Poprzedni
Następny

Za kilka dni wracamy z możliwością zapisania się na „Newsletter pro-life”.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc charytatywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i dorosłych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i studentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludzkiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród mło­dzieży. Zapra­szamy do oglądania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Duchowa adopcja dziecka poczętego 

W każdej sekundzie na świecie dokonuje się cud poczęcia czło­wieka. Jednak szokuje fakt, że wiele z poczętych dzieci nie doczeka dnia swoich narodzin, gdyż zostanie im ode­brane życie w wyniku aborcji.

Konkurs aka­de­micki

Konkurs akademicki „Życie i godność” 

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka ogłasza VI ogól­no­polski konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie pod hasłem „Życie i godność”, którego celem jest zachę­cenie mło­dzieży aka­de­mickiej do zain­te­re­so­wania się zagad­nie­niami zwią­zanymi z pro­mocją życia jako war­tości fundamentalnej.

Nasze ini­cjatywy

List otwarty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Usilnie ape­lujemy o umoż­li­wienie osobom pra­cu­jącym pobie­ranie świad­czenia pie­lę­gna­cyjnego bez żadnych kry­teriów docho­dowych, tak jak to jest np. w pro­gramie 500+. Ocze­kujemy także następnych roz­wiązań zwięk­sza­jących bez­po­średnie wsparcie finansowe rodzin wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci.

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021 

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne, które są cegiełkami na dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.

Wiadomości

Wia­do­mości

Kraków kluczy wokół in vitro 

Rada Miasta Krakowa po raz kolejny przyjęła Gminny Program Leczenia Nie­płod­ności Metodą Zapłod­nienia Poza­ustro­jowego dla miesz­kańców Krakowa na lata 2021–2022. Chodzi o zapłod­nienie tak zwaną metodą in vitro. Uchwała teraz trafiła do Wojewody Mało­pol­skiego, który ma zbadać ją od strony prawnej.

Wia­do­mości

Piłatowy sąd nad dzieckiem nienarodzonym 

Zamiast Jezusa, oskar­żonym jest nie­na­ro­dzone dziecko, któremu zarzuca się, że „domaga się opieki ze strony kobiety i innych ludzi, która to opieka ogra­nicza ich prawo do bez­tro­skiego roz­ko­szo­wania się dobrami tego świata”. Tłum zamiast „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” krzyczy „Aborcja! Aborcja!”- mówił ks. abp Marek Jędra­szewski podczas homilii roz­po­czy­na­jącej tra­dy­cyjną Drogę Krzyżową w Kal­warii Zebrzy­dow­skiej. Metro­polita kra­kowski swoje roz­wa­żania poświęcił „Piła­towemu sądowi nad dzieckiem nienarodzonym”.

Wia­do­mości

Hiszpania zalegalizowała eutanazję 

Kongres Depu­to­wanych zale­ga­li­zował w Hisz­panii prawo do euta­nazji. Prze­ciwni temu byli jedynie depu­towani dwóch naj­więk­szych ugru­powań opo­zycji par­la­men­tarnej: cen­tro­pra­wi­cowej Partii Ludowej oraz kon­ser­wa­tywnego Vox.

Wia­do­mości

Okna Życia ratują dzieci 

Okna Życia są bez­piecznym miejscem, gdzie matka może pozo­stawić ano­nimowo swoje nowo naro­dzone dziecko. Kra­kowskie okno życia działa już od 15 lat. W prze­ciągu tych lat ura­towano w nim 23 dzieci.

Wia­do­mości

Prośmy o opiekę dla spraw obrony życia w Polsce 

Prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, Woj­ciech Zięba w wywiadzie w audycji „Głos z Krakowa” Radia Maryja zachęcał do włą­czenia się w Tydzień Modlitw o Ochronę Życia: „Chcemy prosić za wsta­wien­nictwem św. Józefa, aby w naszej ojczyźnie nie zabijano nie­na­ro­dzonych dzieci, żeby każdy miał prawo się narodzić, a następnie o godne warunki do życia”.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Baza wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pani Teresa w prze­słanym do nas liście pragnie prze­strzec wszystkie kobiety, przed wynisz­cza­jącymi kon­se­kwen­cjami aborcji. Minęło już tyle lat, a utrata dziecka nadal jest mocno odczuwana. To głęboki ślad, przed którym nie da się uciec.

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 roku Carol po raz kolejny wyszła za mąż. Swemu dru­giemu mężowi obiecała, że nie zajdzie w ciążę, a jeśli tak się stanie – zde­cyduje się na aborcję. Obietnica miała się spełnić, gdy Carol miała 28 lat.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macie­rzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Zamiast złotej tabliczki na drzwiach jego gabinetu wisiała kar­teczka A6. Na środku kropka jak na końcu zdania i podpis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia”.

Bez kate­gorii

Różyczka taka, jaka była 

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.