Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2022

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej pro­wa­dzi Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go, z któ­re­go wy­pła­ca­ne są za­po­mo­gi dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci do­tknię­te niepełnosprawnością.

Jak mo­żesz pomóc?

Prze­każ dar ser­ca na po­moc cho­rym dzie­ciom i ra­to­wa­nie ży­cia! Two­ja da­ro­wi­zna w wy­so­ko­ści 20, 30, 50 lub 100 zł bę­dzie ogrom­ną po­mo­cą dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin i dzia­łal­no­ści pro-li­fe.
Za­mów bez­płat­ne kart­ki świą­tecz­ne! Aby pro­mo­wać in­for­ma­cje o Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go i je­go pod­opiecz­nych roz­pro­wa­dza­my skła­da­ne kart­ki świą­tecz­ne. Spraw przy­jem­ność swo­im zna­jo­mym i wy­ślij do nich pięk­ną kart­kę z wła­sno­ręcz­nie wpi­sa­ny­mi ży­cze­nia­mi, na któ­rej na ostat­niej stro­nie bę­dzie też krót­ka in­for­ma­cja o na­szej dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej. Dzię­ki To­bie, w mi­ły spo­sób, wię­cej lu­dzi do­wie się, jak moż­na po­móc. Po­zwól do­trzeć z in­for­ma­cją o na­szej dzia­łal­no­ści po­mo­co­wej do swo­jej ro­dzi­ny i zna­jo­mych! Oso­by za­ma­wia­ją­ce kart­ki nie są zo­bo­wią­za­ne do ja­kiej­kol­wiek wpłaty.

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Wzo­ry kartek:

Za­mó­wie­nie ze­sta­wu kar­tek moż­na złożyć:

 • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
 • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
 • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni ro­bo­czych. Kart­ki roz­pro­wa­dza­my do wy­czer­pa­nia na­kła­du. Jed­na oso­ba mo­że za­mó­wić mak­sy­mal­nie pięć kom­ple­tów (25 kartek).

Formularz zamówienia:

  Oso­ba*:
  Imię*:
  Na­zwi­sko*:
  Uli­ca*:
  Nu­mer domu*: 
  Nu­mer mieszkania: 
  Kod pocz­to­wy*:
  Miej­sco­wość*:
  Nu­mer telefonu: 
  Ad­res email*: 
  Licz­ba za­ma­wia­nych kom­ple­tów kartek: 
  Skąd do­wie­dzie­li się Pań­stwo o na­szych kart­kach świątecznych?

  Uwa­gi:

  Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (RODO) in­for­mu­je­my, że Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­ba w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza da­ne oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Dar­czyń­cy ma­ją m.in. pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Pro­si­my o za­po­zna­nie się z peł­na tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych, któ­ra za­mie­ści­li­śmy pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Po­la ozna­czo­ne * na­le­ży wy­peł­nić obowiązkowo.

  Wpła­tę na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Sto­wa­rzy­sze­nie moż­na prze­ka­zać on-li­ne. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl:
  Kwo­ta:
   
  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj