Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019

Sza­now­ni Państwo!

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne. W ten spo­sób za­chę­ca­my do pod­trzy­my­wa­nia pięk­ne­go zwy­cza­ju, ja­kim jest skła­da­nie ży­czeń, na­wią­zu­ją­cych do Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

Kart­ki są tak­że ce­gieł­ką na na­szą dzia­łal­ność charytatywną.

Do­chód z nich prze­zna­cza­my na Fun­dusz Wspar­cia Ro­dzi­ny oraz Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go. To na­sze dwa pro­gra­my po­mo­co­we dla sa­mot­nych ma­tek oraz ro­dzin, któ­re po­dej­mu­ją trud wy­cho­wa­nia nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka. Wie­lu na­szych Dar­czyń­ców trak­tu­je je ja­ko oka­zję do zło­że­nia wiel­ko­post­nej jałmużny.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
dy­rek­tor ds. pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych
Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Wzo­ry kartek:

Koszt wy­da­nia kom­ple­tu pię­ciu kar­tek z ko­per­ta­mi wy­no­si 17 zł. Za­mó­wie­nie ze­sta­wu kar­tek moż­na złożyć:

 • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
 • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 18.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
 • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1
31–142 Kra­ków

Pro­si­my nie wy­sy­łać pie­nię­dzy z gó­ry! Za kart­ki za­pła­cą Pań­stwo po otrzy­ma­niu prze­sył­ki pocz­to­wej. Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia

  Oso­ba*:
  Imię*:
  Na­zwi­sko*:
  Uli­ca*:
  Nu­mer domu*: 
  Nu­mer mieszkania: 
  Kod pocz­to­wy*:
  Miej­sco­wość*:
  Nu­mer telefonu: 
  Ad­res email*: 
  Licz­ba za­ma­wia­nych kom­ple­tów kartek: 
  Skąd do­wie­dzie­li się Pań­stwo o na­szych kart­kach świątecznych?

  Uwa­gi:

  Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (RODO) in­for­mu­je­my, że Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­ba w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza da­ne oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Dar­czyń­cy ma­ją m.in. pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Pro­si­my o za­po­zna­nie się z peł­na tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych, któ­ra za­mie­ści­li­śmy pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Po­la ozna­czo­ne * na­le­ży wy­peł­nić obowiązkowo.

  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj

  Polecamy podobne artykuły: