Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Chorwacja i Węgry na drodze do ograniczenia aborcji

Na Wę­grzech trwa dys­ku­sja na te­mat zgod­no­ści tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej z kon­sty­tu­cją te­go kra­ju, któ­ra „gwa­ran­tu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi pra­wo do ży­cia od mo­men­tu poczęcia”.

Wiadomości

Ciężko choremu dziecku należy się ochrona

Pol­skie spo­łe­czeń­stwo po­trze­bu­je wiel­kiej prze­mia­ny men­tal­no­ści je­śli cho­dzi o po­sta­wę wo­bec cięż­ko cho­rych dzie­ci – na­pi­sał w oświad­cze­niu ks. Prze­my­sław Drąg, dy­rek­tor Kra­jo­we­go Ośrod­ka Dusz­pa­ster­stwa Rodzin.

Wiadomości

Przegrana walka o życie

„Mó­wio­no nam, że to na­sze upo­mi­na­nie się o je­go ży­cie, o je­go ra­to­wa­nie, jest „nie­etycz­ne”. Mó­wio­no nam to pro­sto w oczy”.

Wiadomości

Przemycanie eutanazji

Ofi­cjal­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii za­ka­za­na jest za­rów­no eu­ta­na­zja, jak i wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo. Na­to­miast w tam­tej­szych są­dach szpi­ta­le bez pro­ble­mu uzy­sku­ją zgo­dę na odłą­cze­nie od apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cej ży­cie pa­cjen­tów w cięż­kim stanie.

Wiadomości

22 stycznia Dniem Świętości Życia Ludzkiego

Ustę­pu­ją­cy pre­zy­dent ogło­sił 22 stycz­nia Dniem Świę­to­ści Ży­cia Ludz­kie­go. „Każ­de ludz­kie ży­cie jest da­rem dla świa­ta” – czy­ta­my w pre­zy­denc­kim oświadczeniu.

Wiadomości

Batalia o życie Polaka

Trwa wal­ka o ży­cie na­sze­go ro­da­ka prze­by­wa­ją­ce­go w szpi­ta­lu w Ply­mo­uth w po­łu­dnio­wo-za­chod­niej An­glii. De­cy­zją Eu­ro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka, Po­la­ko­wi wstrzy­ma­no po­da­wa­nie po­ży­wie­nia i wo­dy. Mi­ni­ster­stwo Spraw Za­gra­nicz­nych pod­kre­śli­ło, że pod­ję­ło wszel­kie moż­li­we dzia­ła­nia na po­zio­mie po­li­tycz­nym, praw­nym i konsularnym.

Wiadomości

40 dni dla Życia

Trwa­ją za­pi­sy do X edy­cji ak­cji „40 dni dla Ży­cia” or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Die­ce­zji Le­gnic­kiej przy współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Wiadomości

Pomagajmy rodzinom wychowującym chore dzieci

„Każ­dy z nas, wie­rzą­cych, po­wi­nien po­ma­gać ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym cho­re dzie­ci” – to apel ks. bp Ad­ria­na Gal­ba­sa, bi­sku­pa po­moc­ni­cze­go die­ce­zji ełc­kiej. Za­chę­cał wszyst­kich do po­mo­cy w sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu pod­czas co­mie­sięcz­nej li­tur­gii w in­ten­cji ro­dzin i obro­ny ży­cia poczętego.

Wiadomości

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji

Jak wy­ni­ka z da­nych, któ­re opu­bli­ko­wa­ło mi­ni­ster­stwo zdro­wia, w 2019 r. Hisz­pa­nia wy­ko­na­ła pra­wie 100 tys. abor­cji. O po­nad pół ty­sią­ca wzro­sła licz­ba mło­dych ko­biet po­ni­żej 20 ro­ku ży­cia, któ­re za­bi­ły swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziecko.

Wiadomości

Proaborcyjna polityka Bidena

Kon­gres USA po­twier­dził wy­bór Joe Bi­de­na na pre­zy­den­ta USA. Zda­niem ame­ry­kań­skich ko­men­ta­to­rów ozna­cza to ostrą zmia­nę kur­su w sto­sun­ku do obroń­ców życia.

Wiadomości

Aborcja najczęstszą przyczyną śmierci w 2020 r.

Abor­cja by­ła głów­ną przy­czy­ną śmier­ci na ca­łym świe­cie w 2020 ro­ku. We­dług naj­now­sze­go ra­por­tu Worl­do­me­ters, w wy­ni­ku abor­cji ży­cie stra­ci­ło 42,6 mi­lio­na nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Wiadomości

Argentyna zalegalizowała aborcję

Ar­gen­ty­na wy­stą­pi­ła prze­ciw­ko ży­ciu i za­le­ga­li­zo­wa­ła abor­cję do 14 ty­go­dnia cią­ży. Pro­jekt zło­żo­ny zo­stał przez pre­zy­den­ta Al­ber­to Fernándeza.

Wiadomości

Powstało kolejne Okno Życia

Przy Po­wia­to­wym Za­kła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej w Sta­ra­cho­wi­cach otwar­to Okno Ży­cia. Dzię­ki tym miej­scom pro­wa­dzo­nym przez Ca­ri­tas Pol­ska, ura­to­wa­no do­tych­czas 110 dzieci.

Wiadomości

Konkurs, który uratował dzieci

Ob­raz przed­sta­wiał ko­bie­tę w cią­ży. Film opo­wia­dał o tej nie­pla­no­wa­nej. Umiesz­czo­ne w prze­strze­ni pu­blicz­nej ura­to­wa­ły dwo­je dzie­ci. I ob­raz, i film zo­sta­ły na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie pro-li­fe dla mło­dzie­ży. O je­go ko­lej­nej edy­cji z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak roz­ma­wia Aga­ta Gołda.