Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

5 ma­ni­pu­la­cji śro­do­wisk abor­cyj­nych de­ma­sku­je Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Te sa­me dzia­ła­nia, któ­re wi­dzi­my dziś w Pol­sce, słu­ży­ły wpro­wa­dze­niu abor­cji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w la­tach 70’ ub. wie­ku. Gdy po­zna­my te me­cha­ni­zmy, bę­dzie­my na nie odporni.

W krót­kim fil­mi­ku Woj­ciech Zię­ba nie po­prze­sta­je na kry­ty­ce. Wręcz prze­ciw­nie: za­chę­ca do 4 pro­stych kro­ków, w ja­kich każ­dy z nas mo­że się włą­czyć w obro­nę ży­cia czło­wie­ka. Od dzisiaj!

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Aborcja nie uleczy problemów

Abor­cja wią­że się z bar­dzo po­waż­nym ry­zy­kiem syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go. Ko­bie­ta w cią­ży, któ­ra ma de­pre­sję, kie­dy za­bi­je swo­je dziec­ko, to jej pro­ble­my zo­sta­ną jesz­cze spo­tę­go­wa­ne, a nie ule­czo­ne – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, pre­zes na­sze­go Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej »

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Po pod­pi­sie „Usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym” przez Pre­zy­den­ta RP mo­że­my z ra­do­ścią po­wie­dzieć, że głów­ny po­stu­lat Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” zo­stał speł­nio­ny: ro­dzi­ce cho­rych dzie­ci – je­śli bę­dą chcie­li, to bę­dą mo­gli i po­bie­rać za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny, i pod­jąć pracę.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

Na ko­lej­ne we­bi­na­ry za­pra­sza­my po wakacjach.

Wiadomości pro-life

WHO dąży do uznania aborcji jako prawa reprodukcyjnego 

Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) za­bie­ga o to, aby abor­cja sta­ła się „pra­wem re­pro­duk­cyj­nym” w ra­mach pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej i ubez­pie­czeń zdro­wot­nych. To sta­no­wi­sko wy­wo­łu­je wie­le de­bat na ca­łym świecie.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski 

Człon­ko­wie Ze­spo­łu przy­po­mi­na­ją za­tem o war­to­ści każ­de­go ży­cia ludz­kie­go i pod­sta­wo­wych pra­wach czło­wie­ka, nie­za­leż­nie od sta­dium je­go roz­wo­ju. Sta­now­czo też pod­kre­śla­ją, że ko­niecz­ną ochro­ną i te­ra­pią na­le­ży ob­jąć za­wsze za­rów­no mat­kę, jak i nie­na­ro­dzo­ne dziecko.

Świętość życia nienarodzonego: Beatyfikacja Ulmów 

10 wrze­śnia, w Mar­ko­wej na Pod­kar­pa­ciu od­bę­dzie się be­aty­fi­ka­cja Ro­dzi­ny Ulmów – mał­żeń­stwa Jó­ze­fa i Wik­to­rii oraz ich sied­mior­ga dzie­ci. Nad­cho­dzi nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie w sfe­rze be­aty­fi­ka­cji, gdyż po raz pierw­szy zo­sta­nie be­aty­fi­ko­wa­ne nie­na­ro­dzo­ne jesz­cze dziecko.

Zespół Downa na liście niepełnosprawności bezterminowej 

Ze­spół Do­wna zo­sta­nie uwzględ­nio­ny na li­ście scho­rzeń, któ­re kwa­li­fi­ku­ją się do orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści na sta­łe – oświad­czył Pa­weł Wdó­wik, wi­ce­mi­ni­ster ro­dzi­ny i po­li­ty­ki spo­łecz­nej, peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób niepełnosprawnych.

Kontrowersje wokół wypowiedzi Jany Szostak 

Ja­na Szo­stak mó­wi o czymś, co na­praw­dę wstrzą­sa. We­dług niej, ko­bie­ta po­win­na mieć moż­li­wość pod­ję­cia de­cy­zji o abor­cji aż do chwi­li na­ro­dzin dziec­ka. To wy­wo­łu­je wie­le emo­cji i pro­wo­ku­je do prze­my­śleń na ten temat.

Czytelnia