fbpx

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019

Sza­nowni Państwo!

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Zmar­twych­wstania Pań­skiego.

Kartki są także cegiełką na naszą dzia­łalność cha­ry­ta­tywną.

Dochód z nich prze­zna­czamy na Fundusz Wsparcia Rodziny oraz Fun­duszu Dziecka Chorego. To nasze dwa pro­gramy pomocowe dla samotnych matek oraz rodzin, które podejmują trud wycho­wania nie­peł­no­sprawnego dziecka. Wielu naszych Dar­czyńców traktuje je jako okazję do zło­żenia wiel­ko­postnej jał­mużny.

Mag­dalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. pro­jektów edu­ka­cyjnych
Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

Wzory kartek:

Koszt wydania kom­pletu pięciu kartek z kopertami wynosi 17 zł. Zamó­wienie zestawu kartek można złożyć:
  • wypeł­niając for­mularz zamiesz­czony poniżej
  • tele­fo­nicznie w godzinach 8.00 — 18.00 pod numerem 12 633 12 46
  • pisząc na adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Czło­wieka ul. Kro­wo­derska 24/1 31–142 Kraków

Prosimy nie wysyłać pie­niędzy z góry! Za kartki zapłacą Państwo po otrzy­maniu prze­syłki pocz­towej. Zamó­wienia reali­zujemy w ciągu dwóch dni robo­czych.

Formularz zamówienia

Osoba*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu*:
Numer miesz­kania:
Kod pocztowy*:
Miej­scowość*:
Numer telefonu:
Adres email*:
Liczba zama­wianych kom­pletów kartek:
Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych kartkach świą­tecznych?

Uwagi:

Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

Pola ozna­czone * należy wypełnić obo­wiązkowo.

Może zainteresują Cię także inne poruszane przez nas zagadnienia?

%d bloggers like this: