Fundusz Dziecka Chorego dla dzieci z Ukrainy

Wo­bec bru­tal­nej in­wa­zji zbroj­nej wojsk Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­sta­no­wił otwo­rzyć dzie­sięć do­dat­ko­wych Fun­du­szy Dziec­ka Cho­re­go, de­dy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla ro­dzin uchodź­ców wo­jen­nych, oby­wa­te­li Ukra­iny, wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią.

Фонду Хворої Дитини для дітей з України

У зв’язку з жорстоким збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України, Управлінська рада Польської Асоціації Захисників Життя Людини вирішила відкрити десять додаткових Фондів Хворої Дитини, призначених спеціально для сімей біженців, громадян України, які мають на утриманні дітей з зособливими потребами.

Cykl filmowy „Bez wyjątków!” [więcej]

Dołącz do grona dobrze poinformowanych osób.

Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy 

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów 

Edukacja 

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych 

Niepełnosprawność 

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci 

Samotne mamy 

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców) 

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia na na­szym ka­na­le YouTu­be „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania! 

Nasze inicjatywy

Na­sze inicjatywy

Uroczyste wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia” 

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel Życia”.

Na­sze inicjatywy

Zapraszamy na galę „Przyjaciel Życia” 

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­ją sta­tu­et­ki Przy­ja­cie­la Ży­cia. To naj­waż­niej­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Na­sze inicjatywy

IV Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina” 

W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 3500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych naj­młod­szych. Wszyst­kie dzie­ci wy­ka­za­ły się nie­prze­cięt­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi, wy­obraź­nią i pomysłowością.

Na­sze inicjatywy

3500 dzieci uczestniczyło w konkursie o rodzinie 

Roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs pro-li­­fe dla przed­szko­la­ków i uczniów klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wzię­ło w nim udział 3500 uczest­ni­ków. Na­de­sła­li oni 2761 prac.

Na­sze inicjatywy

Webinar. Dobrej edukacji seksualnej nie trzeba się bać 

8 czerw­ca 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Do­brej edu­ka­cji sek­su­al­nej nie trze­ba się bać”. Po­roz­ma­wia­my m.in. o hi­sto­rii wpro­wa­dza­nia wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie oraz wy­zwa­niach sto­ją­cych przed na­uczy­cie­la­mi te­go przedmiotu. 

Na­sze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-life 2022 

W sierp­niu po raz dru­gi wy­star­tu­je Let­nia Aka­de­mia Pro-li­­fe – 5‑dniowe warsz­ta­ty dla mi­ło­śni­ków ludz­kie­go ży­cia. To czas na po­głę­bia­nie wie­dzy przez mło­dych pro­li­fe­rów, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi i za­wie­ra­nie przyjaźni.

Na­sze inicjatywy

Drugie spotkanie Klubów Pro-Life 

25 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się li­ve mi­ło­śni­ków ży­cia w ra­mach Klu­bów Pro-Li­­fe. Dys­ku­sję o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae po­pro­wa­dzi o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun du­cho­wy grupy.

Na­sze inicjatywy

Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia” 

15 czerw­ca 2022 r. w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­­­ko­­­wie-Ła­­­gie­­w­ni­­­kach od­bę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek „Przy­ja­ciel Ży­cia”. „Przy­ja­ciel Ży­cia” jest wy­róż­nie­niem przy­zna­wa­nym przez

Wiadomości

Wia­do­mo­ści

USA: kliniki przestają dokonywać aborcji 

W ocze­ki­wa­niu na wy­rok Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­ry mo­że pod­wa­żyć pra­wo pro­abor­cyj­ne, obo­wią­zu­ją­ce od 1973, nie­któ­re kli­ni­ki w tym kra­ju już te­raz prze­sta­ją przyj­mo­wać zgło­sze­nia na do­ko­ny­wa­nie prze­ry­wa­nia ciąży.

