Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy 

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów 

Edukacja 

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych 

Niepełnosprawność 

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci 

Samotne mamy 

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców) 

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia wi­de­oblo­ga „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludzkiego.

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze ostatnie inicjatywy

Matka Życia 

Pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry jest oka­zją do re­flek­sji nad bu­do­wa­niem wła­snej po­sta­wy pro-li­­fe oraz kul­tu­ry afir­mu­ją­cej ży­cie w śro­do­wi­sku pa­ra­fial­nym, do­mo­wym, szkol­nym i zawodowym.

Prze­czy­taj więcej » 

Cztery nagrody dla naszych filmów! 

XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów do­biegł koń­ca. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy czte­ry na­gro­dy w ka­te­go­rii fil­mów edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i multimedialnych.

Prze­czy­taj więcej » 

Na­szą mi­sją od bli­sko ćwierć wie­ku jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Re­ali­zu­je­my ją po­przez po­moc cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cję pro-li­fe i mo­dli­twę. Bądź z nami.

Wiadomości pro-life

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji 

21–23 paź­dzier­ni­ka 2022r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bezpośrednio 

Spór o rezolucję ONZ 

Nie milk­nie spór o przy­ję­tą 2 wrze­śnia re­zo­lu­cję Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych. Naj­więk­sze kon­tro­wer­sje wzbu­dził frag­ment do­ty­czą­cy aborcji.

Węgry: warunek bicia serca 

Wę­gry wpro­wa­dza­ją no­wy wa­ru­nek dla ko­biet, któ­re za­mie­rza­ją do­ko­nać abor­cji. Bę­dą one mu­sia­ły naj­pierw po­słu­chać bi­cia ser­ca swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Joe Biden otwiera centra aborcyjne 

Ad­mi­ni­stra­cja Joe Bi­de­na chce za­mie­nić szpi­ta­le dla we­te­ra­nów w ośrod­ki abor­cyj­ne za­bi­ja­ją­ce dzie­ci. Do­ty­czy to tak­że sta­nów, w któ­rych abor­cja jest zakazana. 

ONZ promuje aborcję 

Do­bie­gły koń­ca ne­go­cja­cje w spra­wie re­zo­lu­cji ONZ pro­mu­ją­cej abor­cję ja­ko pra­wo czło­wie­ka. Je­dy­nym pań­stwem, któ­re sta­nę­ło po stro­nie obro­ny ży­cia, była 

Czytelnia

My body, my choice! Czy aby na pewno? 

Jed­nym z głów­nych ar­gu­men­tów wy­su­wa­nych prze­ciw­ko za­ka­zo­wi abor­cji jest ten na­wią­zu­ją­cy do nie­zby­wal­ne­go pra­wa sta­no­wie­nia o so­bie. My bo­dy – my cho­ice, Mo­je cia­ło – mój wy­bór, gło­szą sztan­da­ry jej zwolenników…

Prze­czy­taj więcej » 

Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro? 

Me­dia ży­ły ostat­nio te­ma­tem in vi­tro, któ­ry miał po­ja­wić się w pod­ręcz­ni­ku do no­we­go przed­mio­tu Hi­sto­ria i Te­raź­niej­szość. To do­sko­na­ły mo­ment by przy­po­mnieć pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o pro­ce­du­rze in vi­tro i po­wie­dzieć, jak na tę spra­wę pa­trzą obroń­cy ży­cia człowieka.

Prze­czy­taj więcej » 

Tak więc kochamy 

Od na­ro­dzin naj­młod­szej có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna przez ca­ły rok cho­dzą w skar­pet­kach nie do pa­ry i są jesz­cze bar­dziej ra­do­śni. Nie uwa­ża­ją, by po­ja­wie­nie się w ich ro­dzi­nie cho­re­go dziec­ka wy­wró­ci­ło ich świat do gó­ry nogami.

Prze­czy­taj więcej »