fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Formy pastoralnego wsparcia rodzin w żałobie po śmierci dziecka

Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach
 1. Comie­sięczne spo­tkania modli­tewne

W każdy drugi piątek mie­siąca o godz. 18.00 w Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach jest spra­wowana Msza święta połą­czona ze spe­cjalnym nabo­żeń­stwem zawie­rzenia zmarłych Dzieci Bożemu Miło­sierdziu oraz indy­wi­du­alnym bło­go­sła­wień­stwem Naj­świętszym Sakra­mentem uczest­ni­czących rodzin. Msza święta jest cele­browana w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców zapi­sanych w ostatnim mie­siącu w inter­ne­towej Księdze Dzieci Utra­conych pro­wa­dzonej w Sank­tu­arium oraz na kartach skła­danych przy ołtarzu głównym bazyliki przed liturgią. Piątkowe spo­tkania modli­tewne są adre­sowane do wszystkich rodzin, które przed­wcześnie utraciły swoje dzieci, nie­na­ro­dzone i naro­dzone, bez względu na wiek dziecka i oko­licz­ności jego śmierci. Uczest­nikami spo­tkania są osie­roceni rodzice, rodzeństwo i dziad­kowie.

Naj­bliższe spo­tkanie: 13 grudnia 2019

Osoby zain­te­re­sowane spo­tkaniem z kapłanem pro­wa­dzącym nabo­żeństwa, ks. dr. Januszem Kościel­niakiem, są pro­szone o wcze­śniejszy kontakt za pośred­nictwem adresu mej­lowego: janusz.koscielniak@milosierdzie.pl.

 1. Indy­wi­dualne Msze święte poże­gnania dziecka zmarłego bez chrztu

Rodziny, które nie miały moż­li­wości orga­ni­zacji pogrzebu dziecka nie­ochrz­czonego bądź dokonały pochówku bez liturgii pogrze­bowej, mają moż­liwość spra­wo­wania Mszy świętej z poże­gnaniem zmarłego dziecka w indy­wi­du­alnie usta­lonym ter­minie w Kaplicy Wszystkich Świętych Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. Z tej moż­li­wości korzy­stają także rodzice z doświad­czeniem przemocy pre­na­talnej. W sprawie Mszy świętej rodziny są pro­szone o kontakt z ks. dr. Januszem Kościel­niakiem (janusz.koscielniak@milosierdzie.pl) lub Piotrem Guzdkiem (667–837-106).

 1. Reko­lekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

Reko­lekcje odbywają się dwu­krotnie w ciągu roku w ter­minie jesiennym i wio­sennym. Trwają cztery dni. W ramach pro­gramu rodzice otrzymują wsparcie w prze­pra­co­waniu żałoby poprzez posługę sakra­men­talną, kie­row­nictwo duchowe, modlitwę indy­wi­dualną i wspól­notową, warsztaty psy­cho­lo­giczne oraz indy­wi­dualne i mał­żeńskie kon­sul­tacje psy­cho­lo­giczne. Posługę reko­lek­cjo­nisty i ojca duchownego pełni ks. dr Janusz Kościelniak, wykła­dowca kato­lickiej nauki spo­łecznej i opiekun Dusz­pa­sterstwa Rodziców Dzieci Utra­conych dzia­ła­jącego przy kra­kowskim Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia. Warsztaty i porad­nictwo psy­cho­lo­giczne pro­wadzi dla reko­lek­tantów doświad­czona psy­cholog, mgr Alicja Fur­manik, ze Sto­wa­rzy­szenia Psy­cho­logów Chrze­ści­jań­skich.

Miejsce i termin reko­lekcji zostaną podane w naj­bliższym czasie.

Zgło­szenia: Piotr Guzdek – 667 837 106

Relacja z ostatnich reko­lekcji

 1. Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach

W każdą pierwszą sobotę czerwca w Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach odbywa się Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych pod patro­natem metro­polity kra­kow­skiego Jego Eks­ce­lencji abpa Marka Jędra­szew­skiego.

Program:

 • godz. 12.00 – roz­po­częcie piel­grzymki w bazylice modlitwą Anioł Pański
 • Msza święta pod prze­wod­nictwem Księdza Biskupa
 • ado­racja Naj­święt­szego Sakra­mentu połą­czona z nabo­żeń­stwem zawie­rzenia zmarłych dzieci Bożemu Miło­sierdziu

Rodzice przywożą ze sobą karty z imieniem dziecka. Imiona dzieci zapisane na kartach są składane na ołtarzu podczas Mszy świętej, a następnie zostają wpisane do Księgi Dzieci Utra­conych pro­wa­dzonej w sank­tu­arium. Rodzice otrzymują na miejscu akt zawie­rzenia dziecka Bożemu Miło­sierdziu. Podczas nabo­żeństwa zawie­rzenia kapłan prze­kazuje rodzinom z pas­chału Płomień Miło­sierdzia sym­bo­li­zujący Chry­stusa Zmar­twych­wstałego, dlatego koniecznie należy przy­wieźć ze sobą świece.

W ramach nabo­żeństwa zawie­rzenia rodzice wsłu­chują się w roz­wa­żanie Dyrektora Wydziału Dusz­pa­sterstwa Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej poświęcone chrze­ści­jań­skiemu prze­ży­waniu śmierci dziecka i okresu żałoby. Następnie żegnają swoje dzieci przez śpiew pieśni poże­gnalnej Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam. W Koronce do Bożego Miło­sierdzia przy­zywają miło­siernej miłości Boga, któremu pragną powierzyć swoje dziecko. W litanii do Wszystkich Świętych przy­wołują wsta­wien­nictwa patronów zmarłych dzieci. Przy zapa­lonych od pas­chału świecach wspólnie odma­wiają akt zawie­rzenia. Uro­czystym Magni­ficat dziękują za dar życia utra­conych dzieci.

Naj­bliższa piel­grzymka: 6 czerwca 2020 r.

Relacja z ostatniej piel­grzymki

 1. Akt zawie­rzenia zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu

Rodzice mogą indy­wi­du­alnie zawierzyć zmarłe dziecko Bożemu Miło­sierdziu we własnej parafii przy pomocy formuły aktu zawie­rzenia zatwier­dzonej w Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. Zachęca się rodziców, aby po doko­naniu zawie­rzenia akt z wypi­sanym imieniem i nazwi­skiem dziecka oprawić i umieścić w wyjąt­kowym miejscu w domu wraz z pamiątkami chrzcielnymi i pierw­szo­ko­mu­nijnymi rodzeństwa zmarłego dziecka. Dzięki temu zmarłe dziecko, zwłaszcza nie­na­ro­dzone, stanie się obecne w rela­cjach rodzinnych.

 1. Orga­ni­zacja pogrzebu dziecka martwo uro­dzonego

Kontakt w sprawie uzy­skania wsparcia pasto­ralnego:

 • Ks. dr Janusz Kościelniak
  Opiekun Dusz­pa­sterstwa Rodzin Dzieci Utra­conych
  Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach
  janusz.koscielniak@milosierdzie.pl
 • mgr Piotr Guzdek
  Koor­dy­nator ds. pogrzebów dzieci martwo uro­dzonych
  Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie
  tel.: 667–837-106
%d bloggers like this: