fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019

Sza­nowni Państwo!

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Zmar­twych­wstania Pańskiego.

Kartki są także cegiełką na naszą dzia­łalność charytatywną.

Dochód z nich prze­zna­czamy na Fundusz Wsparcia Rodziny oraz Fun­duszu Dziecka Chorego. To nasze dwa pro­gramy pomocowe dla samotnych matek oraz rodzin, które podejmują trud wycho­wania nie­peł­no­sprawnego dziecka. Wielu naszych Dar­czyńców traktuje je jako okazję do zło­żenia wiel­ko­postnej jałmużny.

Mag­dalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. pro­jektów edu­ka­cyjnych
Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Wzory kartek:

Koszt wydania kom­pletu pięciu kartek z kopertami wynosi 17 zł. Zamó­wienie zestawu kartek można złożyć:

 • wypeł­niając for­mularz zamiesz­czony poniżej 
 • tele­fo­nicznie w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem 12 311 02 61
 • pisząc na adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Czło­wieka
ul. Kro­wo­derska 24/1
31–142 Kraków

Prosimy nie wysyłać pie­niędzy z góry! Za kartki zapłacą Państwo po otrzy­maniu prze­syłki pocz­towej. Zamó­wienia reali­zujemy w ciągu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia

  Osoba*:
  Imię*:
  Nazwisko*:
  Ulica*:
  Numer domu*:
  Numer miesz­kania:
  Kod pocztowy*:
  Miej­scowość*:
  Numer telefonu:
  Adres email*:
  Liczba zama­wianych kom­pletów kartek: 
  Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych kartkach świątecznych?

  Uwagi:

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Pola ozna­czone * należy wypełnić obowiązkowo.

  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj