Tylko życie ma przyszłość!

Czytelnia

Cho­re dziecko

Zaburzenie w każdej komórce ciała 

Ja­kość ży­cia osób z ze­spo­łem Do­wna za­le­ży od te­go, na ile ich ro­dzi­ce oraz spo­łecz­ność, w któ­rej ży­ją, po­mo­gą im się przy­sto­so­wać do ota­cza­ją­ce­go świa­ta i je­go wymagań.

Cią­ża i poród

Marzenia i wrażenia 

W 23. i 24. ty­go­dniu ży­cia dziec­ko za­czy­na wi­dzieć i śnić swo­je pierw­sze sny.

Cią­ża i poród

Poznaj mnie, mamo! 

W 25. ty­go­dniu ży­cia Two­je­go dziec­ka mo­żesz za­uwa­żyć in­dy­wi­du­al­ne ce­chy je­go osobowości.

Cią­ża i poród

W pajęczynie neuronów 

Wy­obra­żasz so­bie licz­bę 10 try­lio­nów (dzie­siąt­ka i osiem­na­ście zer)? Ty­le po­łą­czeń ner­wo­wych ma sieć mię­dzy mó­zgiem a resz­tą cia­ła Two­je­go dziec­ka w 26. ty­go­dniu życia. 

Cią­ża i poród

Mów do mnie, mamo! 

Mózg dziec­ka w 27. ty­go­dniu ży­cia przy­po­mi­na w za­pi­sie EEG mózg no­wo­rod­ka. Roz­wi­ja się pa­mięć – sil­ne bodź­ce mo­gą po­zo­sta­wić w niej ślad.

Cią­ża i poród

Eksplozja zmian 

W 14. ty­go­dniu ży­cia Two­je dziec­ko do­świad­cza eks­plo­zji zmian. Ich tem­po jest tak du­że, że go­dzi­ny li­czą się tak jak lata.

Cho­re dziecko

To tylko jeden dodatkowy chromosom 

Ze­spół Do­wna to chy­ba naj­bar­dziej zna­ne za­bu­rze­nie ge­ne­tycz­ne i – nie­ste­ty — naj­częst­szy po­wód do tzw. abor­cji eugenicznej.

Cią­ża i poród

Mózg w szczytowej formie 

W 29. ty­go­dniu mózg Two­je­go dziec­ka koń­czy waż­ny etap roz­wo­ju – pro­duk­cję ko­mó­rek sub­stan­cji szarej.

Cią­ża i poród

Ostatnie fikołki 

W 30. ty­go­dniu ży­cia Two­je­mu dziec­ko za­czy­na być tro­chę cia­sno. Fi­ka­nie ko­zioł­ków nie jest już ta­kie proste.

Cią­ża i poród

Zbieranie danych 

W 31. ty­go­dniu ży­cia dziec­ko do­sko­na­li swo­je zmy­sły i układ ner­wo­wy, a wy­glą­dem przy­po­mi­na noworodka.

Cią­ża i poród

Zajrzyj do mnie! 

15. ty­dzień ży­cia Two­je­go dziec­ka to in­ten­syw­ny roz­wój je­go mó­zgu. Dziec­ko świet­nie się ba­wi w Two­im brzu­chu, do­sko­na­ląc ruch.

Cią­ża i poród

A ja rosnę i rosnę… 

7 i 8. ty­dzień ży­cia dla to czas, kie­dy wszyst­kie na­rzą­dy Two­je­go dziec­ka już po­wsta­ły i za­czy­na­ją pracować.

Cią­ża i poród

Wspólny pokarm, wspólne emocje 

10. ty­dzień ży­cia dziec­ka to dal­szy in­ten­syw­ny roz­wój mó­zgu. W tym ty­go­dniu po­wsta­nie trzy ra­zy wię­cej po­łą­czeń ne­r­wo­­wo-mię­­śnio­­wych niż w ty­go­dniu ubiegłym.

Cią­ża i poród

W stanie nieważkości 

W 11. ty­go­dniu ży­cia wszyst­kie na­rzą­dy dziec­ka są już ukształ­to­wa­ne. Ich do­sko­na­le­nie jed­nak tro­chę jesz­cze po­trwa. Ma­leń­stwo ćwi­czy no­we ru­chy i sta­je się co­raz sprawniejsze.

Cią­ża i poród

Ruch i zmysły 

W 12. ty­go­dniu ży­cia Two­je dziec­ko ćwi­czy wy­trwa­le jak spor­to­wiec. Ale po­tra­fi też płakać! 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: