fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Chore dziecko

Chore dziecko

Nie myślę o swoich ograniczeniach

Żyję tak, jak chcę. Robię to, co lubię – mówi Alek­sandra Zie­lińska w roz­mowie o szczęściu, nie­peł­no­spraw­ności i pod­no­szeniu cię­żarów.

Chore dziecko

To tylko jeden dodatkowy chromosom

Zespół Downa to chyba naj­bar­dziej znane zabu­rzenie gene­tyczne i – nie­stety — naj­częstszy powód do tzw. aborcji euge­nicznej.

Chore dziecko

Zaburzenie w każdej komórce ciała

Jakość życia osób z zespołem Downa zależy od tego, na ile ich rodzice oraz spo­łeczność, w której żyją, pomogą im się przy­sto­sować do ota­cza­jącego świata i jego wymagań.