fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne do wyboru na Boże Narodzenie  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 1
  Peter Paul Rubens, Maryja ado­rująca śpiące Dzie­ciątko Jezus, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 2
  Juan Correa de Vivar, Pokłon pasterzy, Museum of Santa Cruz (1510–1566)
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.   Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 3
  Quentin Massys, Madonna z Dzie­ciątkiem, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 4
  Simon Bening, Boże Naro­dzenie, ok. 1483 – 1561
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.   Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 5
  Jacopo da Ponte, Pokłon trzech króli, XVI w.
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.   Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 6
  Boni­fazio Veronese, Pokłon pasterzy (1487–1553)
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 7
  Bar­tolomé Esteban Murillo, Pokłon trzech króli (1617–1682)
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 8
  Gio­vanni Ago­stino da Lodi, Pokłon pasterzy (1470–1519)
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.   Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 9
  Antonio Caval­lucci, Madonna obej­mująca Dzie­ciątko Jezus, XVIII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 10
  Rafael, Madonna z Loreto, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 11
  Sas­so­ferrato, właśc. Gio­vanni Bat­tista Salvi, Sen Dzie­ciątka Jezus, XVII w
  Wzór nie­do­stępny. Prosimy nie zamawiać.   Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 12
  William-Adolphe Bougu­ereau, Pieśń aniołów, XIX w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 13
  Gio­vanni Odazzi, Odpo­czynek w czasie ucieczki do Egiptu, XVIII
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 14
  Lorenzo Leon­bruno, Naro­dzenie Chry­stusa, ok. 1515 r.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 15
  Madonna z Dzie­ciątkiem, artysta nie­znany, XVII w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 16
  Ber­nardino Luini, Pokłon pasterzy ok. 1520 r.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 17
  Gio­vanni Bene­detto Casti­glione, Naro­dzenie Chry­stusa, XVI w.
  Liczba zama­wianych kartek:  Kartka bożo­na­ro­dze­niowa nr 18
  Lorenzo Lotto, Pokłon pasterzy, 1530 r.
  Liczba zama­wianych kartek:

   

  Osoba:
  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica:
  Numer domu:
  Numer miesz­kania:
  Kod pocztowy:
  Miej­scowość:
  Numer telefonu:
  Adres email:

  Uwagi (tu można wpisać dane do rachunku):

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Pola ozna­czone * należy wypełnić obowiązkowo.