fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kartki świąteczne do wyboru na Wielkanoc 2020Kartka wiel­ka­nocna nr 1
Bar­to­lomeo Cava­rozzi, Wie­czerza w Emaus, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 2
A. Man­tenga (1431 – 1506), Zmar­twych­wstanie
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 3
Pietro Perugino, Tryptyk gali­cyjski (cen­tralny fragment), XV w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 4
August von Wörndle, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XIX w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 5
Gio­vanni Ago­stino da Lodi, Chrystus obmy­wający stopy, XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 6
Gio­vanni Bat­tista da Faenza, Nie­wierny Tomasz, XV.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 7
S. Ricci (1659 – 1734), Zmar­tyw­chw­stanie
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 8
Gau­denzio Ferrari, Chrystus wstający z grobu, XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 9
Juan Bau­tista Mayno, Zmar­twych­wstanie, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 10
El Greco, Chrystus niosący krzyż, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 11
Bar­tolomé Esteban Murillo, Zmar­twych­wstanie Pańskie, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 12
Jacopo Ligozzi, Agonia w ogrodzie, XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 13
A. L. de Herrera (1585 – 1675), Zmar­twych­wstanie Chry­stusa
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 14
Annibale Car­racci, Domine quo vadis?, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 15
Michel Cor­neille Starszy, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XVII w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 16
Witraż z kościoła św. Kata­rzyny w Ettelried, Niemcy
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 17
Antonio da Cor­reggio, Noli Me Tangere, XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 18
J. Stanhope (1829 – 1908), „Dla­czego szu­kacie żyjącego wśród umarłych?”
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 19
Fresk z kaplicy w Schwendau, Niemcy
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 20
Ambrogio da Fossano zwany Ber­go­gnone, Chrystus wstający z grobu, XV–XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 21
Antonio Vite, Zmar­twych­wstanie, XIV w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 22
Jan van Eyck, Ołtarz Gan­dawski lub Ado­racja Mistycznego Baranka, XV w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 23
Lucas Cranach starszy, Zmar­twych­wstanie, XV–XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:Kartka wiel­ka­nocna nr 24
Rafael Santi, Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, XV–XVI w.
Liczba zama­wianych kartek:

 

Osoba:
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Numer domu:
Numer miesz­kania:
Kod pocztowy:
Miej­scowość:
Numer telefonu:
Adres email:

Uwagi (tu można wpisać dane do rachunku):

Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

%d bloggers like this: