Tylko życie ma przyszłość!

20 stycznia, 2020

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka ogłasza VI ogól­no­polski konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie pod hasłem „Życie i godność”, którego celem jest zachę­cenie mło­dzieży aka­de­mickiej do zain­te­re­so­wania się zagad­nie­niami zwią­zanymi z pro­mocją życia jako war­tości fundamentalnej.