fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Twój 1% ratuje życie i zdrowie dzieci

Od ponad 20 lat naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację i pomoc cha­ry­ta­tywną. W 2019 roku dzięki środkom z 1% podatku oraz wsparciu Dar­czyńców m.in.:

 • obję­liśmy pomocą 66 nie­peł­no­sprawnych dzieci (Fundusz Dziecka Chorego to wsparcie finansowe na leczenie i reha­bi­li­tację dziecka, udzielane regu­larnie co miesiąc w kwocie 500 zł),
 • zapew­ni­liśmy stałą pomoc finansową dzie­więciu mamom spo­dzie­wa­jącym się narodzin dziecka (Fundusz Wsparcia Rodziny wspo­ma­gający finansowo mamy w czasie ciąży oraz przez dwa lata po uro­dzeniu dziecka),
 • przy­go­to­wa­liśmy kil­ka­dziesiąt paczek świą­tecznych dla samotnych mam,
 • przy­go­to­wa­liśmy nowe mate­riały edu­ka­cyjne (bro­szury, gazetki, ulotki, artykuły spon­so­rowane) i roz­pro­wa­dzi­liśmy je w nakładzie blisko 2 mln egzemplarzy,
 • zor­ga­ni­zo­wa­liśmy ogól­no­polskie kon­kursy pro-life: dla dzieci przed­szkolnych, dla mło­dzieży oraz konkurs aka­de­micki na naj­lepsze prace licen­cjackie i magi­sterskie poświęcone tematyce ochrony życia,
 • zor­ga­ni­zo­wa­liśmy dwie kon­fe­rencje pro-life dla 850 uczestników,
 • poma­ga­liśmy rodzicom w orga­ni­zacji pogrzebów dzieci martwo urodzonych,
 • publi­ko­wa­liśmy oraz nagry­wa­liśmy audycje pro-life i wideoblogi.

Jak prze­kazać 1% podatku docho­dowego za rok 2019?

 • w odpo­wiedniej rubryce PIT‑u należy podać numer KRS naszego Sto­wa­rzy­szenia: 0000140437,
 • należy podać wysokość 1% obli­czonego podatku,
 • zachęcamy, aby wyrazić zgodę na prze­ka­zanie Sto­wa­rzy­szeniu swoich danych byśmy mogli potwierdzić otrzy­manie darowizny.
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT