fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Aborcja najczęstszą przyczyną śmierci w 2020 r.

Aborcja była główną przy­czyną śmierci na całym świecie w 2020 roku. Według naj­now­szego raportu Worl­do­meters, w wyniku aborcji życie straciło 42,6 miliona nie­na­ro­dzonych dzieci. 

Jak wynika z nowego raportu, aborcja jest wciąż naj­częstszym powodem śmierci na świecie. Worl­do­meters od dawna gro­madzi dane pocho­dzące od rządów oraz innych orga­ni­zacji. Zgodnie z tymi sta­ty­stykami w 2020 udo­ku­men­towane zostały 42 655 372 przy­padki uśmier­cenia nie­na­ro­dzonych dzieci.

Według raportu porów­nując liczbę aborcji z innymi przy­czynami śmierci takimi jak: rak, HIV / AIDS, wypadki drogowe czy samo­bójstwa, aborcja znacznie prze­wyż­szyła wszystkie inne przy­czyny. Według raportu w 2020 roku 8,7 miliona ludzi zmarło na raka, 5 milionów z powodu palenia, 13 milionów z powodu innych nie­wy­róż­nionych chorób, a 1,7 miliona na HIV/AIDS. Z opu­bli­ko­wanych sta­tystyk wynika, że 1 830 979 zgonów zostało przy­pi­sanych koro­na­wi­rusowi. Widzimy, że aborcja zebrała o 23,2 razy większe żniwo jak COVID-19. Worl­do­meters osza­cowało około 59,6 milionów zgonów na całym świecie w 2020 roku. Ta liczba nie obejmuje zgonów nie­na­ro­dzonych dzieci w wyniku aborcji. Dane z aborcji pochodzą z innych statystyk.

Każda z tych 42,6 miliona aborcji repre­zentuje żywą osobę, której życie zostało bru­talnie znisz­czone w łonie matki. Każde nie­na­ro­dzone dziecko miało już swoje własne uni­kalne DNA, co odróżnia je od matki. To DNA wska­zywało, czy dziecko było chłopcem czy dziew­czynką, jego kolor oczu i włosów, wzrost, możliwe zabu­rzenia gene­tyczne i inne nie­peł­no­spraw­ności. Podczas aborcji u więk­szości nie­na­ro­dzonych dzieci można było usłyszeć bicie serca. Aborcja to naj­większa zbrodnia na ludz­kości we współ­cze­snych czasach.

 

JB
Źródło: lifenews.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj