Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Sza­nowni Państwo!

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Wielkiej Nocy.

Kartki są także cegiełkami na naszą dzia­łalność edu­ka­cyjną i cha­ry­ta­tywną. Dochód z nich prze­zna­czamy m.in. na Fundusz Dziecka Chorego oraz Fundusz Ochrony Macie­rzyństwa. To nasze dwa pro­gramy pomocowe dla rodzin, które wychowują dzieci dotknięte nie­peł­no­spraw­nością oraz dla samotnych matek. 

Wiemy, że zanim nastąpi zwięk­szenie pomocy państwa dla rodzin z dziećmi nie­peł­no­sprawnymi, naszym obo­wiązkiem, jako obrońców życia, jest pomoc tym rodzinom. Dlatego proszę o zamó­wienie kartek świą­tecznych – cegiełek na obronę życia i pomoc rodzinom z chorymi dziećmi. Chcemy pomóc finansowo przy­naj­mniej pięt­nastu kolejnym rodzinom w trudzie wycho­wania i leczenia nie­peł­no­sprawnych dzieci. Nasza pomoc jest bardzo sku­teczna i kon­kretna; prze­ka­zujemy co miesiąc po 500 zł kil­ku­dzie­sięciu rodzinom na lekarstwa, reha­bi­li­tację, spe­cja­li­styczną żywność lub sprzęt orto­pe­dyczny. Proszę o pomoc dla tych rodzin i zamó­wienie kartek.

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Wzory kartek:

Psałterz (Bam­berger Psalter), Niemcy, 1220–1230, fot. Gerald Raab, Google Culture&Art Project
Pieter Pourbus, Zmar­twych­wstanie, XVI w., fot. Thomas Bresson/Wikimedia Commons
Mural kościoła św. Win­centego a Paulo w Vernon (Ohio, USA), fot. Nheyob/Wikimedia Commons
Juan Correa de Vivar, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XVI w., fot. Wiki­media Commons
Warsztat Paula Rubensa, Kobiety przy pustym grobie, XVII w., fot. Wiki­media Commons

Koszt wydania kom­pletu pięciu kartek z kopertami wynosi 17 zł. Zamó­wienie zestawu kartek można złożyć:

 • wypeł­niając for­mularz zamiesz­czony poniżej 
 • tele­fo­nicznie w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem 12 311 02 61
 • pisząc na adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Czło­wieka
ul. Kro­wo­derska 24/1
31–142 Kraków

Prosimy nie wysyłać pie­niędzy z góry! Za kartki zapłacą Państwo po otrzy­maniu prze­syłki pocz­towej. Zamó­wienia reali­zujemy w ciągu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia:

  Osoba*:
  Imię*:
  Nazwisko*:
  Ulica*:
  Numer domu*:
  Numer miesz­kania:
  Kod pocztowy*:
  Miej­scowość*:
  Numer telefonu:
  Adres email*:
  Liczba zama­wianych kom­pletów kartek: 
  Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych kartkach świątecznych?

  Uwagi:

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Pola ozna­czone * należy wypełnić obowiązkowo.

  Wpłatę można prze­kazać on-line. Roz­li­czenia trans­akcji kartą kre­dytową i e‑przelewem prze­pro­wa­dzane są za pośred­nictwem Dotpay.pl:

  Dotpay
    Kwota: zł 
  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj