Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Aborcja najczęstszą przyczyną śmierci w 2020 r.

Nóżki. Fot.: pixabay.com / esudroff

Abor­cja by­ła głów­ną przy­czy­ną śmier­ci na ca­łym świe­cie w 2020 ro­ku. We­dług naj­now­sze­go ra­por­tu Worl­do­me­ters, w wy­ni­ku abor­cji ży­cie stra­ci­ło 42,6 mi­lio­na nie­na­ro­dzo­nych dzieci. 

Jak wy­ni­ka z no­we­go ra­por­tu, abor­cja jest wciąż naj­częst­szym po­wo­dem śmier­ci na świe­cie. Worl­do­me­ters od daw­na gro­ma­dzi da­ne po­cho­dzą­ce od rzą­dów oraz in­nych or­ga­ni­za­cji. Zgod­nie z ty­mi sta­ty­sty­ka­mi w 2020 udo­ku­men­to­wa­ne zo­sta­ły 42 655 372 przy­pad­ki uśmier­ce­nia nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

We­dług ra­por­tu po­rów­nu­jąc licz­bę abor­cji z in­ny­mi przy­czy­na­mi śmier­ci ta­ki­mi jak: rak, HIV / AIDS, wy­pad­ki dro­go­we czy sa­mo­bój­stwa, abor­cja znacz­nie prze­wyż­szy­ła wszyst­kie in­ne przy­czy­ny. We­dług ra­por­tu w 2020 ro­ku 8,7 mi­lio­na lu­dzi zmar­ło na ra­ka, 5 mi­lio­nów z po­wo­du pa­le­nia, 13 mi­lio­nów z po­wo­du in­nych nie­wy­róż­nio­nych cho­rób, a 1,7 mi­lio­na na HIV/AIDS. Z opu­bli­ko­wa­nych sta­ty­styk wy­ni­ka, że 1 830 979 zgo­nów zo­sta­ło przy­pi­sa­nych ko­ro­na­wi­ru­so­wi. Wi­dzi­my, że abor­cja ze­bra­ła o 23,2 ra­zy więk­sze żni­wo jak COVID-19. Worl­do­me­ters osza­co­wa­ło oko­ło 59,6 mi­lio­nów zgo­nów na ca­łym świe­cie w 2020 ro­ku. Ta licz­ba nie obej­mu­je zgo­nów nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w wy­ni­ku abor­cji. Da­ne z abor­cji po­cho­dzą z in­nych statystyk.

Każ­da z tych 42,6 mi­lio­na abor­cji re­pre­zen­tu­je ży­wą oso­bę, któ­rej ży­cie zo­sta­ło bru­tal­nie znisz­czo­ne w ło­nie mat­ki. Każ­de nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko mia­ło już swo­je wła­sne uni­kal­ne DNA, co od­róż­nia je od mat­ki. To DNA wska­zy­wa­ło, czy dziec­ko by­ło chłop­cem czy dziew­czyn­ką, je­go ko­lor oczu i wło­sów, wzrost, moż­li­we za­bu­rze­nia ge­ne­tycz­ne i in­ne nie­peł­no­spraw­no­ści. Pod­czas abor­cji u więk­szo­ści nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci moż­na by­ło usły­szeć bi­cie ser­ca. Abor­cja to naj­więk­sza zbrod­nia na ludz­ko­ści we współ­cze­snych czasach.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj