naj­pierw-dia­gnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki napro­tech­no­logii jesteśmy dużą i szczę­śliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Mar­cinka zupełnie zwy­czajne wyda­rzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życz­liwość z brakiem empatii i bru­talnymi, lekar­skimi komen­ta­rzami. Dlatego rodzice chłopca często powta­rzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nie­przy­tomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skoń­czyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powie­dział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla nie­których lekarzy serce Ani było tak bez­war­to­ściowe, że zasłu­giwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spo­tkanie lekarza, który podejmie się ope­racji. Drugi to fakt, że ope­racji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka. Są prze­rażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olim­piadę filo­zo­ficzną, skoń­czyła dwa kie­runki studiów, pisze dok­torat o war­tości życia w bio­etyce. Potrafi pływać, gra w tenisa sto­łowego. Pro­wadzi blog, pisze powieść. Ma sym­patię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czte­ro­letnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpo­wie­działa ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy praw­dziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były dia­gnoza oraz zasko­czenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem… Tak, to było trudne, ale naj­większym mojego wyzwaniem macie­rzyństwa jest wycho­wanie dzie­ciaków na dobrych ludzi.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc cha­ry­ta­tywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i stu­dentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Ruszył Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludz­kiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród mło­dzieży.

Zapra­szamy do oglą­dania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Dzień Dziecka Utraconego

Dusz­pa­sterstwo Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej, Die­ce­zjalne Dusz­pa­sterstwo Rodzin Dzieci Utra­conych i Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zapra­szają na 16 paź­dziernika 2020 r. do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie na die­ce­zjalne obchody Dnia Dziecka Utra­conego.

Nasze ini­cjatywy

Kompendium wiedzy

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie wraz Kra­jowym Ośrodkiem Dusz­pa­sterstwa Rodzin przy­go­towało „Kom­pendium pasto­ralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szeniu w żałobie osie­ro­conej rodzinie”.

Wiadomości

Wia­do­mości

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją eugeniczną

22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny zajmie się sprawą wniosku posłów, doty­czącego aborcji euge­nicznej, czyli przy­padku, w którym zabija się dziecko w fazie pre­na­talnej ze względu na jego choroby lub wady roz­wojowe.

Wia­do­mości

List otwarty do Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Zde­cy­do­wałem się na publiczne wystą­pienie do Państwa w formie listu otwartego, gdyż sprawa w nim poru­szona dotyczy obrony pod­sta­wowych war­tości i dlatego powinni o niej wie­dzieć oby­watele Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. Jej roz­wią­zanie zaś jest w gestii insty­tucji, którymi Państwo kie­ru­jecie.

Wia­do­mości

W Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W nie­dzielę 20 września, ulicami stolicy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Będzie to piękna mani­fe­stacja przy­wią­zania do war­tości pro­ro­dzinnych, afir­mująca rodzinę oraz insty­tucję mał­żeństwa i war­tości pro-life.

Wia­do­mości

Kobiety piją w ciąży. Przerażające dane

Naukowcy alarmują, że spo­ży­wanie alkoholu w czasie ciąży naraża dziecko na poważne zabu­rzenia obja­wiające się nawet wiele lat po naro­dzinach. Podczas kon­fe­rencji pra­sowej online eks­perci ujawnili, ile kobiet w ciąży spożywa alkohol.

Wia­do­mości

Staś dostał szansę na zdrowy rozwój

Nie­sa­mowity postęp jaki dokonał się w dzie­dzinie medycyny, dał ogromne moż­li­wości na szybką dia­gnozę pre­na­talną i terapię dla dzieci. Staś jako pierwszy nowo­rodek w Polsce otrzymał w swojej pierwszej dobie życia, jeden z naj­droż­szych leków na świecie, na rdze­niowy zanik mięśni.

Wia­do­mości

Ręka nadziei

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świecie zostało zro­bione przez ame­ry­kań­skiego foto­grafa Michaela Clan­cy’ego, podczas zabiegu kory­go­wania roz­sz­czepu krę­go­słupa u nie­na­ro­dzonego dziecka. Bohater

Czytelnia

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA – wyznał kiedyś nawrócony aborter. Teraz ame­ry­kański wzór obser­wujemy na polskim podwórku.

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płodne są związane z wystę­po­waniem prze­zro­czy­stego, bardzo roz­cią­gliwego i dającego odczucie śli­skości śluzu. Warto jednak wie­dzieć, że u więk­szości kobiet także śluz

Wokół sek­su­al­ności

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Ma więc dzia­łanie wcze­sno­po­ronne. Wkładka doma­ciczna, zwana także

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Metody Roz­po­zna­wania Płod­ności można sto­sować w rożnych sytu­acjach: gdy marzy się o dziecku, gdy pragnie się odłożyć poczęcie, a także wówczas gdy występują pro­blemy z płod­nością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wiając o Metodach Roz­po­zna­wania Płod­ności (MRP), często słyszę, że pary oba­wiają się, iż nie są one sku­teczne, jeżeli używa się ich w celu odkła­dania poczęcia. Czy te lęki są oparte na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka. Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym,