Tylko życie ma przyszłość!

4 sierpnia, 2022

Wiadomości

Londyn: ostatecznie decyzja o śmierci Archiego

Ro­dzi­ce 12-let­nie­go Ar­chie­go Bat­ters­bee prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia ży­cia swo­je­go dziec­ka. Pier­wot­ne­go wy­ro­ku nie zmie­ni­ła ape­la­cja, ani in­ter­wen­cja ONZ. Sę­dzio­wie de­fi­ni­tyw­nie orze­kli, że nie bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne le­cze­nie, pod­trzy­mu­ją­ce ży­cie chłopca.