Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

1% dla życia

Je­ste­śmy po to, by pomagać!

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie od wie­lu lat nie­sie po­moc sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Wspar­cie pań­stwo­we jest nie­wy­star­cza­ją­ce. Obec­ny za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny na cho­re dziec­ko wy­no­si 215,84 zł mie­sięcz­nie. Tak, pro­szę Pań­stwa! To jest kwo­ta, za któ­rą ro­dzi­ce mu­szą po­kryć kosz­ty za­ku­pu le­ków, re­ha­bi­li­ta­cji, sprzę­tów me­dycz­nych, wi­zyt u spe­cja­li­stów, opa­trun­ków, cew­ni­ków… Moż­na wy­mie­niać w nie­skoń­czo­ność. Są to nie­wy­obra­żal­ne kosz­ty i dla­te­go po­ma­ga­my ta­kim ro­dzi­nom po­przez dwa pro­gra­my po­mo­co­we: Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa i Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. Nie­sie­my wspar­cie fi­nan­so­we z prze­zna­cze­niem na re­ha­bi­li­ta­cję, za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go, le­karstw i ar­ty­ku­łów po­trzeb­nych dla cho­rych dzie­ci. Obec­nie po­ma­ga­my już po­nad 110 ro­dzi­nom. W związ­ku z pan­de­mią wie­le ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci ma do­dat­ko­we pro­ble­my na róż­nych płasz­czy­znach ży­cia co­dzien­ne­go. Dla­te­go chce­my po­móc fi­nan­so­wo jesz­cze przy­naj­mniej 15 ko­lej­nym ro­dzi­nom. Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Za każ­dy oka­za­ny wy­raz wspar­cia bar­dzo dziękujemy!

Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1% podatku.

 

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Prze­każ 1% po­dat­ku – to szan­sa dla na­szych pod­opiecz­nych na lep­sze życie!

Po­móż im się rozwijać!

Mi­ko­łaj, nasz star­szy syn ma po­waż­ną cho­ro­bę me­ta­bo­licz­ną, za­tem gdy by­łam w cią­ży z Ma­ry­sią, za­le­ża­ło nam z mę­żem na tym, by jesz­cze przed jej uro­dze­niem wie­dzieć o jej ewen­tu­al­nej cho­ro­bie. Wy­ko­na­li­śmy wszyst­kie do­stęp­ne ba­da­nia pre­na­tal­ne. Wy­ka­za­ły one bar­dzo du­że praw­do­po­do­bień­stwo ze­spo­łu Do­wna u na­szej có­recz­ki. By­ło to kil­ka lat przed wy­ro­kiem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r., któ­ry za­pew­nił praw­ną ochro­nę dzie­ciom nie­na­ro­dzo­nym, po­dej­rze­wa­nym o wy­stę­po­wa­nie u nich cięż­kich, nie­od­wra­cal­nych wad. Mie­li­śmy moż­li­wość do­ko­na­nia abor­cji. Nie chcie­li­śmy jej jed­nak. Wie­dza o sta­nie zdro­wia Ma­ry­si by­ła nam po­trze­ba tyl­ko po to, by od­po­wied­nio przy­go­to­wać się na jej narodziny.

Przy po­ro­dzie na­stą­pi­ło nie­do­tle­nie­nie oko­ło­po­ro­do­we. Ma­ry­sia otrzy­ma­ła sie­dem punk­tów w dzie­się­cio­punk­to­wej ska­li Ap­gar. Od uro­dze­nia za­czę­ła wy­gi­nać swo­je cia­ło tak, jak­by sia­da­ła i wy­ko­ny­wa­ła skłon. Bar­dzo pła­ka­ła w no­cy. Jak się oka­za­ło z bó­lu. Za­czę­ła więc otrzy­my­wać sil­ny lek prze­ciw­bó­lo­wy. Szu­ka­li­śmy po­mo­cy u spe­cja­li­stów. Neu­ro­log za­czął le­czyć ją na pa­dacz­kę. Nie­ste­ty, ob­ja­wy się utrzy­my­wa­ły. Le­ka­rze po­dej­rze­wa­li na­stęp­nie u niej ze­spół We­sta (ze­spół ob­ja­wów pa­dacz­ko­wych). Z wie­kiem stan jej zdro­wia się po­gor­szył. Obec­nie Ma­ry­sia ma 10 lat. Ma ob­ni­żo­ną od­por­ność i jest wiot­ka. Czę­sto się prze­wra­ca z uwa­gi na ob­ni­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we po jed­nej stro­nie cia­ła. Każ­dy wy­si­łek od­cho­ro­wu­je. Nie jest po nim w sta­nie od­ra­biać lek­cji. Mu­si od­po­czy­wać do na­stęp­ne­go dnia. Nie mo­że­my jej jed­nak za­bro­nić cho­dze­nia i bie­ga­nia, któ­re tak lu­bi. Nie chce­my ode­brać jej w ten spo­sób na­miast­ki dzieciństwa.

Nie­daw­no oka­za­ło się tak­że, że Ma­ry­sia ma pro­ble­my ze wzro­kiem. Jej po­le wi­dze­nia jest rów­ne 10 proc. po­la wi­dze­nia zdro­we­go czło­wie­ka. To tak, jak­by pa­trzy­ła przez dziur­kę wiel­ko­ści głów­ki od szpil­ki. Có­recz­ka wy­ma­ga re­ha­bi­li­ta­cji (w tym wzro­ku), sty­mu­lo­wa­nia jej roz­wo­ju, tak­że po­przez od­po­wied­ni sprzęt i za­baw­ki oraz wi­zyt u le­ka­rzy spe­cja­li­stów, co jest kosz­tow­ne. Trud­no jest nam sa­mym wszyst­ko opła­cić. Ba­da­nia, któ­re cze­ka­ją nas w naj­bliż­szym cza­sie, wy­ce­nio­ne są na kil­ka ty­się­cy zło­tych, więc po­ma­ga nam Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go.

Pan­de­mia zna­czą­co utrud­ni­ła nam dal­szą dia­gno­sty­kę Ma­ry­si. Je­ste­śmy w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia szcze­gó­ło­wych pry­wat­nych ba­dań ge­ne­tycz­nych, gdyż ist­nie­je du­że praw­do­po­do­bień­stwo, że Ma­ry­sia cier­pi na ja­kąś cho­ro­bę mi­to­chon­drial­ną. Ta­kie przy­pusz­cze­nia wy­su­nę­ło dwóch le­ka­rzy. By­li­śmy nie­daw­no umó­wie­ni na wi­zy­tę u ge­ne­ty­ka. Cie­szy­li­śmy się z niej, bo przy­bli­ży­ła­by nas ona do po­zna­nia cho­ro­by Ma­ry­si i za­sto­so­wa­nia wła­ści­we­go le­cze­nia. Od­wo­ła­no ją jed­nak. Cze­ka­my na wy­zna­cze­nie no­we­go ter­mi­nu i na to, co bę­dzie dalej.

Po­dej­rze­nie cho­ro­by mi­to­chon­drial­nej prze­ra­ża mnie. Wi­dzę, że cór­ka każ­de­go dnia jest słab­sza, bar­dziej wy­czer­pa­na. Ma pro­ble­my z ko­ja­rze­niem. Zda­rza­ją się jej wstrzą­sy ana­fi­lak­tycz­ne o nie­usta­lo­nej do­tąd przy­czy­nie, więc ca­ły czas mam przy so­bie am­puł­ko­strzy­kaw­kę z ad­re­na­li­ną. Wie­dząc, na co cho­ru­je Ma­ry­sia, mo­gli­by­śmy jej ja­koś pomóc.

Ju­sty­na, ma­ma Marysi

W 2021 ro­ku, mi­mo pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, dzię­ki środ­kom z 1% po­dat­ku oraz wspar­ciu Dar­czyń­ców mo­gli­śmy z mie­sią­ca na mie­siąc po­ma­gać co­raz więk­szej licz­bie ma­tek w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej (Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa) oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci (Fun­dusz Dziec­ka Chorego).

Co jesz­cze zro­bi­li­śmy w 2021 ro­ku? M.in.

  • pro­wa­dzi­li­śmy bez­płat­ny Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-li­fe (798 636 493), przy któ­rym dy­żu­ro­wa­ła do­świad­czo­na psychoterapeutka
  • po­mo­gli­śmy ro­dzi­com w or­ga­ni­za­cji po­grze­bów dzie­ci mar­two urodzonych
  • przy­go­to­wa­li­śmy i roz­pro­wa­dzi­li­śmy w na­kła­dzie po­nad 1 mi­lio­na eg­zem­pla­rzy bez­płat­ne ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Bi­blio­tecz­ka o in vi­tro ro­ze­szła się w na­kła­dzie 55 tys. egzemplarzy!
  • prze­pro­wa­dzi­li­śmy trzy ogól­no­pol­skie kon­kur­sy pro-li­fe: dla dzie­ci, mło­dzie­ży i studentów
  • zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nia on­li­ne o te­ma­ty­ce pro-li­fe, któ­rych wy­słu­cha­ło kil­ka ty­się­cy osób
  • na­gra­li­śmy co­ty­go­dnio­we au­dy­cje pro-li­fe i wi­de­oblo­gi na YouTu­be i dla Te­le­wi­zji Trwam bę­dą­ce ko­men­ta­rza­mi do bie­żą­cych wydarzeń

Jak prze­ka­zać 1% po­dat­ku do­cho­do­we­go za rok 2021?

  • W od­po­wied­niej ru­bry­ce PIT‑u na­le­ży po­dać nu­mer KRS na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia: 0000140437,
  •  na­le­ży po­dać wy­so­kość 1% ob­li­czo­ne­go podatku,
  • za­chę­ca­my, aby wy­ra­zić zgo­dę na prze­ka­za­nie Sto­wa­rzy­sze­niu swo­ich da­nych, by­śmy mo­gli po­twier­dzić otrzy­ma­nie darowizny.

Moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­we­go pro­gra­mu do roz­li­cza­nia PIT-ów, któ­ry jest do­stęp­ny na na­szej stro­nie www.pro-life.pl. Dzię­ku­je­my! 1% po­dat­ku dla Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na prze­ka­zać, ko­rzy­sta­jąc z roz­li­cze­nia rocz­ne­go przy­go­to­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów na stro­nie www.podatki.gov.pl/pit/ w usłu­dze „Twój e‑PIT” wpi­su­jąc nasz nu­mer KRS 0000140437.

Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj