fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Fundusz Wsparcia Rodziny

„Sza­nowni Państwo, dzięki Państwa sto­wa­rzy­szeniu uwie­rzyłam w ludzi, w nadzieję i miłość. Zde­cy­do­wałam się na świadome rodzi­cielstwo i mam w tym momencie 3‑letniego synka Cezarego. Mój skarb jest zdrowym, pogodnym, cie­kawym i cie­szącym się życiem chłopcem. Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć oraz pomoc w pod­jęciu słusznej decyzji. Pozdrawiam ser­decznie, Mag­dalena”

Celem Fun­duszu Wsparcia Rodziny jest wspie­ranie kobiet, które zaszły w ciążę i chcą urodzić dziecko lecz boją się czy mają środki finansowe na wycho­wanie dziecka.

Często młode kobiety mają środki z trudem wystar­czające tylko na własne utrzy­manie i chociaż chcą mieć dzieci są prze­rażone per­spektywą wydatków na pie­luszki, ubranka, szcze­pionki i lekarstwa. Liczymy, że dzięki naszej bardzo kon­kretnej pomocy będzie im łatwiej i będą cieszyć się macie­rzyń­stwem.

Liczymy, że pie­niądze te zapewnią spokój psy­chiczny matce i ułatwią jej decyzję o uro­dzeniu dziecka. Sty­pendia te będą przy­znawane decyzją Sto­wa­rzy­szenia na pod­stawie napły­wa­jących wniosków. Poniżej regu­lamin fun­duszu oraz plik z for­mu­larzem dla kobiet sta­ra­jących się o pomoc.

Regulamin Funduszu Wsparcia Rodziny

I. Cele fun­duszu:
 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży znaj­du­jących się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 2. uła­twienie pod­jęcia decyzji o uro­dzeniu dziecka kobietom w trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 3. współ­fi­nan­so­wanie kosztów zwią­zanych z ciążą i porodem, a także utrzy­maniem dziecka do ukoń­czenia przez nie dru­giego roku życia.
II. Adresaci pomocy:

Kobiety w ciąży znaj­dujące się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:
 1. Pomoc jest przy­znawana w odpo­wiedzi na otrzy­mywane podania.
 2. Objęta pomocą kobieta otrzymuje wsparcie w łącznej wyso­kości 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100). Wypłaty pomocy muszą być doko­nywane stop­niowo w nastę­pujący sposób:
 • w czasie trwania ciąży: mak­sy­malnie dwie transze w łącznej mak­sy­malnej wyso­kości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100),
 • w pierwszym i drugim roku po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) mie­sięcznie.

W wyjąt­kowych sytu­acjach Zarząd Sto­wa­rzy­szenia może wyrazić zgodę na wydat­ko­wanie pomocy w innych okresach.

 1. Pierwsza transza wypłaty musi być wypłacona jeszcze w czasie trwania ciąży z prze­zna­czeniem na badania kon­trolne, lekarstwa, koszty porodu, wyprawkę dla dziecka, pie­luszki lub inne potrzebne dziecku lub matce przed­mioty.
 2. Pomoc może zostać wyko­rzy­stana na:
 • zakup sprzętów potrzebnych dla dziecka (wózek, butelki, odciągacz pokarmu, łóżeczko, wanienka, itp.),
 • zakup ubranek i pieluch,
 • zakup lekarstw i szcze­pionek dla dziecka,
 • zakup żyw­ności dla dziecka,
 • koszty spe­cja­li­stycznych wizyt i badań lekar­skich dla matki i dziecka,
 • zakup lekarstw i suple­mentów dla matki w ciąży,
 • opłaty za żłobek dla dziecka.
 1. Koszty ponie­sione w czasie trwania ciąży będą roz­li­czane na pod­stawie przed­sta­wionych imiennych rachunków/faktur w ter­minie 7 dni od daty ich dostar­czenia do sekre­ta­riatu Sto­wa­rzy­szenia. Wypłaty będą doko­nywane według transz podanych w par. III. punkt 2 niniej­szego regu­laminu fun­duszu.
 2. W pierwszym i drugim roku po uro­dzeniu dziecka wypłaty będą doko­nywane do 10-go dnia każdego mie­siąca, na pod­stawie dostar­czonych imiennych rachunków/faktur do 5‑go dnia każdego mie­siąca. Wypłaty będą doko­nywane według transz podanych w par. III. punkt 2 niniej­szego regu­laminu fun­duszu.
IV. Zasady przy­zna­wania pomocy:
 1. Wsparcie przy­znawane jest decyzją Zarządu Sto­wa­rzy­szenia w odpo­wiedzi na otrzy­mywane podania.
 2. Zarząd podejmuje decyzje o przy­znaniu pomocy po roz­pa­trzeniu podań, których wzór znajduje się poniżej.
 3. Podania można składać przez cały rok.
 4. Zarząd zobo­wiązany jest roz­pa­trzyć pra­wi­dłowo wypeł­nione i posia­dające wszystkie wymagane załączniki podanie do mie­siąca od daty reje­stracji wniosku w sekre­ta­riacie Sto­wa­rzy­szenia.
 5. Podania można składać oso­biście lub przesłać pocztą.
 6. Wszystkie osoby, które złożyły podania o pomoc zostaną poin­for­mowane pisemnie o decyzji Zarządu.
V. Zobo­wią­zania kobiety otrzy­mu­jącej pomoc:
 1. Matka dziecka zobo­wiązuje się dostarczyć w ter­minie do 90 dni od porodu kse­ro­kopię aktu uro­dzenia dziecka wydanego nie wcze­śniej niż w 8 tygodniu od uro­dzenia dziecka oraz przed­stawić do wglądu wła­ściwemu pra­cow­nikowi Sto­wa­rzy­szenia ory­ginał tego doku­mentu.
 2. Matka dziecka zobo­wiązuje się złożyć oświad­czenie o spra­wo­waniu opieki nad nim.
 3. Matka dziecka zobo­wiązuje się wyko­rzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra wła­snego dziecka.
 4. W przy­padku zaprze­stania spra­wo­wania opieki nad dzieckiem matka dziecka zobo­wiązuje się nie­zwłocznie poin­for­mować o tym Sto­wa­rzy­szenie.
VI. Fundusz finan­sowany jest ze środków wła­snych w ramach dzia­łal­ności sta­tu­towej Sto­wa­rzy­szenia. VII. Zarząd może zde­cy­dować o zaprze­staniu wypła­cania pomocy:
 1. w przy­padku podej­rzenia zaprze­stania przez rodzinę lub kobietę w ciąży spra­wo­wania opieki nad dzieckiem.
 2. gdy rodzina lub kobieta w ciąży zaprze­stanie roz­li­czania się za pomocą faktur.
VIII. Zarząd rezerwuje sobie prawo kon­troli miejsca zamiesz­kania matki z dzieckiem w celu stwier­dzenia czy rze­czy­wiście matka sprawuje nad opiekę nad dzieckiem i czy wyko­rzy­stuje zaku­pione z fun­duszu sprzęty. Kon­troli może dokonać komisja powołana przez Zarząd. Matka zobo­wiązana jest umoż­liwić prze­pro­wa­dzenie takiej kon­troli. Wszelkich infor­macji o zapo­mogach udzielamy  pod numerem telefonu: 12 421–08-43 lub mailowo: pomoc@pro-life.pl Pobierz: Regu­lamin Fun­duszu Wsparcia Rodziny Pobierz: For­mularz Fun­duszu Wsparcia Rodziny
%d bloggers like this: