fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

List otwarty do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwiększenia prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci i rozszerzenie ustawy „Za życiem”

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, od 20 lat ota­czające troską ludzkie życie od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci, apeluje do Par­la­men­ta­rzystów o uchwa­lenie już w pierwszym roku nowej kadencji zakazu aborcji euge­nicznej oraz zwięk­szenie pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­nością.

Ape­lujemy o uchwa­lenie w tym celu ustawy eli­mi­nu­jącej z ustawy z 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży tzw. prze­słankę euge­niczną, czyli moż­liwość zabicia nie­na­ro­dzonego dziecka z uwagi na podej­rzenie cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia lub nie­ule­czalnej choroby zagra­ża­jącej jego życiu.

Nauka wskazuje jed­no­znacznie, że życie zaczyna się w momencie poczęcia (zapłod­nienia). Aborcja z powodu podej­rzenia choroby u dziecka nie­na­ro­dzonego jest okrutnym zabój­stwem bez­bronnego czło­wieka. Z raportu Mini­sterstwa Zdrowia wynika, że w 2018 r. prze­pro­wa­dzono w pol­skich szpi­talach 1076 aborcji, z czego 1050 to właśnie aborcje euge­niczne.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka wspiera rodziny wycho­wujące dzieci dotknięte prze­wlekłą chorobą czy nie­peł­no­spraw­nością. Mamy świa­domość, że dla wielu kobiet pod­jęcie decyzji o uro­dzeniu chorego dziecka to heroizm. Doce­niamy uchwa­lenie w 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z naszych doświadczeń i obser­wacji wynika jednak, że to wsparcie jest nie­wy­star­czające. Ocze­kujemy, że Par­lament nowej kadencji roz­szerzy upraw­nienia rodzin, które na co dzień zmagają się z wieloma wyzwa­niami i wydatkami, zwią­zanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi. Za rodzinami potrze­bu­jącymi takiego wsparcia postu­lujemy m.in. pod­wyż­szenie przy­słu­gu­jących im świadczeń, pełne finan­so­wanie reha­bi­li­tacji (także w warunkach domowych), zwięk­szenie zakresu refun­do­wania sprzętu medycznego potrzebnego w codziennej opiece i zwięk­szanie szans edu­ka­cyjnych dzieci z nie­peł­no­spraw­nością.

Ape­lujemy do Par­la­men­ta­rzystów o uchwa­lenie w ciągu naj­bliż­szego roku ustaw wpro­wa­dza­jących w życie dwa powyższe postulaty. Dzięki takim zapisom rodziny dzieci uro­dzonych po wyeli­mi­no­waniu tzw. prze­słanki euge­nicznej będą miały zagwa­ran­towane od państwa nie­zbędne wsparcie. Jed­no­czesne wpro­wa­dzenie obydwu regu­lacji odbierze również część argu­mentów zwo­len­nikom zacho­wania prze­słanki euge­nicznej w ustawie z 7 stycznia 1993 r., pod­no­szącym kwestię kosztów opieki nad chorymi czy nie­peł­no­sprawnymi dziećmi.

Pod­sta­wowym prawem każdego czło­wieka, także chorego, nie­peł­no­sprawnego i nie­na­ro­dzonego, zagwa­ran­to­wanym w art. 38. Kon­sty­tucji RP, jest prawo do życia. Należy sku­tecznie i trwale poprawić jego ustawową ochronę.

 

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

Kraków, 13 listopada 2019 r.

 

Plik PDF do pobrania: List otwarty do Posłów i Sena­torów Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w sprawie zwięk­szenia prawnej ochrony życia nie­na­ro­dzonych dzieci i roz­sze­rzenie ustawy „Za życiem”

%d bloggers like this: