Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Wzrost liczby aborcji w Portugali

W Por­tu­ga­lii po raz pierw­szy od 2011 r. na­stą­pił wzrost licz­by prze­pro­wa­dza­nych abor­cji, wy­ni­ka z da­nych rzą­du te­go kra­ju, opie­ra­ją­cych się o sza­cun­ki Kra­jo­we­go In­sty­tu­tu Sta­ty­stycz­ne­go (INE) w Lizbonie.

Przeczytaj więcej »

Teksas chroni życie

W Tek­sa­sie uchwa­lo­no usta­wę za­ka­zu­ją­cą abor­cji po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. No­we pra­wo po­zwa­la na wno­sze­nie po­zwów cy­wil­nych prze­ciw­ko le­ka­rzom, per­so­ne­lo­wi, a na­wet ro­dzi­nie lub przy­ja­cio­łom, któ­rzy „po­ma­ga­ją i współ­uczest­ni­czą w ta­kich procedurach”.

Przeczytaj więcej »

Sukces chirurgii prenatalnej

25 le­ka­rzy prze­pro­wa­dzi­ło uda­ną ope­ra­cję na dziec­ku z roz­sz­cze­pem krę­go­słu­pa w ło­nie mat­ki w Leu­ven, w Bel­gii. Mat­ka by­ła w 23 ty­go­dniu ciąży.

Przeczytaj więcej »

Częstochowa: Dziecko w oknie życia

Pią­te dziec­ko zo­sta­ło zna­le­zio­ne w Oknie Ży­cia im. bł. Ed­mun­da Bo­ja­now­skie­go w Czę­sto­cho­wie. Dziew­czyn­ka w do­brym sta­nie tra­fi­ła na ba­da­nia do szpi­ta­la. Ro­dzi­ce dziec­ka sa­mi zgło­si­li się na po­li­cję. Spra­wą zaj­mie się te­raz sąd rodzinny.

Przeczytaj więcej »

USA: dawni aborcjoniści przechodzą do walki z kulturą chrześcijańską

Fun­da­cja Wol­ność od Re­li­gii (FFRF) z sie­dzi­bą w Ma­di­son – sto­li­cy sta­nu Wi­scon­sin, któ­ra w prze­szło­ści wal­czy­ła o le­ga­li­za­cję abor­cji, obec­nie roz­po­czę­ła wal­kę ze „wzor­ca­mi chrze­ści­jań­ski­mi”. W kon­tek­ście te­go­rocz­nej Wiel­ka­no­cy za­ata­ko­wa­no m.in. wpi­sy o tre­ściach re­li­gij­nych w me­diach społecznościowych.

Przeczytaj więcej »

Stanowisko KEP w sprawie szczepionek

Po­mi­mo te­go, że tech­no­lo­gia pro­duk­cji szcze­pio­nek firm Astra­Ze­ne­ca i Johnson&Johnson bu­dzi po­waż­ny sprze­ciw mo­ral­ny, to jed­nak mo­gą z nich ko­rzy­stać ci wier­ni, któ­rzy nie ma­ją moż­li­wo­ści wy­bo­ru in­nej szcze­pion­ki i są do te­go wprost zo­bli­go­wa­ni okre­ślo­ny­mi uwa­run­ko­wa­nia­mi eg­zy­sten­cjal­ny­mi lub zawodowymi.

Przeczytaj więcej »

Portugalia – eutanazja niezgodna z konstytucją

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w Por­tu­ga­lii stwier­dził, że eu­ta­na­zja jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Sę­dzio­wie pod­ję­li ta­ką de­cy­zją sto­sun­kiem gło­sów 7:5. Ko­li­do­wa­ła ona z za­war­tą w kon­sty­tu­cji za­sa­dą nie­na­ru­szal­no­ści ludz­kie­go życia.

Przeczytaj więcej »

Kraków kluczy wokół in vitro

Ra­da Mia­sta Kra­ko­wa po raz ko­lej­ny przy­ję­ła Gmin­ny Pro­gram Le­cze­nia Nie­płod­no­ści Me­to­dą Za­płod­nie­nia Po­za­ustro­jo­we­go dla miesz­kań­ców Kra­ko­wa na la­ta 2021–2022. Cho­dzi o za­płod­nie­nie tak zwa­ną me­to­dą in vi­tro. Uchwa­ła te­raz tra­fi­ła do Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go, któ­ry ma zba­dać ją od stro­ny prawnej.

Przeczytaj więcej »

Anglia i Walia: 75 tys. domowych aborcji w czasie pandemii

Ko­ali­cja dzie­wię­ciu or­ga­ni­za­cji pro-li­fe we­zwa­ła rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii do de­le­ga­li­za­cji abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej, któ­rą w związ­ku z pan­de­mią Co­vid-19 moż­na do­ko­nać w do­mu. Od mar­ca ubie­głe­go ro­ku prze­pro­wa­dzo­no po­nad 75 tys. do­mo­wych abor­cji, a bli­sko 12 tys. ko­biet tra­fi­ło do szpi­ta­la, gdzie wy­kry­to u nich tzw. abor­cję niekompletną.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.