fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Abby Johnson – aborcja jest prawdziwym barbarzyństwem

Była dyrektor Planned Paren­thood, Abby Johnson podczas prze­mó­wienia na Naro­dowej Kon­wencji ame­ry­kań­skiej Partii Repu­bli­kań­skiej, opisała bru­talną rze­czy­wi­stość aborcji.

Abby Johnson była dyrek­torką sieci klinik abor­cyjnych Planned Paren­thood. W 2009 roku zre­zy­gnowała z tej funkcji i wybrała pro-life. Od tego czasu ujawniła wiele szcze­gółów doty­czących wewnętrznego funk­cjo­no­wania branży abor­cyjnej. Na wie­czornym spo­tkaniu podczas Naro­dowej Kon­wencji Repu­bli­kanów, przed­stawiła wstrzą­sający obraz rze­czy­wi­stości kryjący się za wyko­nanymi abor­cjami.

Na początku wystą­pienia Johnson roz­po­częła swoje uwagi od wyja­śnienia, w jaki sposób zaczęła pracę w Planned Paren­thood: „Naprawdę wie­rzyłam, że pomagam kobietom” – powie­działa. „Ale sytuacja dra­stycznie się zmieniła w 2009 roku”. Pierwszym impulsem zmian był moment, w którym Johnson otrzymała nagrodę pra­cownika roku imienia zało­ży­cielki Planned Paren­thood Mar­garet Sanger – zwo­len­niczki nazi­stow­skiego pro­gramu euge­nicznego. Ponadto Abby otrzymała nakaz podwo­jenia liczby aborcji, co sze­fostwo uza­sadniło czystym motywem zysku. Nie­zwykle istotnym wyda­rzeniem, który wpłynął na zmianę jej poglądów, okazał się motyw aborcji prze­pro­wa­dzanej przy użyciu USG. Johnson zoba­czyła wówczas dziecko roz­pacz­liwie wal­czące o życie.

„Dla więk­szości ludzi aborcja to abs­trakcja. Oni nie mogą sobie wyobrazić bar­ba­rzyństwa. Dla mnie aborcja jest praw­dziwa. Wiem, jak brzmi aborcja, wiem, jak pachnie aborcja. Czy zda­jecie sobie sprawę, że aborcja ma zapach? Ja tak.” – powie­działa była pra­cownica Planned Paren­thood.

Według niej, Donald Trump jest jedynym poli­tykiem, który może zagwa­ran­tować walkę z aborcją.

Abby Johnson obecnie pro­wadzi orga­ni­zację „And Then There Were None” (ATTWN) non-profit, która ist­nieje, aby pomóc pra­cow­nikom klinik abor­cyjnych w opusz­czeniu branży abor­cyjnej. W zeszłym roku jej dra­ma­tyczna historia została prze­łożona na film „Nie­pla­nowany”.

JB
Źródło: lifesitenews.com

%d bloggers like this: