Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

8 marca, 2023

Konkurs akademicki „Życie i godność”

W so­bo­tę 25 mar­ca już po raz 7 zo­sta­ły wrę­czo­ne na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i god­ność”. Na te­go­rocz­ną edy­cję kon­kur­su zgło­szo­nych zo­sta­ło 30 prac aka­de­mic­kich z 16 uczel­ni w Pol­sce, któ­re zo­sta­ły obro­nio­ne w la­tach 2020–2022. Uczest­ni­cy to ab­sol­wen­ci róż­nych kie­run­ków stu­diów, m.in.: na­uk o ro­dzi­nie, pra­wa, pe­da­go­gi­ki, pie­lę­gniar­stwa, po­łoż­nic­twa, czy psychologii.

Przeczytaj więcej »