fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Rodzina to miłość – konkurs dla dzieci

Zapra­szamy na 2. edycję kon­kursu pla­stycznego dla naj­młod­szych „Na początku była miłość – moja rodzina”. Po suk­cesie zeszło­rocznego kon­kursu i prawie 200 prac nade­słanych pra­gniemy zaprosić na kolejną edycję. Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – edycja 2020 to moż­liwość poka­zania oczami dziecka rodziny – naj­waż­niejszej grupy spo­łecznej, od której wszystko się zaczyna. Dzieci jako świetni obser­wa­torzy w nie­tu­zinkowy sposób potrafią prze­kazać jak widzą swoje naj­bliższe oto­czenie. Celem kon­kursu jest zachę­cenie rodziców, wycho­wawców do rozmów z naj­młod­szymi o war­to­ściach rodziny w ich życiu, a także pod­kre­ślenie zna­czenia rodziny w kształ­to­waniu oso­bo­wości każdego czło­wieka, zwłaszcza tego naj­mniej­szego. To również idealny sposób na roz­wi­janie talentów pla­stycznych dzieci. Do uczest­nictwa zapra­szamy dzieci w wieku przed­szkolnym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wowych. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2020 roku. Do pobrania: Wyniki pierwszej edycji kon­kursu i galeria nagro­dzonych prac.
Plakat – II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”
Plakat – II Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja 2020 Regulamin

1) Orga­ni­zator: Orga­ni­za­torem Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Kon­kursem) jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/1 w Kra­kowie. 2) Cele Kon­kursu:
  • zachę­cenie rodziców i wycho­wawców do rozmów z dziećmi na temat war­tości rodziny w ich życiu;
  • pod­kre­ślenie zna­czenia rodziców i rodziny w kształ­to­waniu oso­bo­wości każdego czło­wieka;
  • roz­wi­janie talentów pla­stycznych dzieci.
3) Kate­gorie wiekowe Uczest­ników:
  • dzieci w wieku przed­szkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół pod­sta­wowych.
4) Warunki uczest­nictwa w Kon­kursie:
  • nade­słanie pracy pla­stycznej, będącej twórczą inter­pre­tacją tytułu Kon­kursu;
  • format pracy dowolny;
  • technika dowolna (prosimy o zabez­pie­czenie pracy na czas wysyłki);
  • pod­pi­sanie pracy na odwrocie (prosimy podać imię i nazwisko Autora, wiek, jeśli uczęszcza do szkoły – klasę);
  • załą­czenie wypeł­nionego for­mu­larzu uczest­nictwa w kon­kursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akcep­tacja regu­laminu i zgoda na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO).
5) Termin zgła­szania prac: Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpły­nięcia pracy) pod adres: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków z dopi­skiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość – moja rodzina”. Prace można też dostarczyć oso­biście do biura Orga­ni­zatora (ul. Kro­wo­derska 24/6 w Kra­kowie) w godzinach otwarcia 9–15 do dn. 30 kwietnia 2019 r. 6) Ocena prac: Komisja powołana przez Orga­ni­zatora oceni prace w wymie­nionych wyżej kate­go­riach. Przed­miotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki i sta­ranność wyko­nania. 7) Nagrody: Komisja Kon­kursowa wyłoni Lau­reatów I, II i III miejsca w każdej kate­gorii wie­kowej, może także przyznać wyróż­nienia. Lau­reaci otrzymają dyplomy i nagrody rze­czowe (książki i artykuły pla­styczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 22 maja 2020 r. (tylko pod polskie adresy). 8) Ogło­szenie wyników Kon­kursu: Nazwiska Lau­reatów zostaną podane na stronie inter­ne­towej Orga­ni­zatora www.pro-life.pl w piątek 15 maja 2020 r. 9) Orga­ni­zator nie zwraca prac kon­kur­sowych. 10) Orga­ni­zator zastrzega sobie prawo publi­ko­wania i repro­du­ko­wania prac kon­kur­sowych w ramach jego sta­tu­towej dzia­łal­ności edu­ka­cyjnej (bez wypła­cania hono­rariów autor­skich). 11) Opiekun Autora, którym jest Rodzic lub inna Osoba spra­wująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na prze­twa­rzanie danych oso­bowych (RODO). Pełna klauzula infor­ma­cyjna o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka jest dostępna na stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”. Na życzenie Rodzica lub prawnego Opiekuna możemy ją także wysłać pocztą.
%d bloggers like this: