Tylko życie ma przyszłość!

„Ekologia prokreacji. Vademecum” – książka-cegiełka na ochronę życia

Książ­ka, któ­rą trzy­ma­cie Pań­stwo w rę­ku, to ele­ment sze­ro­kie­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go, słu­żą­ce­go ochro­nie ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Wy­da­nie ma­te­ria­łów za­war­tych w tej książ­ce wy­ni­ka z pra­wa do rze­tel­nej in­for­ma­cji, wy­mie­nio­ne­go m.in. w „De­kla­ra­cji Pro­mo­cji Praw Pa­cjen­ta w Eu­ro­pie”. Zna­cze­nie te­go pra­wa ak­cen­tu­ją tak­że na­ukow­cy zaj­mu­ją­cy się ba­da­niem róż­nych aspek­tów prokreacji.

„Więk­szość ko­biet pra­gnie in­for­ma­cji na te­mat każ­de­go po­ten­cjal­ne­go ry­zy­ka, na­wet ta­kie­go, któ­re le­ka­rze mo­gą oce­niać ja­ko ma­ło po­waż­ne, bła­he czy rzad­ko wy­stę­pu­ją­ce” – wy­ni­ka z ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród 1807 ko­biet zgła­sza­ją­cych się do od­dzia­łu gi­ne­ko­lo­gicz­no-po­łoż­ni­cze­go w Mil­wau­kee w Wi­scon­sin. Ko­bie­ty chcą być tak­że in­for­mo­wa­ne o al­ter­na­tyw­nych roz­wią­za­niach („Jo­ur­nal of Me­di­cal Ethics”, 2006; 32, s. 437).

„Tech­ni­ki uży­wa­ne pod­czas pro­ce­du­ry in vi­tro po­win­ny być trak­to­wa­ne ja­ko po­ten­cjal­nie te­ra­to­gen­ne (po­wo­du­ją­ce wa­dy pło­du), a in­for­ma­cje na ten te­mat po­win­ny być prze­ka­zy­wa­ne (…) opi­nii pu­blicz­nej” („Fer­ti­li­ty & Ste­ri­li­ty”, Vol. 84, nr 5, 2005, s. 1307).

„Ko­bie­ty po­win­ny być świa­do­me ry­zy­ka, ja­kie prze­rwa­nie cią­ży stwa­rza nie tyl­ko dla ich zdro­wia, ale tak­że dla ich przy­szłe­go po­ten­cja­łu re­pro­duk­cyj­ne­go” („In­ter­na­tio­nal Jo­ur­nal of Ob­ste­trics and Gy­na­eco­lo­gy”, Vol. 116, 2009, s. 1439).

„Ko­bie­ty po­win­ny być świa­do­me po­ten­cjal­ne­go za­gro­że­nia dla ich przy­szłych zdol­no­ści roz­rod­czych, ja­kie mo­że stwa­rzać abor­cja” („Cli­ni­cal Ob­ste­trics & Gy­ne­co­lo­gy”, Vol. 24, 2010, s. 679).

„W cza­sach, gdy pra­wa ko­biet ak­cen­to­wa­ne są tak otwar­cie na are­nie po­li­tycz­nej, god­nym po­ża­ło­wa­nia jest fakt, że tym sa­mym ko­bie­tom od­ma­wia się pra­wa do po­zna­nia praw­dy o ra­ku pier­si, któ­re­go zwięk­szo­ne ry­zy­ko spo­wo­do­wa­ne jest abor­cją” („Jo­ur­nal of Ame­ri­can Phy­si­cians and Sur­ge­ons”, Vol. 10, nr 4, 2005, s. 109).

Bry­tyj­ski Roy­al Col­le­ge of Ob­ste­tri­cians and Gy­na­eco­lo­gi­sts za­le­ca le­ka­rzom in­for­mo­wa­nie ko­biet o moż­li­wych kom­pli­ka­cjach wy­ni­ka­ją­cych z prze­pro­wa­dza­nia abor­cji („Evi­den­ce-ba­sed Cli­ni­cal Gu­ide­li­ne”, nr 7, 2011 s. 41). 

Za­ma­wia­jąc książ­kę-ce­gieł­kę, wspie­rasz ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci i sa­mot­ne ma­my oraz po­ma­gasz nam pro­wa­dzić po­zy­tyw­ną edu­ka­cję pro-life. Koszt wy­da­nia książ­ki to 30 zł. Książ­kę za­mó­wić można: 
  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
  • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Czło­wie­ka ul. Kro­wo­der­ska 24/1 31–142 Kraków

Pro­si­my nie wy­sy­łać pie­nię­dzy z gó­ry! Za książ­kę za­pła­cą Pań­stwo po otrzy­ma­niu prze­sył­ki pocz­to­wej. Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia: