Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Zmiany w programie „Za życiem”

Rząd wpro­wa­dza zmia­ny w pro­gra­mie „Za ży­ciem”. No­we ele­men­ty ma­ją po­lep­szyć ży­cie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Klu­czem do suk­ce­su ma być do­rad­ca ro­dzin­ny w każ­dym po­wie­cie, lep­sze przy­go­to­wa­nie do wej­ścia na ry­nek pra­cy, ła­twiej­szy do­stęp do po­mo­cy praw­nej oraz… infolinia.

Przeczytaj więcej »

Londyn: Prawo Charliego potwierdzi wartość życia

W Wiel­kiej Bry­ta­nii cięż­ko cho­re dzie­ci, któ­re nie ro­ku­ją na­dziei na wy­le­cze­nie, ska­zy­wa­ne są na odłą­cze­nie od re­spi­ra­to­ra. Par­la­men­ta­rzy­ści chcą zmie­nić bez­dusz­ne bry­tyj­skie pra­wo, któ­re za­ka­zu­je te­raz ro­dzi­com pod­ję­cie le­cze­nia za granicą.

Przeczytaj więcej »

Ponad 2 mln aborcji w 2022 roku

Na ca­łym świe­cie prze­pro­wa­dzo­no już w tym ro­ku po­nad 2 mln 100 tys. abor­cji. Pan­de­mia ko­ro­na­wi­ru­sa przy­sła­nia nie­ste­ty tę prze­mil­cza­ną przez me­dia pla­gę. Już nie­ba­wem licz­ba za­bi­tych je­dy­nie w tym ro­ku nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci bę­dzie więk­sza od ilo­ści ofiar śmier­tel­nych COVID-19.

Przeczytaj więcej »

Portugalia: wezwanie do głosowania za życiem

Or­ga­ni­za­cje ka­to­lic­kie i pro-li­fe prze­strze­ga­ją przed gło­so­wa­niem na zwo­len­ni­ków eu­ta­na­zji. W Por­tu­ga­lii jest 9,3 mi­lio­na upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Ma­ją wy­brać no­wy par­la­ment, któ­ry wy­bie­rze no­wy rząd.

Przeczytaj więcej »

Przerażający licznik aborcji

Po­nad 1 100 000 ist­nień ludz­kich – ty­le dzie­ci za­bi­to w ło­nach ma­tek tyl­ko od 1 stycz­nia te­go ro­ku. Nim mi­nie 5 mi­nut ży­cie stra­ci ko­lej­nych 420 dzie­ci. Ich krzyk wo­ła do mnie i do ciebie.

Przeczytaj więcej »

Fałszywe wyniki testów prenatalnych

Śledz­two prze­pro­wa­dzo­ne przez dzien­ni­ka­rzy New York Ti­me­sa wy­ka­za­ło, że na­wet 85 proc. ba­dań pre­na­tal­nych da­je fał­szy­we wy­ni­ki, za­wy­ża­jąc lub za­ni­ża­jąc ry­zy­ko wstą­pie­nia wad roz­wo­jo­wych u nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, co mo­że sta­no­wić dla nich wy­rok śmierci.

Przeczytaj więcej »

Podsumowanie roku 2021

Eu­ta­na­zja dzie­ci w Bel­gii, ho­len­der­ska obiet­ni­ca dar­mo­wej abor­cji dla Po­lek, a w Niem­czech za­po­wie­dzi, że pra­wo za­ka­zu­ją­ce re­kla­mo­wa­nia abor­cji zo­sta­nie znie­sio­ne. Z dru­giej stro­ny mo­że nie wio­sna, ale przed­wio­śnie pro-li­fe w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i pra­wie rok obo­wią­zy­wa­nia no­we­go pra­wa w Pol­sce, już bez prze­słan­ki eugenicznej.

Przeczytaj więcej »

Gwatemala stolicą pro-life

Ale­jan­dro Giam­mat­tei spra­wu­ją­cy od dwóch lat urząd pre­zy­den­ta Gwa­te­ma­li, za­de­kla­ro­wał pu­blicz­nie chęć uczy­nie­nia z wła­snej oj­czy­zny „sto­li­cy pro-life”.

Przeczytaj więcej »

Nowa umowa koalicyjna rządu Niemiec

Niem­cy chcą znieść za­kaz re­kla­mo­wa­nia abor­cji. W świe­cie, w któ­rym za­bra­nia się za­bra­niać to bar­dzo no­śna idea. Ja­kie mo­gą być skut­ki spo­łecz­ne te­go po­my­słu, czy­li m.in. jak da­le­ko je­ste­śmy od za­mknię­cia ust pro-liferom?

Przeczytaj więcej »

USA: Tabletki wczesnoporonne wysyłane pocztą

Ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Le­ków (FDA) za­twier­dzi­ła moż­li­wość wy­sy­ła­nia pi­gu­łek abor­cyj­nych pocz­tą, usu­wa­jąc tym sa­mym wy­móg oso­bi­stej wi­zy­ty w kli­ni­ce lub w szpi­ta­lu. Od wrze­śnia 2000 do grud­nia 2018 ro­ku 3,7 mln ko­biet w USA się­gnę­ło po mifepriston.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.