Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Sza­now­ni Państwo!

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne. W ten spo­sób za­chę­ca­my do pod­trzy­my­wa­nia pięk­ne­go zwy­cza­ju, ja­kim jest skła­da­nie ży­czeń, na­wią­zu­ją­cych do Świąt Wiel­kiej Nocy.

Kart­ki są tak­że ce­gieł­ka­mi na na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i cha­ry­ta­tyw­ną. Do­chód z nich prze­zna­cza­my m.in. na Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go oraz Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa. To na­sze dwa pro­gra­my po­mo­co­we dla ro­dzin, któ­re wy­cho­wu­ją dzie­ci do­tknię­te nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz dla sa­mot­nych matek. 

Wie­my, że za­nim na­stą­pi zwięk­sze­nie po­mo­cy pań­stwa dla ro­dzin z dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, na­szym obo­wiąz­kiem, ja­ko obroń­ców ży­cia, jest po­moc tym ro­dzi­nom. Dla­te­go pro­szę o za­mó­wie­nie kar­tek świą­tecz­nych – ce­gie­łek na obro­nę ży­cia i po­moc ro­dzi­nom z cho­ry­mi dzieć­mi. Chce­my po­móc fi­nan­so­wo przy­naj­mniej pięt­na­stu ko­lej­nym ro­dzi­nom w tru­dzie wy­cho­wa­nia i le­cze­nia nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci. Na­sza po­moc jest bar­dzo sku­tecz­na i kon­kret­na; prze­ka­zu­je­my co mie­siąc po 500 zł kil­ku­dzie­się­ciu ro­dzi­nom na le­kar­stwa, re­ha­bi­li­ta­cję, spe­cja­li­stycz­ną żyw­ność lub sprzęt or­to­pe­dycz­ny. Pro­szę o po­moc dla tych ro­dzin i za­mó­wie­nie kartek.

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Wzo­ry kartek:

Psał­terz (Bam­ber­ger Psal­ter), Niem­cy, 1220–1230, fot. Ge­rald Ra­ab, Go­ogle Culture&Art Project
Pie­ter Po­ur­bus, Zmar­twych­wsta­nie, XVI w., fot. Tho­mas Bresson/Wikimedia Commons
Mu­ral ko­ścio­ła św. Win­cen­te­go a Pau­lo w Ver­non (Ohio, USA), fot. Nheyob/Wikimedia Commons
Ju­an Cor­rea de Vi­var, Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa, XVI w., fot. Wi­ki­me­dia Commons
Warsz­tat Pau­la Ru­ben­sa, Ko­bie­ty przy pu­stym gro­bie, XVII w., fot. Wi­ki­me­dia Commons

Koszt wy­da­nia kom­ple­tu pię­ciu kar­tek z ko­per­ta­mi wy­no­si 17 zł. Za­mó­wie­nie ze­sta­wu kar­tek moż­na złożyć:

 • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
 • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 18.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
 • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1
31–142 Kra­ków

Pro­si­my nie wy­sy­łać pie­nię­dzy z gó­ry! Za kart­ki za­pła­cą Pań­stwo po otrzy­ma­niu prze­sył­ki pocz­to­wej. Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia:

  Oso­ba*:
  Imię*:
  Na­zwi­sko*:
  Uli­ca*:
  Nu­mer domu*: 
  Nu­mer mieszkania: 
  Kod pocz­to­wy*:
  Miej­sco­wość*:
  Nu­mer telefonu: 
  Ad­res email*: 
  Licz­ba za­ma­wia­nych kom­ple­tów kartek: 
  Skąd do­wie­dzie­li się Pań­stwo o na­szych kart­kach świątecznych?

  Uwa­gi:

  Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (RODO) in­for­mu­je­my, że Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­ba w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza da­ne oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Dar­czyń­cy ma­ją m.in. pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Pro­si­my o za­po­zna­nie się z peł­na tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych, któ­ra za­mie­ści­li­śmy pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Po­la ozna­czo­ne * na­le­ży wy­peł­nić obowiązkowo.

  Wpła­tę moż­na prze­ka­zać on-li­ne. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl:

  Dotpay
    Kwo­ta: zł 
  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj