Po­przed­ni
Na­stęp­ny
Po­przed­ni
Na­stęp­ny

XVIII Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” – zmia­na terminów

Sza­now­ni Państwo,

ze wzglę­du na sy­tu­ację pan­de­micz­ną, skut­ku­ją­cą wpro­wa­dze­niem w wie­lu szko­łach na­uki zdal­nej oraz z uwa­gi na wie­le sy­gna­łów pły­ną­cych ze śro­do­wi­ska na­uczy­ciel­skie­go, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka pod­jął de­cy­zję o prze­su­nię­ciu ter­mi­nów roz­strzy­gnię­cia XVIII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki o dwa tygodnie.

Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia prac: 14 lu­te­go 2022 r.

Al­fa­be­tycz­na li­sta lau­re­atów i wy­róż­nio­nych w kon­kur­sie zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.konkurs.pro-life.pl i na Fa­ce­bo­oku 14 mar­ca 2022 r.

Ga­la Fi­na­ło­wa (naj­praw­do­po­dob­niej on-li­ne): 2 kwiet­nia 2022 r.

Cykl filmowy „Bez wyjątków!” [więcej]

Dołącz do grona dobrze poinformowanych osób.

Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy 

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów 

Edukacja 

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych 

Niepełnosprawność 

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci 

Samotne mamy 

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców) 

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia na na­szym ka­na­le YouTu­be „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludzkiego.

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Na­sze inicjatywy

Webinar – Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu 

Wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do ad­op­cji dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest mi­łość. O tym po­roz­ma­wia­my pod­czas we­bi­na­ru po­świę­co­ne­go adopcji.

Na­sze inicjatywy

Zapraszamy na webinar: „Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki” 

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu i uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy porządek.

Na­sze inicjatywy

Rok po Trybunale. W którym miejscu jesteśmy? 

Ho­spi­cja per­ina­tal­ne i Pro­gram „Za ży­ciem” są po­mo­cą dla ro­dzi­ców, któ­rzy otrzy­ma­li trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka. Ma­my do­bre prak­ty­ki, ale cią­gle jest wie­le do zrobienia.

Na­sze inicjatywy

Odeszły o całe życie za wcześnie 

Idea dnia, w któ­rym wspo­mi­na się dzie­ci zmar­łe przed uro­dze­niem, wy­wo­dzi się z USA, gdzie w 1988 r. po raz pierw­szy ob­cho­dzo­no ta­kie wspo­mnie­nie. Ini­cja­ty­wa ta do­tar­ła do Pol­ski w ro­ku 2004 i zy­ska­ła swą ro­dzi­mą na­zwę Dnia Dziec­ka Utraconego.

Na­sze inicjatywy

Przyznano Nagrodę im. Sł. Bożego J. Ciesielskiego 

Ja­nusz War­dak, ur. 1968 r, ab­sol­went lin­gwi­sty­ki sto­so­wa­nej UW, je­den z za­ło­ży­cie­li i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Aka­de­mia Fa­mi­lij­na, au­tor wy­kła­dów, warsz­ta­tów i ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych wy­cho­wa­niu dzie­ci i mi­ło­ści mał­żeń­skiej zo­stał te­go­rocz­nym lau­re­atem Na­gro­dy im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Ciesielskiego.

Na­sze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Wno­si­my, aby Pan Pre­zy­dent wy­co­fał zło­żo­ny w Par­la­men­cie pro­jekt usta­wy przy­wra­ca­ją­cy, wbrew po­rząd­ko­wi kon­sty­tu­cyj­ne­mu i orze­cze­niom Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia le­gal­nej abor­cji na dziec­ku ze wska­zań eugenicznych.

Na­sze inicjatywy

Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie” 

Sto­wa­rzy­sze­nie jest po­my­sło­daw­cą i głów­nym or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej nt. „Ode­szły, aby żyć wiecz­nie… Po­grzeb dziec­ka po­ro­nio­ne­go z per­spek­ty­wy eku­me­nicz­nej”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 28–29 wrze­śnia 2021 r. na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Na­sze inicjatywy

Nagroda „Przyjaciel Życia” 

Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie, któ­rych fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła na bil­l­bo­ar­dach wie­lu pol­skich miast kam­pa­nię pro-li­­fe, oraz Mar­ta i An­drzej Wi­tec­cy, ro­dzi­ce sze­ścior­ga dzie­ci, w tym dwóch sy­nów ży­ją­cych z ze­spo­łem Do­wna i có­recz­ki, któ­ra z po­wo­du wa­dy le­tal­nej zmar­ła 117 dni po po­ro­dzie, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel życia”.

Wiadomości

Wia­do­mo­ści

Londyn: Prawo Charliego potwierdzi wartość życia 

W Wiel­kiej Bry­ta­nii cięż­ko cho­re dzie­ci, któ­re nie ro­ku­ją na­dziei na wy­le­cze­nie, ska­zy­wa­ne są na odłą­cze­nie od re­spi­ra­to­ra. Par­la­men­ta­rzy­ści chcą zmie­nić bez­dusz­ne bry­tyj­skie pra­wo, któ­re za­ka­zu­je te­raz ro­dzi­com pod­ję­cie le­cze­nia za granicą.

Wia­do­mo­ści

Ponad 2 mln aborcji w 2022 roku 

Na ca­łym świe­cie prze­pro­wa­dzo­no już w tym ro­ku po­nad 2 mln 100 tys. abor­cji. Pan­de­mia ko­ro­na­wi­ru­sa przy­sła­nia nie­ste­ty tę prze­mil­cza­ną przez me­dia pla­gę. Już nie­ba­wem licz­ba za­bi­tych je­dy­nie w tym ro­ku nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci bę­dzie więk­sza od ilo­ści ofiar śmier­tel­nych COVID-19.

Wia­do­mo­ści

Francja: Prawo do aborcji w Karcie Praw Podstawowych UE? 

Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron chce wpi­sa­nia abor­cji do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej. Mó­wił o tym w prze­mó­wie­niu, ja­kie wy­gło­sił 19 stycz­nia na fo­rum Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w Strasburgu.

Wia­do­mo­ści

Portugalia: wezwanie do głosowania za życiem 

Or­ga­ni­za­cje ka­to­lic­kie i pro-li­­fe prze­strze­ga­ją przed gło­so­wa­niem na zwo­len­ni­ków eu­ta­na­zji. W Por­tu­ga­lii jest 9,3 mi­lio­na upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Ma­ją wy­brać no­wy par­la­ment, któ­ry wy­bie­rze no­wy rząd.

Wia­do­mo­ści

Włochy: spada liczba adopcji 

Ra­dy­kal­nie spa­dła licz­ba ad­op­cji dzie­ci we Wło­szech. Pro­blem nie­ste­ty na­ra­sta od kil­ku lat, a swo­je do­ło­ży­ła pandemia.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Ba­za wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pa­ni Te­re­sa w prze­sła­nym do nas li­ście pra­gnie prze­strzec wszyst­kie ko­bie­ty, przed wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­se­kwen­cja­mi abor­cji. Mi­nę­ło już ty­le lat, a utra­ta dziec­ka na­dal jest moc­no od­czu­wa­na. To głę­bo­ki ślad, przed któ­rym nie da się uciec.

Ba­za wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 ro­ku Ca­rol po raz ko­lej­ny wy­szła za mąż. Swe­mu dru­gie­mu mę­żo­wi obie­ca­ła, że nie zaj­dzie w cią­żę, a je­śli tak się sta­nie – zde­cy­du­je się na abor­cję. Obiet­ni­ca mia­ła się speł­nić, gdy Ca­rol mia­ła 28 lat.

Ba­za wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niej­sza od upo­rczy­wej te­ra­pii jest ko­cha­ją­ca obec­ność z dr Han­ną Ka­j­das-Du­­dą roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Ma­cie­rzyń­stwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O do­bie­ra­niu ro­dzi­ców do dziec­ka, a nie dziec­ka do ro­dzi­ców, gdyż w ad­op­cji to ono jest naj­waż­niej­sze z Bar­ba­rą Sło­mian roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Ba­za wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Za­miast zło­tej ta­blicz­ki na drzwiach je­go ga­bi­ne­tu wi­sia­ła kar­tecz­ka A6. Na środ­ku krop­ka jak na koń­cu zda­nia i pod­pis: „An­to­ni Zię­ba. Wier­ny por­tret w pierw­szym dniu od poczęcia”.

Bez ka­te­go­rii

Różyczka taka, jaka była 

Po tej stro­nie brzu­cha Ró­życz­ka ży­ła tyl­ko czte­ry go­dzi­ny. Wy­star­czy­ło, by jej kru­cha obec­ność da­ła Ewie i Tom­ko­wi no­wą per­spek­ty­wę i po­ka­za­ła, na czym po­le­ga bez­in­te­re­sow­na miłość.