Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne do wyboru na Wielkanoc 2021  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 1
  Bar­to­lo­meo Ca­va­roz­zi, Wie­cze­rza w Emaus, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 2
  A. Man­ten­ga (1431 – 1506), Zmartwychwstanie
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 3
  Pie­tro Pe­ru­gi­no, Tryp­tyk ga­li­cyj­ski (cen­tral­ny frag­ment), XV w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 4
  Au­gust von Wörn­dle, Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa, XIX w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 5
  Gio­van­ni Ago­sti­no da Lo­di, Chry­stus ob­my­wa­ją­cy sto­py, XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 6
  Gio­van­ni Bat­ti­sta da Fa­en­za, Nie­wier­ny To­masz, XV.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 7
  S. Ric­ci (1659 – 1734), Zmartywchwstanie
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 8
  Gau­den­zio Fer­ra­ri, Chry­stus wsta­ją­cy z gro­bu, XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 9
  Ju­an Bau­ti­sta May­no, Zmar­twych­wsta­nie, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 10
  El Gre­co, Chry­stus nio­są­cy krzyż, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 11
  Bar­to­lo­mé Es­te­ban Mu­ril­lo, Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 12
  Ja­co­po Li­goz­zi, Ago­nia w ogro­dzie, XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 13
  A. L. de Her­re­ra (1585 – 1675), Zmar­twych­wsta­nie Chrystusa
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 14
  An­ni­ba­le Car­rac­ci, Do­mi­ne quo va­dis?, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 15
  Mi­chel Cor­ne­il­le Star­szy, Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa, XVII w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 16
  Wi­traż z ko­ścio­ła św. Ka­ta­rzy­ny w Et­tel­ried, Niemcy
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 17
  An­to­nio da Cor­reg­gio, No­li Me Tan­ge­re, XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 18
  J. Stan­ho­pe (1829 – 1908), „Dla­cze­go szu­ka­cie ży­ją­ce­go wśród umarłych?”
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 19
  Fresk z ka­pli­cy w Schwen­dau, Niemcy
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 20
  Am­bro­gio da Fos­sa­no zwa­ny Ber­go­gno­ne, Chry­stus wsta­ją­cy z gro­bu, XV–XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 21
  An­to­nio Vi­te, Zmar­twych­wsta­nie, XIV w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 22
  Jan van Eyck, Oł­tarz Gan­daw­ski lub Ad­o­ra­cja Mi­stycz­ne­go Ba­ran­ka, XV w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 23
  Lu­cas Cra­nach star­szy, Zmar­twych­wsta­nie, XV–XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 24
  Ra­fa­el San­ti, Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa, XV–XVI w.
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 25
  Warsz­tat Pau­la Ru­ben­sa, Ko­bie­ty przy pu­stym gro­bie, XVII w., fot. Wi­ki­me­dia Commons
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 26
  Ju­an Cor­rea de Vi­var, Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa, XVI w., fot. Wi­ki­me­dia Commons
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 27
  Mu­ral ko­ścio­ła św. Win­cen­te­go a Pau­lo w Ver­non (Ohio, USA), fot. Nheyob/Wikimedia Commons
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 28
  Pie­ter Po­ur­bus, Zmar­twych­wsta­nie, XVI w., fot. Tho­mas Bresson/Wikimedia Commons
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:  Kart­ka wiel­ka­noc­na nr 29
  Psał­terz (Bam­ber­ger Psal­ter), Niem­cy, 1220–1230, fot. Ge­rald Ra­ab, Go­ogle Culture&Art Project
  Licz­ba za­ma­wia­nych kartek:

   

  Oso­ba:
  Imię:
  Na­zwi­sko:
  Uli­ca:
  Nu­mer domu: 
  Nu­mer mieszkania: 
  Kod pocz­to­wy:
  Miej­sco­wość:
  Nu­mer telefonu: 
  Ad­res email: 

  Uwa­gi (tu moż­na wpi­sać da­ne do rachunku):

  Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (RODO) in­for­mu­je­my, że Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­ba w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza da­ne oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Dar­czyń­cy ma­ją m.in. pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Pro­si­my o za­po­zna­nie się z peł­na tre­ścią klau­zu­li in­for­ma­cyj­nej o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych, któ­ra za­mie­ści­li­śmy pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym: www.pro-life.pl/klauzula.