fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

12 lutego, 2021

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne, które są cegiełkami na dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.