Wia­do­mo­ści

Sejm odrzucił projekt liberalizujący dostęp do aborcji 

Sejm od­rzu­cił pro­jekt usta­wy o prze­ry­wa­niu cią­ży i in­nych pra­wach re­pro­duk­cyj­nych, któ­ry pod ko­niec mar­ca zło­żył Ko­mi­tet Le­gal­na Abor­cja Bez Kom­pro­mi­sów. Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska i Le­wi­ca żą­da­ją dal­szych prac nad projektem.

Wia­do­mo­ści

Włochy: pierwszy przypadek wspomaganego samobójstwa 

We Wło­szech po raz pierw­szy ofi­cjal­nie do­ko­na­no wspo­ma­ga­ne­go sa­mo­bój­stwa. Ofia­rą jest 44 let­ni Fe­de­ri­co Car­bo­ni, któ­ry przed 12 la­ty zo­stał spa­ra­li­żo­wa­ny w wy­ni­ku wypadku.

Wia­do­mo­ści

Rzym: X Światowe Spotkanie Rodzin 

Dzi­siaj w Rzy­mie roz­po­czy­na się X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin, któ­re po­trwa do nie­dzie­li, 26 czerw­ca. Te­ma­tem spo­tka­nia są sło­wa: „Mi­łość ro­dzin­na: po­wo­ła­nie i dro­ga do świę­to­ści”. Głów­nym miej­scem spo­tka­nia jest Rzym.

Wia­do­mo­ści

Głosowanie w sprawie legalnej aborcji 

W dniach 22–23 czerw­ca za­pla­no­wa­no po­sie­dze­nie Sej­mu na któ­rym ma od­być się pierw­sze czy­ta­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o prze­ry­wa­niu cią­ży i in­nych pra­wach re­pro­duk­cyj­nych, któ­ry pod ko­niec mar­ca zło­żył Ko­mi­tet Le­gal­na Abor­cja Bez Kompromisów.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Ba­za wiedzy

Genetyka – dla życia czy tylko dla nauki? 

No­wo­cze­sne od­kry­cia w dzie­dzi­nie ge­ne­ty­ki są ni­czym ko­lej­ne mi­sje NASA w Ko­smo­sie. „Ten ma­ły krok dla czło­wie­ka, to wiel­ki skok dla ludz­ko­ści” – po­wie­dział Ne­il Arm­strong, gdy sta­wiał sto­pę na Księżycu.

Przed po­czę­ciem

Wielka historia małej pigułki 

„Uwa­żam, że świat i pra­wie na­sza cy­wi­li­za­cja przez na­stęp­ne dwa­dzie­ścia pięć lat bę­dzie za­le­żeć od pro­ste­go, ta­nie­go, bez­piecz­ne­go środ­ka an­ty­kon­cep­cyj­ne­go do sto­so­wa­nia w ubo­gich slum­sach, dżun­glach i wśród naj­bar­dziej nie­świa­do­mych ludzi”.

Ba­za wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pa­ni Te­re­sa w prze­sła­nym do nas li­ście pra­gnie prze­strzec wszyst­kie ko­bie­ty, przed wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­se­kwen­cja­mi abor­cji. Mi­nę­ło już ty­le lat, a utra­ta dziec­ka na­dal jest moc­no od­czu­wa­na. To głę­bo­ki ślad, przed któ­rym nie da się uciec.

Ba­za wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 ro­ku Ca­rol po raz ko­lej­ny wy­szła za mąż. Swe­mu dru­gie­mu mę­żo­wi obie­ca­ła, że nie zaj­dzie w cią­żę, a je­śli tak się sta­nie – zde­cy­du­je się na abor­cję. Obiet­ni­ca mia­ła się speł­nić, gdy Ca­rol mia­ła 28 lat.

Ba­za wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niej­sza od upo­rczy­wej te­ra­pii jest ko­cha­ją­ca obec­ność z dr Han­ną Ka­j­das-Du­­dą roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Ma­cie­rzyń­stwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O do­bie­ra­niu ro­dzi­ców do dziec­ka, a nie dziec­ka do ro­dzi­ców, gdyż w ad­op­cji to ono jest naj­waż­niej­sze z Bar­ba­rą Sło­mian roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.