie­jęt­ności. Forma? Dziesięć plansz w formie roll-upów, na których łączymy fakty medyczne z cie­płymi, afir­mu­jącymi życie obrazami. Jak wyko­rzystać? Ustawić w holu szkoły, w kruż­gankach w kościele lub na zewnątrz, jeśli warunki atmos­fe­ryczne są sprzy­jające. Wystawę można bez­płatnie zamówić i wypo­życzyć, dzwoniąc pod numer 12 421 08 43, wewn. 110. Koszt prze­syłki pokrywa sto­wa­rzy­szenie. Odsy­łanie roll-upów odbywa się na koszt zama­wia­jącego. Wystawa będzie dostępna od 15 stycznia 2021 r.

Konspekty lekcji i prezentacje

Zachęcamy wycho­wawców, kate­chetów, nauczy­cieli bio­logii i wycho­wania do życia w rodzinie do sko­rzy­stania z naszych kon­spektów lekcji i pre­zen­tacji. Tworzą je nauczy­ciele i peda­godzy z bogatym doświad­czeniem zawodowym. Dla kogo? Dla uczniów kl. VI-VIII szkoły pod­sta­wowej i dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wowych. Po co? Pomogą w prze­pro­wa­dzeniu lekcji bio­logii, religii, wycho­wania do życia w rodzinie i lekcji wycho­wawczej m.in. o rozwoju pre­na­talnym czło­wieka, war­tości ludz­kiego życie, sza­cunku wobec osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami, i pro­ce­durze aborcji. Cel? Pomoc nauczy­cielom w edu­kacja i kształ­to­waniu postawy pro-life wśród mło­dzieży. W kon­spektach i pre­zen­ta­cjach nie ma dra­stycznych zdjęć i opisów. Kolejne kon­spekty zamie­ścimy 15 marca 2021 r. Szkoła pod­stawowa: Temat: Początek życia ludzkiego Temat: Rozwój dziecka w łonie matki Szkoła ponad­pod­stawowa: Temat: Prawo do życia Temat: Początek życia człowieka Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Profil Młodzi pro-life na Facebooku

Pro­po­nujemy, by zachęcić mło­dzież do jego polu­bienia tak, jak to uczyniło już ponad 20 tys. osób. Zamiesz­czamy tam infor­macje o bie­żących wyda­rze­niach z całego świata, ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem Polski, świa­dectwa oraz cie­ka­wostki o rozwoju pre­na­talnym czło­wieka. Wszystkie wia­do­mości doty­czące obrony ludz­kiego życia utrzymane są w mło­dzie­żowej, pozy­tywnej i afir­mu­jącej ludzkie życie kon­wencji. Na profilu znajduje się dużo przy­ja­znych grafik. Młodzi pro-life: https://bit.ly/2JdnRNh
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj