Tylko życie ma przyszłość!

12 lutego, 2021

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne, któ­re są ce­gieł­ka­mi na dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.