fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Lekarze prze­wi­dywali, że będzie żyła kil­ka­dziesiąt sekund z uwagi na roz­szczep krę­go­słupa, z którym się uro­dziła. Pio­nierska ope­racja ura­towała jej życie. Obecnie jest szczę­śliwa i wdzięczna lekarzom za to, czego dokonali.

Angielka Carmel Proctor, sekre­tarka medyczna, obchodzi w tym roku 60. uro­dziny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że gdy się uro­dziła 8 sierpnia 1960 r., lekarze prze­wi­dywali, że będzie żyła jedynie kil­ka­dziesiąt sekund. Takie roko­wania usły­szeli rodzice kobiety po jej naro­dzinach. Powód? U ich córeczki wykryto poważną postać roz­sz­czepu krę­go­słupa.

Rodzicom pomogła lekarka rodzinna, która opo­wie­działa im o chi­rurgu, który zajmuje się pio­nierskim leczeniem pacjentów z roz­sz­czepem krę­go­słupa. Zope­rował on dziew­czynkę już w drugim dniu jej życia. Ope­racja zakoń­czyła się ogromnym suk­cesem, ale do 16 r.ż. Carmel musiała kon­ty­nuować leczenie i chodzić na kon­trole lekarskie. Efekt? Jedynie jej lewa noga i stopa nie funk­cjonują zbyt dobrze. Carmel wiedzie szczę­śliwe życie. Jest sekre­tarką medyczną. Ma męża, syna i wnuka.

Roz­szczep krę­go­słupa jest wadą roz­wojową krę­go­słupa. Naj­czę­ściej występuje w oko­licach pasa. Powstaje w okresie pre­na­talnym. Często towa­rzyszą mu inne scho­rzenia np. układu moczowego i nie­dowład kończyn. Choć obecnie roz­szczep krę­go­słupa dziecka można ope­rować już w łonie matki, może sta­nowić on wska­zanie do legalnej aborcji w wielu krajach, w tym w Polsce.

 

AG

Źródło: www.spuc.org.uk, www.bbc.co.uk, pulsmedycyny.pl

%d bloggers like this: