fbpx

Zachęcamy do zamawiania ściennego „Kalendarza za życiem 2020”

Drodzy Przy­ja­ciele!

Podobnie jak w ubie­głych latach przy­go­to­wa­liśmy kalendarz ścienny. Zamie­ści­liśmy w nim nie­które prace pla­styczne nade­słane na XV edycję kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu”, orga­ni­zo­wanego przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka. Popu­larność kon­kursu wśród młodych ludzi jest świa­dectwem zaan­ga­żo­wania i zain­te­re­so­wania tematyka pro-life. To także potwier­dzenie sku­tecz­ności reali­zo­wanej przez nas dzia­łal­ności edu­ka­cyjnej.

Dzia­łalność cha­ry­ta­tywną od ponad 20 lat opieramy o rze­telne roz­po­znanie potrzeb i staramy się, aby pomoc była kon­kretna i jak naj­lepiej dosto­sowana do ocze­kiwań naszych pod­opiecznych.

W kalen­darzu na rok 2020 pra­gniemy pokazać nie­które sposoby wyko­rzy­stania darów serca naszych Sym­pa­tyków. Dla nas i osób, które w ten sposób wspieramy nawet naj­mniejsza ofiara jest bez­cenna i może naprawdę wiele zmienić.

„Kalendarz za życiem” 2020 jest cegiełką na pomoc dla rodzin posia­da­jących nie­peł­no­sprawne dzieci. Co miesiąc już blisko sześć­dziesiąt rodzin korzysta z naszej pomocy.

Proszę o zama­wianie i pro­pa­go­wanie wśród rodziny, przy­jaciół, zna­jomych zarówno kalen­darza jak i naszego kon­kursu. To ważny wkład każdego z nas w rato­wanie życia ludz­kiego i edu­kację pro-life.

Z góry dziękuje za okazana pomoc i wsparcie.

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

„Kalendarz za życiem” 2020:

Poprzedni
Następny

Jeden kalendarz to 19 zł (koszty prze­syłki pokrywa Sto­wa­rzy­szenie). Zamó­wienie kalen­darza można złożyć:

  • wypeł­niając for­mularz zamiesz­czony poniżej
  • tele­fo­nicznie w godzinach 8.00 — 16.00 pod numerem 12 633 12 46
  • pisząc na adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Czło­wieka ul. Kro­wo­derska 24/1 31–142 Kraków

Prosimy nie wysyłać pie­niędzy z góry! Za kalendarz zapłacą Państwo po otrzy­maniu prze­syłki pocz­towej. Zamó­wienia reali­zujemy w ciągu dwóch dni robo­czych.

Formularz zamówienia:

Osoba*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu*:
Numer miesz­kania:
Kod pocztowy*:
Miej­scowość*:
Numer telefonu:
Adres email*:
Liczba zama­wianych kalen­darzy:
Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych kalen­da­rzach?

Uwagi:

Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

Pola ozna­czone * należy wypełnić obo­wiązkowo.

%d bloggers like this: