Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

20 stycznia, 2020

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VI ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”, któ­re­go ce­lem jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Przeczytaj więcej »