Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Ho­len­drzy chcą roz­sze­rzyć moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z eu­ta­na­zji. Pra­wo śmier­ci na ży­cze­nie mia­ło­by obo­wią­zy­wać wszyst­kich po­wy­żej 75 ro­ku ży­cia bez wzglę­du na stan zdrowia.

Wiadomości

Film pokazujący operację na dziecku w łonie matki

Le­ka­rze w Wa­ty­kań­skim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym Bam­bi­no Ge­sù prze­pro­wa­dzi­li rzad­ką ope­ra­cję na 28-ty­go­dnio­wym nie­na­ro­dzo­nym dziec­ku, któ­ry bo­ry­kał się z po­waż­ną cho­ro­bą prze­pu­kli­ny przeponowej. 

Wiadomości

Modelka z zespołem Downa

El­lie Gold­ste­in, mo­del­ka i twarz kam­pa­nii mar­ki Guc­ci, udo­wad­nia, że oso­by z ze­spo­łem Do­wna są peł­no­praw­ny­mi człon­ka­mi społeczeństwa.

Wiadomości

Holandia zalegalizowała eutanazję osób z demencją

Sąd Naj­wyż­szy Ho­lan­dii wy­dał szo­ku­ją­cy wer­dykt le­ga­li­zu­ją­cy eu­ta­na­zję osób z de­men­cją. Jest to ko­lej­ny krok w kie­run­ku pro­mo­wa­nia kul­tu­ry śmierci.

Wiadomości

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zy­dent An­drzej Du­da zło­żył pro­jekt zmia­ny Pra­wa oświa­to­we­go. Dzia­łal­ność wszel­kich or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń na te­re­nie szkół bę­dzie wy­ma­gać zgo­dy rodziców.

Wiadomości

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mi­ni­ster­stwo zdro­wia Ar­gen­ty­ny opu­bli­ko­wa­ło kon­tro­wer­syj­ny do­ku­ment, któ­ry po­sze­rza i uła­twia do­ko­na­nie abor­cji za­rów­no w pla­ców­kach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Tam­tej­sza Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu wyraziła

Wiadomości

Przeżyła aborcję. Po latach poznała swoją biologiczną matkę

Ży­cie Me­lis­sy Ohden mia­ło za­koń­czyć się 42 lat te­mu w ło­nie jej mat­ki. Pod­czas abor­cji, któ­rą wy­ko­ny­wa­ła jej wła­sna bab­cia, dziew­czyn­ka uro­dzi­ła się ży­wa. Ma­ła wo­jow­nicz­ka każ­de­go dnia wal­czy­ła dziel­nie o swo­je życie.

Wiadomości

Rumunia zakazuje gender studies

Par­la­ment Ru­mu­nii po­dob­nie jak Wę­gier, za­ka­zał pro­pa­go­wa­nia ide­olo­gii gen­der we wszyst­kich in­sty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się edukacją.

Wiadomości

Więcej ofiar aborcji niż koronawirusa

W wy­ni­ku abor­cji od 1 stycz­nia do 1 ma­ja br. na świe­cie zgi­nę­ło 14,2 mi­lio­na dzie­ci. Łącz­na licz­ba ofiar ko­ro­na­wi­ru­sa a tak­że chorób

Wiadomości

Legalizacja aborcji w Irlandii Północnej

17 czerw­ca w Ir­lan­dii Pół­noc­nej bry­tyj­ski par­la­ment za­le­ga­li­zo­wał abor­cję do 24. ty­go­dnia cią­ży. Prze­pi­sy abor­cyj­ne sta­ły się tak li­be­ral­ne jak na

Wiadomości

Lekarze sugerowali aborcję. Urodziła zdrową dziewczynkę

Bry­tyj­ka Kim­ber­ley Ja­mes bę­dąc w 12 ty­go­dniu cią­ży do­wie­dzia­ła się, że jej dziec­ko z po­wo­du wro­dzo­nych wad nie ma szans na prze­ży­cie. 24-let­nia ma­ma nie zde­cy­do­wa­ła się na abor­cję i uro­dzi­ła zdro­wą dziewczynkę.

Wiadomości

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 ro­ku w An­glii i Wa­lii od­no­to­wa­no re­kor­do­wo nie­chlub­ną licz­bę do­ko­na­nych abor­cji. Jest to naj­wię­cej uśmier­ceń dzie­ci od 1967 r., czy­li od kie­dy abor­cja zo­sta­ła za­le­ga­li­zo­wa­na prawnie.

Wiadomości

Karta Rodziny na straży małżeństwa

Pre­zy­dent An­drzej Du­da pod­pi­sał Kar­tę Ro­dzi­ny, w któ­rej znaj­du­je się wie­le pro­gra­mów pro­ro­dzin­nych oraz za­pi­sy do­ty­czą­ce ochro­ny in­sty­tu­cji małżeństwa.

Wiadomości

Norweskie prawo krzywdzi dzieci

Nor­we­ski par­la­ment uchwa­lił kon­tro­wer­syj­ną usta­wę, któ­ra umoż­li­wia sa­mot­nym ko­bie­tom za­płod­nie­nie in vi­tro. Ze­zwa­la tak­że na te­sty pre­na­tal­ne, któ­re ma­ją na ce­lu se­lek­cję i eli­mi­na­cję po­czę­tych dzie­ci cho­rych lub o nie­chcia­nej płci.