Tylko życie ma przyszłość!

13 stycznia, 2022

Wiadomości

Przerażający licznik aborcji

Po­nad 1 100 000 ist­nień ludz­kich – ty­le dzie­ci za­bi­to w ło­nach ma­tek tyl­ko od 1 stycz­nia te­go ro­ku. Nim mi­nie 5 mi­nut ży­cie stra­ci ko­lej­nych 420 dzie­ci. Ich krzyk wo­ła do mnie i do ciebie.

Wiadomości

„Za życiem”– 6 mld zł na realizację

Wi­ce­mi­ni­ster ro­dzi­ny Pa­weł Wdó­wik po­in­for­mo­wał, że w naj­bliż­szych la­tach na pro­gram „Za Ży­ciem” zo­sta­nie prze­zna­czo­ne 5,95 mld zł.